Hücre Kimyası Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bitki hücresinin tipik depo karbohidratı nedir?


Glikojen

Selüloz

Nişasta

Sakkaroz

Maltoz


2.Soru

Atomların içlerinde sakladıkları enerjiye ne denir?


Nükleer enerji

Işık enerjisi

Basınç

Ses enerjisi

Elektrik enerjisi


3.Soru

Seçeneklerde verilen canlılardan hangisi ökaryotlar sınıfında yer almaz?


Bitkiler

Hayvanlar

Fungiler

Bakteriler

Protistler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ATP harcanmaz?


Biyosentez reaksiyonları

Aktif taşıma

Pasif Difüzyon

Hareket ve kasılma

Sinirsel iletim


5.Soru

  1. Enantiyomerlerin düzlem polarize ışığa karşı olan davranışlarından dolayı, enantiyomerlere optikçe aktif bileşik denir.
  2. Düzlem polarize ışık kiral bir molekülün içinden geçtiğinde, düzleminin değişmesine neden olur ve buna optik çevrilme denir.
  3. Optikçe aktif madde örneğinde iki enantiyomer eşit miktarda bulunuyorsa optikçe aktiflik pozitiftir.

Optikçe aktiflik ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Alkanların oksijen ile yanma tepkimesi sonucu hangi moleküller oluşur?


Alkol ve karbonmonoksit

Tuz ve su

Karbondioksit ve su

Amin ve karbondioksit

Eter ve tiyol


7.Soru

Non-hidrolitik kırılma reaksiyonlarını katalizleyen enzim sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


Oksidoredüktazlar

Transferazlar

Liyazlar

Ligazlar

İzomerazlar


8.Soru

Bazlar sulu çözeltilerinde aşağıdaki iyonlardan hangisini oluştururlar?


Hidroksit

Hidrojen

Amonyak

Sülfat

Karbon


9.Soru

R–CH=CH2 yapısının kimyasal sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


Alkan

Alken

Alkin

Alkol

Amin


10.Soru

Bir alkan yapısındaki hidrojen atomunun sülfhidril grubu ile yer değiştirmesi ile oluşan ve R-SH genel formülü ile gösterilen yapılara ne ad verilir?


Alkol

Tiyol 

Ester

Eter

Amin


11.Soru

Molekül formülü aynı, yapı formülleri farklı olan bileşiklere ne ad verilir? 


İndirgen

İyon

Nükleofil

Yükseltgen

İzomer


12.Soru

Metabolik yolakların dallanma noktasına yerleşmiş olan allosterik enzimler, metabolik yolağın hızını ayarlanması hangi tip metabolik etkidir?


Transport mevcudiyeti

Hormonal etki

Enzim miktarı

Allosterik etki

Kofaktör mevcudiyeti


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde katabolik olaylar anabolik olaylardan daha fazladır?


Yaşlı

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Fetüs


14.Soru

Katabolizmanın hangi evresinde çeşitli amino asitler, yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar. NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salınır ve yakalanır?


I. evre

II. evre

III. evre

IV. evre

V. evre


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki tampon sistemlerinden değildir?
karbonik asit/bikarbonat

hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat

asit protein/proteinat

nitrik asit/nitrit

asit hemoglobin/hemoglobinat


16.Soru

Küçük ve basit bileşenlere ayrılmaya neden olan süreç hangisidir ?


Degradatif

Katabolizma 

Oksidasyon 

Anabolizma 

ATP


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?


Polarimetre cihazı yardımı ile ölçülen çevrilme açısına gözlenen çevrilme açısı (α) denir.

 Optikçe aktif olmayan karışımlara rasemik karışım adı verilmektedir.

Günümüzde ilaç endüstrisi başta olmak üzere birçok endüstri tek bir enantiyomeri içeren kiral bileşiklerin elde edilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Enantiyomerler birbirlerinin ayna görüntüsü olan ancak üst üste koyulduğunda çakışmayan stereoizomerlerdir.

Kama-kesikli kama-çizgi formülünde; kağıt düzleminde olan bağlar kama kağıt düzleminde bize doğru olan bağlar düz çizgi ve düzlemin arkasına doğru olanlar kesikli kama ile gösterilir.


18.Soru

Bir tuzun katyonunun veya anyonunun ya da her ikisinin su ile tepkimesine ne ad verilir?


Konjuge Asit-Baz Çifti

Asitlik Kuvveti

Otoprotoliz

Nötürleşme

Hidroliz


19.Soru

"Alkanların oksijen ile verdiği tepkime sonucu karbondioksit ve su vermesidir."

Yukarıda açıklaması verilen alkanların tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?


Alkanların Halojenlerle Tepkimeleri

Alkanların Yanması

Alkanların Yer Değiştirme Tepkimesi

Alkanların Su ile Tepkimesi

Alkanların Redüksiyonu


20.Soru

Hücrede oksijenli solunumun (aerobik) yapıldığı organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitokondri

Kloroplast

Endoplazmik Retikulum

Lizozom

Vakuoller