Hukukun Temel Kavramları Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hukuki işlemin tamamı değil bir kısmının geçersizliği, söz konusu olduğu hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?


Tek Taraflı Bağlamazlık

Nispi Butlan

Kısmi Butlan

Mutlak Butlan

Yokluk


2.Soru

Herkesin yeteneğine ve toplumdaki durumuna göre pay almasını esas alan adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal adalet

Dağıtıcı adalet

Denkleştirici adalet

Hakkaniyet

İyiniyet


3.Soru

En önemli sosyal kurallar hangisidir?


Din

Görgü

Hukuk

Ahlak

Toplum


4.Soru

''Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış  olgunun sonradan gerçekleşmesine bağlanmasıdır. Burada, eksik olan işlemin tamamlanması aranır.''

Yukarıda yazılı olan özellikler hukukta hangi yaptırım türüne aittir?


İptal

Nispi Butlan

Yokluk

Geçersizlik

Tek taraflı bağlamazlık


5.Soru

Kralın bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını ve hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan eden 1215 yılında imzalanan tarihi belgeye ne ad verilir?


Magna Carta Libertatum

Pandekt hukuku

Corpus Iuris Civilis

Digesta

Patria potestas


6.Soru

İngiliz hukukunda hukuki akıl yürütme ve kanıtlama örnek olayları kullanılırken, Kıta Avrupası hukukunda hukuki akıl yürütme ve kanıtlamanın genel kavramların özel durumlara uygulanmasına ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşu ile alakalıdır?


Tarihsel temel

Hukuk dili

Toplumsal ve kültürel zemin

Hukuk tekniği

Hukuk kültürü


7.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen kurum, aşağıdakilerden hangisidir? 


T.C. Adalet Bakanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Avrupa Parlamentosu


8.Soru

Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?


11

13

15

17

19


9.Soru

 İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay olan, üç dereceli yargı nedir? 


Anayasa yargısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı

Uyuşmazlık yargısı

İdarî Yargı

Adlî Yargı


10.Soru

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde hangi sonuç meydana gelir?


Tek taraflı bağlamazlık ortaya çıkar.

İptal yaptırımı ortaya çıkar.

Eksik olan işlemin tamamlanması aranır. Eksikliğin tamamlanması ile işlem baştan itibaren geçerli hâle gelir.

Geçersizlik meydana gelir.

Hiç oluşmamış sayılır.


11.Soru

3.8.2017 tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararıyla bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanları yeniden belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde bölge adliye mahkemeleri faaliyete başlamıştır?


Erzurum

Van

Trabzon

Diyarbakır

Eskişehir


12.Soru

Yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının kararına karşı aşağıdakilerden hangisine başvurulur?


Sulh ceza Hakimliği

Sulh Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi


13.Soru

Mali yargı kolunda görevli olan organ aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Sayıştay

Anayasa Mahkemesi


14.Soru

Ayırt etme gücüne sahip 17 yaşındaki Ali ana-babasının izni olmaksızın bir elektro gitar satın almıştır. Ali’nin yaptığı hukuki işlem aşağıdaki geçersizlik hallerinden hangisine tabidir?


Yokluk

Kesin hükümsüzlük

İptal

Kısmi butlan

Tek taraflı bağlamazlık


15.Soru

Bir şehrin su ihtiyacının karşılanması için, o şehrin büyükşehir belediyesi özel bir şirketle anlaşma yapmıştır. Bir süre sonra şirket kâr edemediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmek ister. 

Bu anlaşmazlıkta hangi mahkemeye başvurulmalıdır?


İş mahkemesi

Ticaret Mahkemesi

İdare Mahkemesi

İcra Mahkemesi

Vergi Mahkemesi


16.Soru

Hukuku, salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören ve onun kendine özgü
bir doğası olduğunu yadsıyan hukuk ideolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


Kollektifleştirme

Federal Devlet

Araçsalcılık

Magna Carta Libertatum

Pandekt Hukuku


17.Soru

Toplumsal düzen kurallarıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Din kuralları toplumun gelişimine bağlı olarak değişen kurallardır.

Subjektif ahlak kuralları insanın diğer bireylere karşı olan davranışlarını düzenler.

Ahlak ve görgü kurallarına uymamanın yaptırımı manevidir.

Din kuralları, hukuk kuralı haline geldiğinde yaptırımları manevidir.

Hukuk kuralları hem toplumsal hem kişisel değer yargılarını içerir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden değildir?


Genel olması

Soyut olması

Emirler içermesi

Sadece manevi yaptırımı olması

Yazılı olması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel mahkeme değildir?


Asliye ticaret mahkemesi 

Asliye hukuk mahkemesi 

İcra mahkemesi 

Tüketici mahkemesi 

Aile mahkemesi 


20.Soru

Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara hangi mahkeme bakar?


Sulh hukuk mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

Yargıtay