İktisada Giriş 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Marjinal tüketim eğilimi 0.75 ve tüketim harcamalarındaki artış 150 milyar TL ise tasarruflardaki toplam artış ne kadardır?


20 milyar TL
25 milyar TL
50 milyar TL
100 milyar TL
200 milyar TL

2.Soru

Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'ne göre hangi kategoride yer almaktadır?


Çok yüksek insani gelişme
Orta insani gelişme
Düşük insani gelişme
Yüksek insani gelişme
Çok düşük insani gelişme

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki harcamalar arasında yer almaz?


Tüketim Harcamaları
Yatırım Harcamaları
Kamu Harcamaları
Net İthalat
Net İhracat

4.Soru

Ekonomik işleyiş sırasında, firmalara üretim için gerekli üretim faktörlerini sağlayan ekonomik birim aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet
Hane halkı
Dış alem
Tasarruf sahipleri
Girişimciler

5.Soru

Yukarıdakilerden grafik aşağıdakilerden hangisidir?


Arz eğrisi

Ödünç verilebilir fonlar piyasası

Tasarruf Fonksiyonu

Keynesyen Tüketim Fonksiyonu

Yatırım Fonksiyonu


6.Soru

I. Büyük buhran, makro iktisadın çıkışında etkili olmuştur.II. Adam Smith'in "Ulusların Zenginliği" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır.III. Devlet politikaları ile üretim ve istihdam üzerinde etkili olunabileceği savunulur.IV. II. Dünya Savaşı sonrasında taraftar bulmaya başlamıştır.Yukarıdakilerden hangileri makro iktisat ile ilgili doğru ifadelere yer vermektedir?


I ve II
II ve III
II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV

7.Soru

GSYH hesaplamasında ara mallar hesaba katılmaz. Eğer katılırsa aşağıdaki hatalardan hangisi yapılmış olur?


Yenilenen gelir

Mükerrer (çift sayma)

Zahiri durum

Üretim yinelemesi

GSYH - Milli Gelir farkı eşitliği


8.Soru

Türkiye 2011 yılı GSMH harcama bileşimi incelendiğinde en yüksek tutarda harcama aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi harcama kalemi için gerçekleştirilmiştir? 


Tüketim harcaması 
Yatırım harcaması 
Kamu harcaması
Dış ticaret harcaması 
İthalat harcaması 

9.Soru

Nominal faiz oranı Türk Lirası cinsinden ödenme garantisi ile vaat edilen faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise nominal faiz oranından mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranı çıkarıldıktan sonra elde edilen faiz oranıdır. Buna göre Türk Lirası cinsinden ödenme garantisi ile vaat edilen faiz oranının %15 ve mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranı %8 olduğu durumda reel faiz oranı % kaçtır?


%7
%8
%9
%6
%5

10.Soru

Toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık bir kısmının tüketim harcamalarına gittiği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Marjinal tüketim eğilimi
Uyarılmış tüketim harcamalar
Gelire bağlı tüketim harcamaları
Marjinal tasarruf eğilimi
Otonom tüketim harcamaları

11.Soru

Bir ülkeye gelen yabancı tasarrufların finansal yatırımlara ayrılan kısmı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Portföy yatırımı
Dolaylı yatırım
Doğrudan yatırım
Brüt yatırım
Sabit sermaye yatırımı

12.Soru

Devletin eğitim, sağlık, güvenlik, yargı gibi temel fonksiyonlarını yerine getirirken ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlere yaptığı harcamalara ne ad verilir ?


Kamu Harcamaları
Yatırım Harcamaları
Tüketim Harcamaları
İhracat
İthalat

13.Soru

Reel GSMH’deki dalgalanmaya bağlı olarak meydana gelen işsizliğe ne ad verilir?


Yapısal işsizlik
Açık işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Friksiyonel işsizlik
Teknolojik işsizlik

14.Soru

Bir ekonominin 2015 yılında reel GSYH’si 120 iken 2016 yılında 150’ye yükselmiştir. Bu ekonominin ilgili dönemde büyüme hızı kaç olmuştur?


%5
%10
%15
%20
%25

15.Soru

İşsizliğin bir türü olmasına rağmen aslında bir iş sahibi olan kişilerin oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


İradi işsizlik
Gizli işsizlik
Friksiyonel işsizlik
Yapısal işsizlik
Konjonktürel işsizlik

16.Soru

GSYH hesaplama metotları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?


Üretim ve Gelir Yöntemi

Harcama ve Paylaşım Yöntemi

Üretim, Gelir, Harcama Yöntemi

Üretim, Dağıtım, Harcama Yöntemi

Harcama, Üretim ve Net milli gelir yöntemi


17.Soru

Makro iktisat, aşağıda yer alan gruplardan hangisinin davranışları üzerinde odaklandığı söylenemez?


Hane halkı
Firmalar
Devlet
Bireyler
Dış alem

18.Soru

Okun yasası hangi iki makroekonomik değişken arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklar?


Büyüme-Tasarruf
Tasarruf-Yatırım
İşsizlik- GSYİH
Tüketim- Yatırım
Dış Ticaret-Dış Borç 

19.Soru

Bir ülkede toplam faktör verimliliği %3,2 ; işgücü ve sermaye %2,1 büyümektedir. Bu ülkenin işgücü %50 ve sermaye payı da %55 ise büyüme oranı nedir?


3.301
5.405
1.203
4.105
2.145

20.Soru

Verimlilik artışlarındaki bir yavaşlama söz konusu olduğunda aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?


Toplam arz eğrisinin sağa doğru kayma hızı yavaşlar
Toplam talep eğrisinin sağa doğru kayma hızı yavaşlar
Aynı toplam arz eğrisi üzerindeki hareketin hızı yavaşlar
Aynı toplam talep eğrisi üzerindeki hareket hızı yavaşlar
Toplam arz eğrisinin sola doğru kayma hızı artar