İktisada Giriş 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fiyatlar genel düzeyinde belli bir zaman diliminde meydana gelen değişme oranına ne ad verilir?


GSYH deflatörü

Enflasyon oranı

Çekirdek enflasyon

TÜFE

ÜFE


2.Soru

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?


Marjinal faktör maliyeti
Marjinal faktör sınırı
Marjinal maliyet
Marjinal üretim maliyeti
Marjinal üretim

3.Soru

Milli gelir özdeşliğine göre; toplam tüketimi 4a birim TL, toplam yatırım harcamaları 2a birim TL, kamu harcamaları 3a birim TL ve net ihracat 2a birim TL olan bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sı kaç a birim TL'dir?


3a TL
5a TL
7a TL
9a TL
11a TL

4.Soru

Reel faiz oranları ile tüketim arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


Reel faiz oranlarındaki değişimin tüketimi hangi yönde etkileyeceği  gelir ve ikâme etkilerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir
İkâme etkisi büyükse tüketim harcaması artacaktır.
Gelir etkisi büyükse tüketim harcaması azalacaktır.
Reel faiz oranları ile tüketim arasında herhangi bir ilişki yoktur.
Reel faiz oranları sabit olduğundan tüketim diğer değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterir.

5.Soru

2015 yılı GSYH’sinin 100 milyon dolar, 2016 yılı GSYH’sinin 105 milyon dolar olduğu bir ekonomide 2016 yılı büyüme hızı % kaçtır?


5
10
20
50
100

6.Soru

Devletin kamu hizmetlerini finanse edebilmek için firmalar ve hane halklarından topladığı gelirlere ne ad verilir?


Vergi
Harcama
Tüketim
Gelir
Tasarruf

7.Soru

Makro iktisadın doğuşu aşağıda verilmiş önemli iktisadi olaylardan hangisi ile örtüşmektedir?


Sanayi devrimi
Büyük Buhran
Borsanın kurulumu
Keynesyen devrim
Buhar makinesinin kullanımı

8.Soru

I-İşçi II-Kırma Makinesi III-Telsiz Haberleşme Ünitesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir maden işletmesinde sermaye olarak değerlendirilir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanı içine giren konular arasında gösterilemez?


Toplam mal ve hizmet üretimi ve üretim artışı (ekonomik büyüme)
Ekonomik dalgalanmalar (genişleme ve daralmalar) ve kaynakların kullanım sorunu (işsizlik)
Fiyat istikrarı (enflasyon, deflasyon) ve dış ekonomik ilişkiler (ödemeler dengesi)
Faiz oranlarının belirlenmesi ve döviz kurlarının oluşumu
Hane halkı tüketimi ve firmaların üretim düzeyi

10.Soru

İktisatın , bireyler (tüketiciler) ve firmaların (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Mikro İktisat
Makro iktisat  
Bölgesel İktisat
Uluslararası İktisat
Endüstriyel İktisat

11.Soru

Bir ülkenin üretim faktörleri ile, o ülke sınırları içerisinde ve dışarısında belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?


Gayrisafi milli hasıla
Safi milli hasıla
Gayrisafi yurtiçi hasıla
Milli gelir
Harcanabilir gelir

12.Soru

Herhangi bir ülkenin iktisadi büyümesinin temsilinde aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi iktisadi kavram kullanılır? 


GSYH
Teknolojij gelişme
Sanayi üretimi
Katma değer
Sektörel büyüme 

13.Soru

Türkiye’de sektörlerin yarattığı katma değerler incelendiğinde en yüksek katma değer yaratan sektör aşağıda verilenlerden hangisidir? 


Tarım
İmalat Sanayii
Madencilik, Enerji ve İnşaat
Hizmetler
Ulaştırma

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörünün üretime yaptığı katkıyı ölçmekte kullanılan kavramlardan birisidir?


Verimlilik
Faktör büyüme oranı
Faktör teknolojisi
Faktör oranı
Üretim teknolojisi

15.Soru

Net vergi hasılatı nasıl hesaplanır?


Toplanan vergiler eksi transfer harcamaları
Toplanan vergiler eksi kamu harcamaları
Toplanan vergi artı vergi cezaları
Toplanan vergiler eksi tahsil edilemeyen vergi
Vergiler artı harçlar artı kamu gelirleri.

16.Soru

GSMH hesabında hesaba katılmayan mal ya da hizmetler aşağıdakilerden hangisidir? 


Tamamlanmış mal ve hizmetler
Nihai mal ve hizmetleri 
Piyasa değeri ile tanımlanmış mal ve hizmetler
Ara mallar 
Tüketici mal ve hizmetleri 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde toplam arz eğrisinin yer değiştirmesine etki eden faktörlerden biri değildir?


İşgücü
Sermaye
Tüketim
Doğal kaynaklar
Teknoloji

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisat kavramlarından biri değildir?


Toplam Tüketim

Toplam Tasarruf

Fiyatlar Genel Seviyesi

Fiyat

Toplam Yatırım


19.Soru

I. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki teorik olarak Phillips eğrisi ile açıklanır.II. Enflasyon ve işsizlik arasında kısa dönemde ters yönlü ilişki söz konusudur.III. Enflasyon-büyüme ilişkisinin pozitif yönlü olduğunu kabul eden görüşlerin yanında enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunan görüşler de bulunmaktadır.Makroekonomik değişkenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III

20.Soru

Yıllar   Gelir    Tüketim
2016   2000   1600
2017   2800   1800
Yukarıdaki tabloya göre marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır?


0,80

0,72

0,75

0,64

0,25