İktisada Giriş 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ödemeler bilançosunda açık olmasına yol açacak faktörler arasında yer almaz?


Hammadde yönünden aşırı dışarı bağımlılığın olması
Gösteriş nedeniyle lüks mallar ithalatının fazlalığı
Sanayileşmenin tamamlanmamış olmasında dolayı ihracat imkânının sınırlı oluşu
İthalatın ihracattan fazla olması
Uluslararası piyasada fiyat rekabeti yapabilecek konumda ticaret yapıyor olmak

2.Soru

Reel GSMH nasıl hesaplanır?


Cari GSMH’den fiyat endeksi çıkarılır.

Cari GSMH fiyat endeksi ile toplanır.

Cari GSMH fiyat endeksi ile çarpılır.

Cari GSMH fiyat endeksine bölünür.

Fiyat endeksi cari GSMH’ya bölünür.


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durumda AD eğrisi sağa ya da sola kaymaz?  


Özel tüketim harcamaları değişirse
Özel yatırım harcamaları değişirse
Kamu harcamaları değişirse
İthalat ya da ihracat harcamaları değişirse
Fiyat düzeyi değişirse

4.Soru

Bir ekonomide yabancı para ikâmesi olgusu yaşanıyor olması durumunda hangi makroekonomik istikrarsızlık durumundan söz edilebilir?


Deflasyon
Devalüasyon
Revalüasyon
Cari Açık
Enflasyon

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda borç kaydedilir?


Mal ihracatı

Yabancı piyasalarda tahvil satışı

Yabancı piyasalarda hisse senedi satışı

Yabancıların ülkemizde yaptıkları dolaysız yatırımlar

Uluslararası menkul değerlerin satın alınması


6.Soru

Reel gelirin elde edilmesinde kullanılan yöntem aşağıdakilerde verilenlerden hangisidir? 


Nonimal gelirin fiyat düzeyine bölünmesi ile elde edilir.
Nominal gelirin fiyat düzeyi ile çarpılması sonucu elde edilir. 
Nominal gelirin ücret seviyesine bölünmesi ile elde edilir.
Nominal gelirin fiyat endeksi ile çarpılması sonucu elde edilir.
Reel gelirin enflasyon endeksi ile çarpılması ile elde edilir. 

7.Soru

A ülkesinde ortalama tasarruf eğilimi (APS) 0.25, toplam tasarruflar ise 25 birimdir. Buna göre A ülkesindeki toplam harcanabilir gelir aşağıdakilerden hangisidir?


1625

625

62.5

100

25


8.Soru

Paranın değilim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamını ifade eden maliyet aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 


İşlem maliyeti 
Spekülasyon maliyeti 
Arbitraj maliyeti 
Reel maliyet 
Nominal maliyet 

9.Soru

Bir sermaye malının ortalama kullanım ömrü 20 yıl ise ve her yıl eşit oranda aşınıyor ise bir birim sermayenin yıllık aşınma oranı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?


10
5
7
4
3

10.Soru

Belirli bir dönemde milli gelirin ne olacağı, tam istihdam durumunun sağlanıp sağlanamayacağı, toplam harcamaların ve toplam tasarrufların hangi faktörlerin etkisi altında belirleneceği gibi sorulara aşağıdakilerden hangisi yanıt aramaktadır?


Mikro iktisat
Makro iktisat
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
Konjonktürel işsizlik
Eksik istihdam

11.Soru

MPC=0.8 ise MPS aşağıdakilerden hangisidir?


1
1-Feb
0.2
0.6
0.3

12.Soru

Dışa açık bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi %80 ve marjinal ithalat eğilimi %10 ise bu ekonomi için çarpan değeri kaçtır?


2
4
6
8
 10

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi bir istikrar politikasının uygulandığı bir ekonomide kullanılmaz?


Paranın devalüasyonu
Sıkı para politikası
Maliye politikası
Denetimli ticaret
Ücretlerin kontrolü

14.Soru

I. Ödemeler dengesini düzeltmekII. Enflasyonu düşürmekIII. İstihdamı arttırmakYukarıdakilerden hangisi/hangileri Ortodoks istikrar programlarının temel amaçları arasında yer alır?


I
II
I-II
I-III
II-III

15.Soru

Bir ekonomide belli bir dönemde (1 yıl) üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamına ne ad verilir ?


Toplam maliyet
Gayri safi yurtiçi hasıla
İstihdam düzeyi
Toplam yatırım
Milli gelir

16.Soru

I. Tüketim Harcamaları II. Yatırım Harcamaları III. Kamu Harcamaları IV. İthalat Harcamaları V. İhracat Harcamaları Yukarıda verilenlerden hangileri toplam talep değerini bulmak için gerekmektedir?


I, II, III, IV, V

I ve II

II ve III

III, IV, V

III ve V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin döviz kuru politikası uygulamalarından birisidir?


Borçlanma politikası
Para politikası
Maliye politikası
Faiz politikası
Teşvik politikası

18.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin yavaş artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketim oranının düşüklüğü
Kamu harcamalarının fazla olması
Tasarruf oranının düşüklüğü
İhracatın fazla olması
İthal ikameci sektörün yoğunluğu

19.Soru

Ortodoks politikalar Heterodoks politikalar IMF tipi politikalar Yukarıdaki istikrar politikalarından hangisi ya da hangileri devalüasyonu istikrar sağlamada kullanıla


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III

20.Soru

C=100+0,80Y ise gelirin 1000 lira olması durumunda tüketim harcamaları kaç lira olur?


900
1000
1100
800
1200