İktisada Giriş 2 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları çarpanını verir?


1/(1-c)
1/(1-s)
1/c
1/(1-c+m)
1/m

2.Soru

Aşağıdaki politikalardan hangisi karşılıklar politikası uygulamalarından birisidir?


Borçlanma politikası
Vergi politikası
Para politikası
Harcama politikası
Teşvik politikası

3.Soru

Faiz, döviz kuru ve ücretlerin dondurulması ile istikrar oluşturulmasını hedefleyen program aşağıdakilerden hangisidir?


Ortodoks istikrar politikaları
Heterodoks istikrar politikaları
Neoklasik istikrar politikaları
Klasik istikrar politikaları
IMF dstekli istikrar politikaları

4.Soru

Dengeyi korumak veya ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek için kamu kesimi gelir, gider ve borçlanmalarını kullanarak uygulanan politikalara ne ad verilir ?


Sıkı para politikası
Maliye politikası
Döviz kuru politikası
Faiz politikası
Gelirler politikası

5.Soru

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi toplam talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?


hane halklarının beklenen geliri.
fiyat düzeyi.
dolaşımdaki para miktarı.
yatırımlardan beklenen karlar.
faiz oranlarının değişmesi.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun yapısal gruplarından biri değildir?


Cari işlemler hesabı

Sermaye hesabı

Finans hesabı

Net hata ve noksan

Alacaklılar hesabı


7.Soru

İhracat harcamalarındaki artışın AD eğrisi üzerindeki etkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


AD eğrisi sağa kayar  
AD eğrisi sola kayar 
AD eğrisi negatif olur
AD eğrisi pozitif olur
AD eğrisi sabit olur

8.Soru

Ekonomi politikasının amacı, sistemin serbest işleyişini önleyen ve rekabet ortamına zarar veren faktörleri ortadan kaldırmak olan iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik ekol
Keynesyen ekol
Heterodoks ekol
Arz yönlü iktisatçılar ekolü
Neo keynesyenci ekol

9.Soru

Fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan bir ekonomi politikasının sonucunda ortaya çıkması beklenen olumsuzluklar hangi seçenekte doğru şekilde aktarılmıştır?


Yüksek enflasyon, düşük oranlı işsizlik

Yatırımlarda ve milli gelirde düşme

Milli gelirde azalış ve yüksek oranlı işsizlik

Gelir adaletsizliği ve yüksek enflasyon

Gelir adaletsizliği ve düşük oranlı işsizlik


10.Soru

Bir ekonomideki tüm mal ve hizmetleri içeren fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisidir?


GSYH deflatörü

Enflasyon oranı

Çekirdek enflasyon

TÜFE

ÜFE


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biri değildir?


İthalat

Kamu harcamaları

Dış turizm

Taşımacılık hizmetleri

Sermaye gelir ve giderleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gayrisafi yurtiçi hasılada ölçülen nominal artışları anlatan kavramdır?


İktisadi kalkınma
İktisadi büyüme
Milli gelir büyümesi
Harcanabilir gelir büyümesi
Cari fiyatlarla büyüme

13.Soru

Eğer ham petrol fiyatları düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) sağa doğru kayar.
Uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) sola doğru kayar.
Kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) sola doğru kayar.
Kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) sağa doğru kayar.
Hem kısa dönem hem de uzun dönem toplam arz eğrileri sola doğru kayar.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin temel kaynaklarından biridir?


İthalatın artması
Para miktarının artması
Döviz kurunun düşmesi
İhracatın artması
Üretim faktörlerinin miktarının artması

15.Soru

Bir ülkedeki mevcut üretim faktörlerinin tamamının üretimde kullanılmasına ne ad verilir?


Tam istihdam
Fiyat istikrarı
Enflasyon
Reel GSYH
Toplam üretim

16.Soru

Makro iktisadın yayılımı “Ulusların Zenginliği” kitabının basımıyla hızlanmıştır? Bu kitabın yazarı iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 


A.Simith 
J.M.Keynes
A.Marshall
J.Pigou
D. Ricardo 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının amaçlarından birisi değildir?


Enflasyon
Tam İstihdam
Ekonomik Büyüme
Ödemeler Dengesinin Sağlanması
Adil Gelir Dağılımının Sağlanması

18.Soru

I. Yanlış Algılamalar Teorisi
II. Yapışkan Ücret Teorisi
III. Yapışkan İşsizlik Teorisi
IV. Yapışkan Fiyat Teorisi
Yukarıdakilerden hangi/leri kısa dönemli AS eğrisinin fiyatlar genel seviyesi ile arz edilen miktar arasında aynı yönlü bir ilişkiyi açıklayan teorilerden biridir?


I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

 I, II ve IV


19.Soru

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne denir ?


Rant
Faiz
Ücret
Kar
Katma Değer

20.Soru

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide vergi çarpanı nasıl hesaplanır?


MPS-MPC
– ( MPC * MPS)
– ( MPC / MPS)
– ( MPS / MPC)
MPC + MPS