İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Marx işçilerin burjuvazi tarafından sömürüldüğünü ortaya koymuş ve kapitalizmi eleştirmiştir.

II. Marx'a göre sınıflar üstü ve sosyal sınıfları tarihsel dönüşümün merkezi olarak görmek doğru değildir.

III. Proletarya, Marx’a göre kapitalist toplumdan sosyalizme geçişi sağlayacak sınıftır.

Marksist düşünce ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


2.Soru

Aşağıdakilarden hangisi Fizyokrat düşünürlerden birisi değildir?


R. Cantillon

Adam Simmith

Dr. F. Quesnay

Dupont de Nemours

Mirabeau


3.Soru

Ekonomik sistemlerin doğaları gereği sınıf çatışmalarına sebep olacağını savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


K.Marx

L.Blanc

E.Bernstein

J.Proudhon

G.Sorel


4.Soru

Toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki fark Marx tarafından ne olarak adlandırılır?


Artı değer

Emek değer

Fayda değer

Göreceli değer

Saklı değer


5.Soru

Politika ve Etik (Nikomakhos) adlı kitaplar hangi filozofa aittir?


Sophokles

Platon

Xenophon

Sokrat

Aristo


6.Soru

Bilimsel bir içeriğe sahip olan ve iktisadi olgular arasındaki genel ilişkileri açıklayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?


İktisadi analiz

İktisadi varsayım

İktisadi teori

İktisadi kabul

İktisadi paradigma


7.Soru

Sanayi devrimi hangi ülkede başlayıp bütün Avrupa ülkelerine yayılmıştır?


İngiltere

Fransa

Almanya

Hollanda

İtalya


8.Soru

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Program

Paradigma

Parametre

Metafor

Algoritma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan müdahaleci-devletçi sosyalizm görüşünün temsilcilerinden biridir?


Simonde de Sismondi

Eduard Bernstein

Georges Sorel

Joseph Proudhon

Karl Marx


10.Soru

Kendisini anarşist olarak ilan eden ilk sosyal devrimci aşağıdakilerden hangisidir?


L.Blanc

K.Marx

E.Bernstein

J.Proudhon

G.Srel


11.Soru

Bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen Orta Çağ Avrupa'sının düşünce yapısına ne denir?


Skolastik düşünce

Klasik düşünce

Liberal düşünce 

Aydınlanma çağı

Hümanizm


12.Soru

Platon, Devlet adlı eserinde hangi konu üzerinde durmuştur?


Mülkiyet

Eğitim

Sağlık

Adalet

Faiz


13.Soru

Bir teorinin ya da doktrinin/okulun geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate alan yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlakçı yaklaşım

Göreceli yaklaşım

İrrasyonel yaklaşım

Bilim öncesi vizyon

Yorumsamacı yaklaşım


14.Soru

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


A.Smith

T.R.Malthus

J.B.Say

D.Ricardo

J.S.Mill


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fizyokrat düşünürler arasındadır?


William Petty

Thomas Mun

Jean Bodin

Adam Smith

François Quesnay


16.Soru

İnsana, topluma, bilime, sanata, dine ve tarihe tüm siyasal ve sosyal olgulara bakışta büyük bir nitelik değişimine neden olan hareket hangisidir?


Toplumsal reform hareketi.

Rönesans hareketi.

Modernleşme hareketi.

İktisadi reform hareketleri.

Büyük göç hareketleri.


17.Soru

Ekonomi terimini ilk kullanan ve yazdığı eserde ev/hane yönetimi üzerinde durmuş olan tarihi şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?


Platon (M.Ö. 427- M.Ö. 347)

Aristo (M.Ö. 384-M.Ö. 322)

Ksenofon (Xenophon) (M.Ö. 430-M.Ö. 354)

St. Thomas Aquinas (1225-1274)

Albertus Magnus (Büyük Albert) (1193/1206 - 1289)


18.Soru

Aşağıdaki tarihlerden hangisi "Klasik İktisadi Düşünce" ve "Klasik Okul" düşüncesinin batıya hakim olduğu yılları içermektedir?


1776-1789

1776-1843

1753-1843

1753-1789

1768-1892


19.Soru

1798 yılında yayınlanan "Nüfus Artış Kanunları Üzerine Bir Deneme" adlı eserin yayınlanmasından sonra toplumsal tepkileri üzerine çeken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A. Smith

J.S. Mill

J.B. Say

D. Ricardo

R. Maltus


20.Soru

Fizyokratlar verginin hangi kesimden alınması gerektiğini savunmuşlardır?


Çiftçiler

Sanayiciler

Toprak sahipleri

Tüccarlar

İşçiler