İletişim Araştırmaları Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tümdengelim yaklaşımının benimsendiği araştırmalarda aşağıdaki genellemelerden hangisi hedeflenir? 


Olgu genellemesi 
Evren genellemesi 
Teorik genelleme 
Yöntem genellemesi
Analiz genellemesi 

2.Soru

Bilimsel bir araştırmada “Tümdengelim” yaklaşımı nasıl açıklanabilir?


Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşma.
Teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden hareketle hipotezler oluşturup, teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınama.
Araştırma ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalardan ilgili ve merak uyandıran literatür materyallerine ulaşıp, okuma.
Bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklayarak kavramsallaştırma.
Araştırma amacına nasıl ulaşılacağı ve neden böyle yapılmasının tercih edildiğini gerekçeleriyle açıklama.

3.Soru

Nüfusun genel özelliklerini yansıtan yeterli büyüklükteki seçilmiş nüfus parçası aşağıdakilerden hangisidir?


Evren

Örneklem

Gözlem

Araştırma

Hipotez


4.Soru

Bilimsel araştırmada sınırlılık ne anlama gelmektedir?


Bilimsel araştırmalarda yöntem ya da kapsamdan dolayı araştırmada gerçekleştirilemeyen çalışmalar ya da karşılaşılan sorunlar

Bilimsel araştırmada kapsamın sınırlandırılması

Bilimsel araştırmada amaçların sınırlı olması

Bilimsel araştırmada literatürün sınırlandırılması

Bilimsel araştırmaya kısıt getirilmesi


5.Soru

Reklamın yayınlandığı süre içinde, reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesi araştırmalarına ........... denir. Cümlesinde yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?


Reklam İzleme Araştırması

Reklam Bilinirliğinin Ölçülmesi

Reklam ilginliğinin Ölçülmesi

Reklama Yönelik Tutum Araştırması

Ürüne - Hizmete ve Müşteriye Yönelik İletişim Araştırmaları


6.Soru

Belirli bir sonucun “nedeni” olan, yani sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişkene ______________ denir. 

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Mediatör değişken

Moderatör değişken

Aracı değişken


7.Soru

Bilimsel bir araştırmanın nesnel olması ne anlama gelmektedir?


Araştırma konusunun nesnelere dayalı ve nesneleri ele alan konularla ilişkili olmasına
Araştırmacının kendi düşünceleri doğrultusunda araştırmanın şekillenmiş olmasına
Araştırma amacının konu uzmanlarının ortak kararı ile belirlenmiş olmasına
Araştırma bulgularının tekrarlı sınamalar sonrasında aynı sonucu veriyor olmasına
Araştırma konusunun tek ve özgün olmasına

8.Soru

 • Reklamın satın almada etkili olup olmadığı
 • Reklamın marka imajındaki etkisi
 • Reklamın hatırlanma düzeyi
 • Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığı
 • Rakip firmaların reklamlarının etkisi

Yukarıda sıralanan sonuçlar, hangi araştırmalarla elde edilebilir?


Televizyon İzleme Araştırmaları

Radyo Dinleme Araştırması

Gazete Okurları Ölçümü

Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması

Reklam İzleme Araştırmaları


9.Soru

1914 yılında ABD’de Columbia Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde yaptığı ve basındaki bilgilere dayalı olarak modern Türkiye’nin gelişimini incelediği doktora tezi ile Türk iletişim araştırmaları açısından ilk çalışmalardan birisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Pertev Naili Boratav

Nermin Abadan-Unat

Ahmet Emin Yalman

Fuat Köprülü

Sabri İlgener


10.Soru

 1. Daha büyük kitlelere ulaşma imkanı sağlar.
 2. Diğer mecralara göre daha ucuzdur.
 3. Yaratıcılık ve farklı uygulamalara elverişlidir.
 4. Mekan ve konum sınırı daha geniştir.
 5. Gider ve içerik açısından esnek bir yapıdadır.
 6. Yukarıda avantajları verilen reklam mecrasına yönelik uygulama alanı hangisidir?


Açıkhava reklam kanalları

Televizyon

Radyo

Dergi

Gazete


11.Soru

Teorilerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Teoriler yeni icat edilen kavramların ortaya konmasıdır.

Teoriler doğada zaten var olan oluşları ortaya koyan keşfin açıklanmasıdır.

Teoriler sadece fen bilimleri alanında ortaya konur.

Teoriler kavramsal düzeyde kalamaz, pratikte de yer alır.

Teoriler sınanmak için ortaya konan yargı ifadeleridir.


12.Soru

 1. Markaların, belirlenmiş kıstaslara göre rakiplerine karşı sıralanarak sunuldukları, kullanışlı, analitik bir araçtır.
 2. Nitelik temelli ve nitelik temelli olmayan iki yaklaşım söz konusudur.
 3. Markaların, harita üzerindeki göreli konumları ve ölçümleri, araştırmalardan türetilir ve haritadaki “boşlukları” göstererek eyleme yönlendirebilen açıklayıcı bir sistemdir.

Ürün, hizmet ve müşteriye yönelik iletişim araştırmalarında kullanılan yukarıda özellikleri verilen sistem hangisidir?


Müşteri memnuniyeti araştırması

Müşteri sadakati araştırması

Algısal haritalama

Pre-test araştırması

Post-test araştırması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam izleme araştırması ile ortaya konan faktörlerden biri değildir?


Reklamın satın almada etkili olup olmadığını

Reklamın marka imajındaki etkisini

Reklamın sevilme düzeyini

Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığını

Rakip firmaların reklamlarının etkisini


14.Soru

Medyanın içinde bulunduğu toplumsal yapının çözümlemesi yapılmadan ve sahiplik-mülkiyet ilişkileri incelenmeden iletişim ve kültür endüstrilerinin tam olarak anlaşılamayacağı ileri süren kuram hangisidir?


Frankfurt okulu

Yetiştirme kuramı

İletişimsel eylem kuramı

Jakobson modeli

Propaganda modeli


15.Soru

1993 yılında kurulan ve Türkiye’de kendi alanında ilk ve tek enstitü olma özelliğini koruyan "İletişim Bilimleri Enstitüsü" hangi üniversite bünyesinde kurulmuştur?


Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi

16.Soru

İç iletişim, bireylerarası iletişim, grup-örgüt iletişimi gibi başlıklarda incelenen iletişim araştırması boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik boyutu
İlişki boyutu
Kapsam boyutu
Denge boyutu
Kavram boyutu

17.Soru

Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişken aşağıdakilerden hangisidir?


bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Mediatör değişken

Moderatör değişken

Gözlenen değişken


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Katatimi" sözcüğünün karşılığıdır?


Kategorili biçimlendirme tekniği

Zaman makinesı tekniği

Focus grup çalışması

Tek yönlü ayna yöntemi

Yönlendirilmiş imgeleme tekniği


19.Soru

Bilimsel araştırmalarda "neden" ve "nasıl" sorularıyla yönlenen ve olgular arasındaki ilişkinin yapısını anlamaya çalışan araştırmalara ne ad verilir? 


Kavramsallaştırmak

Sınamak

Keşfetmek

Birikim 

Eleştirmek


20.Soru

Gözlem, teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?


Araştırmacı yanlılığının engellenmesi

Araştırmacı yönlendirmesinin engellenmesi

Teyit edici yaklaşımların engellenmesi

Sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi

Araştırmacının veri toplamasının engellenmesi