İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yetenekli insanların ihtiyaçları ile ilgili hangisi yanlıştır?


Kapasitelerini kullanabilecekleri görevler

Bir başkasının kılavuzluk etmesine

Sağlık olanaklarına

Özel yaşamdan çok iş yaşamına yönelmeye

Kariyerlerini geliştirme fırsatlarına


2.Soru

Başarılı bir işe alıştırma programında işe yeni başlayan bir çalışana çeşitli konular hakkında bilgiler verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, çalışana personel hakları konusunda verilen bilgiler arasındadır?


İşletmenin tarihi
Resmî tatil ve bayram izinleri
İşletmenin örgütsel yapısı
Üretim hattı
Üretim süreci

3.Soru

Aşağıda eğitim türlerinden hangisi “kır eğitimi, hayatta kalma eğitimi” ismi de verilen uygulamadır?


Beklenen Sorunlar Eğitimi

Açık Hava Eğitimleri

İşletme Oyunu Yöntemi

Rol Oynama Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi


4.Soru

Eğitim öncesinde çalışana uygulanan bir testin eğitim sonrasında, bir kez daha uygulanması hangi eğitim yöntemidir?


Önceki-sonraki performans yöntemi
Deney-kontrol grubu yöntemi
İş başı yöntemleri
Test-tekrar yöntemi
İş dışı yöntemler

5.Soru

Aşağıdaki insan kaynakları taleplerinden hangisi “işletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan bir ihtiyaçtır”?


Gerçek personel ihtiyacı

Yedek personel ihtiyacı

Ek personel ihtiyacı

Yeni personel ihtiyacı

Kısmi personel ihtiyacı


6.Soru

Aşağıdaki öğelerden hangisi insan kaynakları planlaması kavramı içerisinde yer almaz?


Personel ihtiyacını tahmin etme
Personel hareketi planlaması
Personelin işe alınması
İhtiyaç duyulan personel sayısı
Personel ücretinin ödemesi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran seçme testleridir?


Psikolojik/kişilik testleri

Hogan Personel Seçimi Serisi

CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri

MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

16 PF -16 Kişilik Faktörü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarındanİnsan Kaynakların Elde Edilmesinin işlevlerindendir?


Çalışma ilişkilerini sürdürme

İşe yerleştirme

İş analizi

Kariyer planlama ve geliştirme

İnsan kaynakları yönetiminin sonuçlarını değerleme


9.Soru

Simülasyon olarak da kullanılan kullanılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?


Eşbenzetim eğitimleri

T grup

İşletme oyunu

İş rotasyonu

Yetki göçerimi


10.Soru

I. Eski adaylar 
II. Internet
III. Eski çalışanlar
IV. Medya kaynaklarında ilan
V. Çalışan Tavsiyeleri
VI. Eğitim Kurumları
Yukarıda verilen kaynaklardan hangileri dış kaynaklardan insan bulma kaynaklarıdır?


I-II-III

I-III

II-IV

I-II-III-IV-V-VI

II-IV-V-VI


11.Soru

İnsan kaynakları talebinin belirlenmesinde yardımcı olan araçlar arasındaki aşağıdaki kavram tanımlarından hangisi “belirli bir faaliyet döneminde işletmeye giren ve işletmeden çıkan personel sayısını” ifade etmektedir?


Personel Devir Oranı

İş Tanımı

İş Gerekleri

İş Analizi

Devamsızlık Oranı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içinde veya dışında çalışanı işinden uzaklaştırarak genelde belirli konularda bilgi artışı ya da yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitimlerdir?


İşe Alıştırma Eğitimi
İş Rotasyonu
İş Dışı Eğitim
İşbaşı Eğitim
Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim

13.Soru

"Eğitim öncesinde çalışana yapılan bir testin eğitim sonrasında da yapılması şeklinde uygulanır. Böylece eğitim sonrası test sonuçlarındaki farkın ne derece olduğu ölçülür." Eğitimin başarısının belirlenebilmesi için kullanılan, yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?


Önceki-sonraki performans yöntemi
Deney-kontrol grubu yöntemi
İhtiyacın analizi
T-grup yöntemini
Test-tekrar yöntemi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ön görüşmenin elektronik olarak yapılmasını ifade etmektedir?


İnsan kaynağı

Tranfer 

Yer değiştirme

Aday havuzu

Bilgisayarlı ön görüşme


15.Soru

I. Başvuruların alınması, başvuru kayıtlarının tutulması
II. işe alma kararının bildirilmesi
III. mülakatın yapılması ve değerlendirilmesi
IV. yeni çalışanın oryantasyonu
Yukarıda bir işletmenin işe alma sürecindeki bazı aşamalar verilmiştir. Bu işe alma sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?


I-II-III-IV

IV-III-II-I

I-IV-II-III

I-III-II-IV

III-I-II-IV


16.Soru

• İnsan kaynağının etkinliğini artırmak• Yeni personel sağlanmasında ekonomi sağlamak• Personel bulma, seçme gibi diğer insan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak. Yukarıdaki ifadeler,insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunun faydaları arasından hangisi ile sağlanır?


Veri doğruluğunda artış
İşlem hızında artış
Yedek planlaması
Verimlilikte artış
Kaliteli ve gelişmiş sonuçlar yaratması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş performansı ögelerinden biridir ?


Yetenek
Zeka
Sorumluluk bilinci
İş veren için uygun risk
İş kalitesi

18.Soru

Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan satış elemanlarının sayısının fazla olması ve bu satış elemanlarından birinin finansman konusunda eğitim almış olması durumunda, finans bölümündeki bir pozisyonun bu personel aracılığı ile doldurulması aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanıldığını gösterir?


Transfer
Terfi
Aday havuzu
Eski başvurular
Eski çalışanlar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe almada aday seçim kriterlerinden biri değildir?


Yetenek
İş kalitesi
Motivasyon
Zekâ 
Sorumluluk bilinci

20.Soru

I. Ücret ödeme yöntemleri ve günleri
II. Resmi tatil ve bayram izinleri
III. İşletmenin örgütsel yapısı
IV. İşletmenin tarihi
V. Sigorta düzenlemeleri
Yukarıdakilerin hangileri alıştırma programında bulunan personel hakları kapsamındadır?


I-II

I-II-III-IV

I-II-V

II-V

III-IV-V