İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilgi işçileri hangi isimle de anılmaktadırlar?


Mavi yakalılar

Gri yakalılar

Beyaz yakalılar

Gümüş yakalılar

Altın yakalılar


2.Soru

"Öğrenen ve öğretim elemanı arasında canlı (eş zamanlı) etkileşim yoktur ve öğrenenin çalışma zamanı ve ne kadar süreyle çalışacağı kendisi tarafından belirlenir. Başka bir deyişle öğrenenin kendi çalışma temposunu (hızını) kendisinin belirleyebilmektedir."Yukarıdaki ifadede açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


E-öğrenme
Asenkron e-Öğrenme
Eşbenzetim yöntemi
T grup yöntemi
Formen aracılığıyla eğitim

3.Soru

İşletmelerin personel ihtiyaçlarını tanımlama biçimlerinden gerçek personel ihtiyacını karşılayan şık ağaıdakilerden hangisidir?


İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarıdır.
İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacıdır.
Çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanana personel ihtiyacıdır.
Bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesiyle doğan personel ihtiyacıdır.
Üretim ve satış miktarlarında artış olması ile doğan personel ihtiyacıdır.

4.Soru

Örgütsel bir sorunun yazılı olarak katılımcılara sunulduğu, katılımcının durumu analiz edip, sorunun teşhisini koyup ve kendi bulgularını ve çözümlerini diğer katılımcılara sunmasının istendiği işdışı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


T Grup Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
Rol Oynama Yöntemi
İşletme Oyunu Yöntemi
Beklenen Oyunlar Eğitimi

5.Soru

Amaçlara ulaşmak için gerekli olduğunu düşünülen eylemleri resmî olarak şekillendirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş analizi
Planlama
Plan
Durum analizi
İş envanteri

6.Soru

• CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri,• MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri,• 16 PF -16 Kişilik Faktörü,• Hogan Personel Seçimi Serisi.Yukarıda türleri verilen testler, adayların, işle alakalı bilgi, yetenek ve tutumu anlamaya yönelik yapılan sınav ve testlerden hangi gruba aittir?


Bigli testleri
Yetenek testleri
Zeka testleri
Psikolojik/kişilik testleri
Envanter testleri

7.Soru

ABC işletmesi, rekabet gücünün arttırılması yönünde yöneticilerinin  işletmenin organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesinine yönelik bir takım faaliyetlerde bulunmaktadır.

Size göre bu faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim

Yetiştirme

Kariyer eğitimi

Rekabet gücünün kazandırılması

Geliştirme


8.Soru

Bir şirketin insan kaynakları birimi yöneticisi konuşmasına şöyle başladı:

"İnsan kaynakları bir işletmenin en önemli varlıklarından biridir. İnsan kaynakları planlamasının başarısı büyük ölçüde insan kaynakları bölümünün organizasyonun planlama süreciyle yakından ilgilenmesine bağlıdır. Ancak..."

İşletme planlarıyla insan kaynakları planları arasındaki ilişkiye yönelik mevcut uygulamalar göz önüne alındığında, yukarıdaki cümle nasıl tamamlanmalıdır?


.....diğer birimler insan kaynaklarının değerini anlamamaktadır.

......stratejik planlama insan kaynaklarına ilişkin planları kapsamamaktadır.

.......ne yazık ki uygulamada insan kaynakları planları işletmeyi kapsayan planlardan uzak kalmaktadır.

.............insan kaynakları yöneticilerine ödenen ücretlerin çok düşük olması planlamanın etkinliğini azaltmaktadır.

...... yöneticiler insan kaynakları birimini kıskanmaktadırlar.


9.Soru

İşyerine bu yıl içerisinde, 15 yeni personelin katıldığını; işyerinden 2 personelin emekli olduğunu, 1 personelin istifa ettiğini, 1 personelinse öldüğünü ifade eden bir işveren aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir?


Personel envanterinin hazırlanması
İçsel insan kaynakları arzının sürekli değişim içerisinde olması
Öğrenme eğrilerinin kullanılması
Verimlilik oranı
Dışsal insan kaynakları arzı

10.Soru

Bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı iş gücüne ne ad verilmektedir?


İnsan kaynakları planlaması
İnsan kaynakları talebi
İnsan kaynakları talep tahmini
Kurumsal kaynak planlaması
Eğitim planlaması

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklar yoluyla işletmedeki boş pozisyonu doldurmanın sağlayabileceği dezavantajlardan biri değildir? 


İşe ve işletmeye uygun olmayan bireyleri seçebilmesi
İşletmeye alınan bireyin işe uyumunun zor olabilmesi 
İşletme içindeki çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyebilmesi 
İşletme içinde başarılı olanların yükselme yolunu tıkayabilmesi 
İşletmenin amaçlarını her şeyden önce tutabilmesi 

12.Soru

Bir işletmede iş analizi yaparken temelde altı soruya yanıt aranır. Aşağıdakilerden hangisi bu altı soruya verilecek yanıtlardan biri değildir?


Personel satış işinde çalışıyor
Personel satış sunumunda bilgisayar kullanıyor
Personel müşterilerin siparişlerini topluyor
Personel günde 8 saat çalışıyor
Personelin iletişim ve ikna yeteneklerine sahip olması gerekiyor

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş dışı eğitim yöntemlerindendir?
I. Konferans, seminer ve kurslar
II. Açık hava eğitimleri
III. T grup
IV. Örnek olay
V. Rol oynama
VI. İşletme oyunu
VII. Beklenen sorunlar
VIII. Eşbenzetim


I – II – III – VIII

IV – V – VI

VI – VII – VIII

I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII

II – VI


14.Soru

Kişinin daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik yapılan testlere ne denir?


Yetenek Testleri
Bilgi Testleri
Zeka Testleri
Kişilik Testleri
Beceri Testleri

15.Soru

İnsan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlar hangileridir?
I. Personel genel envanteri
II. Personel beceri envanteri
III. Yükseltim planlama şemaları
IV. Personel devir oranı
V. Personel devamsızlık oranı


II, III, IV ve V

III, IV ve V

I, II ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


16.Soru

1. Yetki göçerimi yoluyla eğitim 2. Formen aracılığı ile eğitim 3. Örnek olay yöntemi 4. İşe alıştırma yöntemi 5. İş rotasyonu Yukarıdaki yöntemlerden hangisi ya da hangileri işbaşında eğitim yöntemleri arasında yer alır?


1,2 ,3 ve 5
1,2,3 ve 4
2,3,4 ve 5
3,4 ve 5
1,2,4 ve 5

17.Soru

Aşağıdakilerin hangisi tahmin yönteminin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan biri değildir?


Durağanlık ve Kesinlik

Verilerin Uygunluğu

Personel sayısı

Kaynakların uygunluğu

İnsan kaynakları arz ve talebini karşılaştırmadan planların hazırlanması


18.Soru

Her yönetim faaliyetinin ilk işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Koordine etmek

Yöneltme

Örgütleme

Planlama

Kontrol etmek


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynağı bulmak için kullandığı dış kaynaklardan biri değildir?


İstihdam büroları
İşçi birlikleri
Terfi
Eğitim kurumları
Medya kaynakları

20.Soru

Teknik işlerde çalışan usta başları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlara ne denir?


Yönetici

teknik personel

işletmeci

tezgahtar

büro personeli