İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir tekstil işletmesinin teknolojisini yenileme kararı alarak, ileri bir teknolojiye geçmek ve kapasitesini artırmak istemesi durumunda, aşağıda yer alan hangi personel ihtiyacı ortaya çıkar?


Yeni personel ihtiyacı
Ek personel ihtiyacı
Gerçek personel ihtiyacı
Yedek personel ihtiyacı
Nitelikli personel ihtiyacı

2.Soru

Geleneksel eğitim yöntemlerinin dışında, öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu, internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern bir eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


e-öğrenme
Yönetici gözetiminde eğitim
Yetki göçerimi yoluyla eğitim
Formen aracılığıyla eğitim
İş rotasyonu

3.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi “Planlama” kavramı için doğru değildir?


İşletmenin gelecekle ilgili nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesidir.

Herhangi bir konunun; ne, ne zaman, kim tarafından, neden, hangi maliyetle gibi sorularına cevap vermeyi ifade eder.

Planlar, kaynakların ne için ve nasıl kullanılacağını belirler.

Planlayıcılar olaylara bağlı olarak istatistikli teknikler kullanarak tahminlerde bulunurlar.

Planlama sürecinin başlangıç noktasına “plan” denilmektedir.


4.Soru

Mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesi, adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesine ne ad verilir?


Dinleme tepkileri
Önyargılar
Halo etkisi
Kültürel etki
İşveren için uygun risk

5.Soru

İşletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılan analize ne ad verilir?


Kişi analizi

Örgüt analizi

İş analizi

Durum analiz tekniği

İş tasarımı


6.Soru

İş hayatında uygulanan en yaygın eğitim aşağıdakilerden hangisidir?


Liderlik
Yeni ekipman kullanımı
Performans değerlendirme
Takım kurna
işe yeni başlayanın oryantasyonu

7.Soru

……, işletmenin genel örgüt yapısı içinde yer alacak personel sayısının belirlenmesini, uygun nitelikteki personelin uygun işe yerleştirilmesini, değerlendirilmesini ve gerekli durumlarda geliştirilmesini ifade eder. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.


Eğitim
İnsan Kaynakları Planlaması
Stratejik Planlama
Oryantasyon
İnsan Kaynakları Arzı

8.Soru

Turizm sektöründe rekabetin yoğun olduğu bir turizm bölgesinde yer alan bir otel işletmesi mevcut personeli elinde tutmak ve diğer işletmelere kaptırmamak için öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Mevcut personeline eşit davranmalıdır.
Dışsal insan kaynakları arzını iyi belirlemelidir.
Personelin motivasyonunu yüksek tutmalıdır.
Çalışanların eğitiminde iyileştirmeler yapmalıdır.
Katı bir hiyerarşik düzenden kaçınılmalıdır.

9.Soru

Aşağıdakilerin hangisi İnsan Kaynakları Biriminin sorumluluklarından değildir?


İşletmenin işe alım ihtiyacını tahmin etmek

İş ilanları ve kampanyaları için örnekler hazırlamak

Adaylarda ihtiyaç duyulan yetenekleri belirlemek

İşe alım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek

Tüm işe alma faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek


10.Soru

"Eğitimin planlanan amaçlara ulaşıp ulaşmadığınının, başka deyişle çalışanda yaratılmak istenilen bilgi artışının ve davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesidir" olarak tanımlananan eğitim ve geliştirme sürecinin aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim ihtiyacının analizi
Eğitim içeriğinin tasarlanması
Eğitimin yapılması
Sonuçların değerlendirilmesi
Örgüt analizi

11.Soru

Aşağıdakilerin hangisi/hangileri dış çevre bilgilerinin kapsamındadır?
I. Enflasyon
II. Faiz oranı
III. İşsizlik oranı
IV. İş gücü büyümesi
V. Uluslararası Pazar Fırsatları


Yalnız III

I-II

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V

Yalnız IV


12.Soru

Adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran bir test serisine ne ad verilir?


Bilgi ve yetenek sınavı ve testleri
Psikolojik/kişilik testleri
16 PF -16 Kişilik Faktörü
Hogan Personel Seçimi Serisi
MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

13.Soru

İşe alımlarda adaya yöneltilen planlı sorular ile adaylar arasında karşılaştırma yapma olanağı veren temel bilgileri sağlayan mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılandırılmış mülakat
Karma mülakat
Yapılandırılmamış mülakat
Stres mülakatı
Psikolojik mülakat

14.Soru

Aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecine ne ad verilir?


Yetkinlik
Seçme
Bulma
İşe alma
İşe alıştırma

15.Soru

a) Başvuruların alınması, başvuru kayıtlarının tutulması
b) Mülakat (görüşmelerin) yapılması ve değerlendirilmesi
c) Geçmiş (referans) araştırmasının yapılması
d) Fiziksel incelemelerin yapılması
e) Yeni çalışanın oryantasyonu
f) Yeni çalışanla ilgili yeterli kayıt ve bilgilerin saklanması
Bir işletmede işe alma temel olarak yukarıdakilerden hangi görevlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşir?


a, b, c, d, e, f

a, b, c

a, b, c, d

a, b, c, f

a, b, c, e


16.Soru

Bir beyaz eşya üreticisi işletmenin kısa vadede ilköğretim mezunu 100 niteliksiz işçi, meslek lisesi çıkışlı 50 teknisyen ve işletme mezunu 15 muhasebe çalışanına ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


İnsan kaynakları talep tahmini
İnsan kaynakları talebi
Gerçek personel ihtiyacı
Ek personel ihtiyacı
Yedek personel ihtiyacı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarında tahmin yöntemlerinin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan biri değildir?


Durağanlık ve kesinlik
Verilerin uygunluğu
Küreselleşme 
Personel sayısı
Zaman

18.Soru

İnsan kaynağı talebi tahmini için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan ve yapılandırılmış olan sezgisel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Aşağıdan yukarıya tahmin
Yukarıdan aşağıya tahmin
Delphi yöntemi
Verimlilik oranı yöntemi
Öğrenme eğrileri tespiti yöntemi

19.Soru

Aşağıdakilerin hangisi “öğrenen ve öğretim elemanı arasında canlı bir etkileşim yoktur ve öğrenenin çalışma zamanı ve ne kadar süreyle çalışacağı kendisi tarafından belirlenir?”


Senkron e-öğrenme

Asenkron e-öğrenme

Sanal sınıf

Mobil öğrenme

Simülasyonlar


20.Soru

Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. Personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yap›sına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır. İş analizi bilgileri belirli biçimlerde düzenlenerek iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulmaktadır. Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Plan
İş analizi
Planlama
Durum analizi
İş envanteri