İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

......................................, insan kaynakları planlama uzmanları ve faaliyet yöneticilerinin mevcut personelin gelecekteki organizasyon içi iş yerleştirmeleriyle ilgili kararlarda kullandıkları organizasyondaki bireylerin üst düzeylere hareketleriyle ilgili planların oluşturulduğu bir süreçtir.

Sizce yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


İnsan kaynakları planlama

Kariyer planlama

İş analizi

Yedekleme (Yükseltim) planlama

Uzun vadeli insan kaynakları planlaması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahmin yönteminin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan değildir?


Durağanlık ve kesinlik
Verilerin uygunluğu
Personel sayısı
Kaynakların uygunluğu
Kadrolama oranı

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel roller düzeyinde bir plana örnektir?


Departmanlara ait personel sayılarının belirlenmesi
Niteliklerine ait personel sayısının belirlenmesi
Departman müdürlerinin belirlenmesi
İşlerin belirlenmesi
İş gruplarının belirlenmesi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken biri değildir?


İşletmenin tanıtımı

Personel hakların açıklanması

Tanıştırma

İşle ilgili bilgilerin açıklanması

Kurumsallaşma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları destek personelidir?


Sistem uzmanı

Görüşmeci

Bilgisayar operatörü

Ücret analisti

Eğitimci


6.Soru

I- Yönetici Gözetiminde Eğitim

II- T Grup Yöntemi

III- Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

IV- O¨rnek Olay Yöntemi

V- Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim ?

Yukarıdakilerden hangileri iş dışı eğitim yöntemlerindendir?


II ve IV

III ve V

I ve III

IV ve V

I ve V


7.Soru

Aşağıdaki hangisi personel ihtiyacını tanımlama biçimlerinden biri değildir?


Gerçek personel ihtiyacı
Eski personel ihtiyacı
Yedek personel ihtiyacı
Ek personel ihtiyacı
Yeni personel ihtiyacı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Komuta yöneticilerinin İK yönetimi sorumluluklarından değildir?


Her personelin iş performansını iyileştirmek ve geliştirmek.

İş birliği içinde çalışmayı sağlayacak doğru çalışma ortamını ve ilişkilerini geliştirmek.

Örgütsel bağlılığı artırmak.

İşletmenin politikalarını ve prosedürlerini belirlemek ve açıklamak.

İşçilik maliyetlerini kontrol etmek.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin doğru işleri yapması için değiştirilmesini ifade etmektedir?


Geliştirme
Eğitim
Yetiştirme
Motive etme
Çapraz hareket

10.Soru

Hangisi bireysel ve örgütsel performansın arttırılması altındaki işlevlerden biri değildir?


Ücretlendirme

Performans değerleme

Ödüllendirme

Eğitim ve geliştirme

Disipline etme


11.Soru

Herhangi bir şeyi öğrenme, bir işi yapma ya da bir duruma başarıyla uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güce ne denir?


mucize

yetenek

paylaşım

sanat

yardım


12.Soru

Birbirlerine yakın birimler, bölümler ve işlevler arasında olur tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İş analizi
İş değerlemesi 
Transfer
Performans değerleme
İş gücü

13.Soru

Aşağıdakilerin hangisi mülakatlarda sorulmaması gereken sorular arasında değildir?


Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular

Açık uçlu sorular

İma eden sorular

Ayrımcılık yaratan sorular

Yanıtı belli sorular


14.Soru

•Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın? •Niçin bu yaklaşımı seçersin? •İlk amirin tepkisi ne olur? •Nasıl sonuçlanır?Yukarıdaki sorular hangi tür mülakatta cevap aranan sorulardır?


Yapılandırılmamış mülakat
Karma mülakat
Davranış tanımlama mülakatı
Stres mülakat
Durumal mülakat

15.Soru

Sigortacılık ve bankacılık gibi finans sektöründe daha çok tercih edilen mülakat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Planlı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış
Stresli
Karma

16.Soru

İş dışı eğitim yöntemlerinden biri olan T grup yönteminde, kişinin kendini gruba, başkalarına açmaya ne kadar istekli olduğunun anlaşılmasına çalışılır. Bu yöntemin yararı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışanların birbirini tanıması ve anlaması birbirlerini kolay yönetmelerini sağlar
Kişileri psikolojik olarak rahatlatır
Çalışanların iş yapma becerilerini artırır
Çalışanları sıkılmak ve tekdüzelikten kurtarır
Çalışanların birbirini tanıması ve anlaması kendilerini güçlü hissetmelerini sağlar

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seçim mülakatında yapılan hatalardan biri değildir?


Halo etkisi
Önyargılar
Kültürel etki
Dinleme tepkileri
Kişisel diyalog

18.Soru

İşe yeni başlayan bir muhasebe elemanına, kullanacağı paket programı nasıl kullanacağını öğretmek, aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?


Eğitim
Geliştirme
Yetiştirme
Öğretme
Bilgilendirme

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları planlaması açısından önemi için söylenemez?


Veri doğruluğunda artış

Veri hızında artış

Yönetimin güvenini kazanma

Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar

Verimlilikte artış


20.Soru

İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen hangi tip personele ihtiyacı duyulur?


Ek personel

Gerçek personel

Yedek personel 

Yeni personel

Bilgi personeli