İnsan Kaynakları Yönetimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mevcut personelin yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan çalışmaya ne ad verilir?


Personel beceri envanteri
Personel genel envanteri
Personel envanteri
Alternatif çalışma düzenlemeleri
Çalışma koşulları ve iş zamanlamaları

2.Soru

Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınması hangi ceza türüne girer?


Ücret Kesme

Geçici İşten Uzaklaştırma

İşten Çıkarma

Uyarma

Kınama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Bireysel performans kriterlerine ve standartlara dayalı " performans değerleme yöntemlerinden biridir?


Geleneksel değerleme skalaları
Davranışsal değerleme skalaları
Direkt indeks yöntemi
Kontrol listesi yöntemi
Kritik olay yöntemi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonlarında otomasyonun sağladığı yararlardan değildir?


Personel devir oranında düşüş
Veri doğruluğunda artış
İşlem hızında artış
Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar
Verimlilikte artış

5.Soru

İşletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran sürece ne denir?


Oryantasyon
Eğitim
Kariyer planlama
Performans değerlendirme
Geliştirme

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların sosyal ve ekonomik faaliyetlerden biridir?


Toplu iş sözleşmesi yapma

Toplu iş uyuşmazlığının tarafı olma

Üyelerin çıkarlarını korumak için dava açma

Grev ve lokavt kararı verme ve bunları yönetme

Üyelerine adli yardımda bulunma


7.Soru

Bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlara ne ad verilir?


Performans

Yetenek

Terfi

Ödül

Yetkinlik


8.Soru

İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesi, piyasadaki hakim olan ücret düzeyleri, yaşam standardı, kıdem, ekonomik faktörler ve toplu pazarlıklar ücret düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. İşgücü piyasandaki arz-talep dengesi unsuru dikkate bağlamında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ücret düzeyinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak ele alınmalıdır?


Nitelikli ve niteliksiz iş gücü arzı
İşletmenin mali durumu
Dış ekonomik faktörleri
Rekabet seviyesi
Sektördeki işletme sayısı

9.Soru

İş analizi yapmakta olan bir iş analistinin işin hangi koşullarda yapıldığını incelemesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Çevresel faktörler
Yöntem ve teknikler
Makineler ve aletler
Personelin işlevi
İş gerekleri

10.Soru

Bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden bilgi toplanan sisteme ne ad verilir?


İş arkadaşları tarafından değerleme
Danışmanlar ve uzmanlar tarafından değerlemw
Astlar tarafından değerleme
Müşteriler tarafından değerleme
360 derece geri bildirim

11.Soru

Değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünerek yaptığı yanlış değerlemeye ne ad verilir?


Merkezi eğitim hatası
Müsamaha ve Katılık
Kontrast hataları
Halo etkisi
Peşin hükümlülük

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır?


Yetenek

Kariyer

Geliştirme

Yeterlilik

Planlama


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdininişveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıyaalınması olarak tanımlanan ceza türüdür?


Uyarma
Kınama
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
İşten ç›karma

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirici ile bir çalışan arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmedir?


Sezgisel yöntem

Gelişim süreci eğitimi

Tanıştırma

Değerleme görüşmesi

Yeterlilik


15.Soru

Seçeneklerdeki kavramlardan hangisi, bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsüdür?


Performans
Performans değerleme
Performans kriterleri
Peşin hükümlülük
Kariyer yönetimi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme süreci aşamalarından biri değildir?


Performans standartlarının belirlenmesi
Değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi
Ödül ve ceza sisteminin belirlenmesi
Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi

17.Soru

"İş değerleme çalışmaları sonucunda önem ve güçlük dereceleri birbirinin aynı işlerin aynı ücreti, farklı olanların ise farklı ücret almalarının sağlanmış olması gerekir." tanımı aşağıdaki iş değerlemesi ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?


Eşit işe eşit ücret verilmesi
Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
Gizliliğin olmaması
Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi
İş değerlemesi sonucunda elde edilen verilerin ücretlendirmeyle ilgili kararlarda kullanılması

18.Soru

Yeni kurulan bir işletmede insan kaynaklarını planlaması amacıyla göreve başlayan Yeşim, başka bir işletmede uzun süredir insan kaynakları planlaması süreçlerinde görev alan arkadaşı Emre'ye: "İnsan kaynakları süreçlerinin iş ihtiyaçlarımız ile uyumlu olduğu bir örgüt yaratmamız gerektiğini biliyorum. Bununla birlikte, planlama dönemleri hakkında belirsizlik yaşıyorum. Acaba hangi dönemlik planlar bizim için en uygun?" şeklinde soru yöneltmiştir.Buna göre, Emre'nin Yeşim'in sorusuna verebileceği en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?


Başlangıçta 2 yıllık orta dönemli bir plan yapmanızı öneririm.
Başlangıçta 3 yıllık orta dönemli bir plan yapmanızı öneririm.
Başlangıçta 7 yıllık uzun dönemli bir plan yapmanızı öneririm.
İK planlamasını yapmaya yeni başladığınız için öncelikle kısa vadeli plan yapmanız öneririm.
Başlangıçta 10 yıllık uzun dönemli bir plan yapmanızı öneririm.

19.Soru

Bir işletmede yeni çalışmaya başlayan birinin beklentileri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?


Çalışanın haftalık iş yaşantısı

Çalışana sağlanan çeşitli çıkarlar ve hizmetler

Çalışan politikaları

İş güvenliği

İşletme örgütü ve eylemleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son on beş, yirmi yıl içine sendikaların bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açan gelişmelerden biri değildir?


Sendikaların yasallık kazanamaması

Teknolojik gelişmeler

Kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması

Yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması

Küreselleşme