İnsan Kaynakları Yönetimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gerçekleşen etkinliklerin genellikle miktarı ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çıktı üretildiği üzerinde duran performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Davranışlara dayalı kriterler
Yetkinliklere dayalı kriterler
Çıktılara dayalı kriterler
Aynı çalışanlarla devam etmek

2.Soru

Sendikacılık hareketi ilk hangi ülkede başlamıştır?


Fransa

İspanya

İngiltere

Amerika

İtalya


3.Soru

Ayşe Hanım on yıldan beri yürütmüş olduğu şef pozisyonundan Birim Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. Size göre bu kariyer yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Ağ Kariyer Yolu

Yatay Kariyer Yolu

Geleneksel Kariyer Yolu

İkili Kariyer Yolu

Çoklu Kariyer Yolu


4.Soru

İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması aşamasına dahil olmayan özellik hangisidir ?


Sistemi kimin kuracağını belirlemek
Kuralların nasıl belirleneceğini saptamak
Suçların nasıl cezalandırılacağını belirlemek
İtirazların nasıl yapılacağını belirlemek
İşletme için disiplin sorunu yaratmayacak konuları değerlendirmek

5.Soru

Kişiliği tüm yönleriyle inceleyen, özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları veya yatkınlık olup olmadığını ortaya koyan test aşağıdakilerden hangisidir?


MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
16 PF -16 Kişilik Faktörü
Hogan Personel Seçimi Serisi
CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri
Zekâ testleri

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personele tahakkuk ettirilen ücrettir?


Reel ücret 
Çıplak ücret 
Brüt ücret 
Ana-kök ücret 
Giydirilmiş ücret 

7.Soru

Eğitim ve iş geliştirme sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
I. Eğitim ihtiyacının analizi
II. Eğitim içeriğinin tasarlanması
III. Eğitimin yapılması
IV. Sonuçların değerlendirilmesi


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I – II – III –IV

II – IV


8.Soru

Çalışanların performansına ortalama bir puan verme suretiyle ortaya çıkan bir hata türü aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi eğilim hatası
Halo etkisi
Müsamaha ve katılık
Kontrast hata
Peşin hükümlülük

9.Soru

İşlenen suçun çok ağır olması ve işgörenin davranışlarının düzeltilme umudunun kalmaması hâlinde kullanılan, çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hâle gelmişse hangi ceza gündeme gelir?


İşten Çıkarma

Geçici İşten Uzaklaştırma

Ücret Kesme

Kınama

Uyarma


10.Soru

Kişinin kariyerini oluşturan işlerin sıralanışı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kariyer hareketliliği
Kariyer kalıpları
Kariyer düzleşmesi
Kariyer çapaları
Kariyer yolu

11.Soru

Geleneksel yüz-yüze sınıf eğitiminin benzerinin ağ üzerinden sanal ortamda gerçekleştirilmesine .......................................adı verilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


e-öğrenme

asenkron e-öğrenme

öğrenme

senkron e-öğrenme

Öğrenme Yönetim Sistemi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel değerlemesi yapacak kişilerden değildir?


Personelin ilk amiri
Kişinin kendisi
İş arkadaşları
Eski çalışanlar
Astlar

13.Soru

90 kişinin çalıştığı bir iş yerinde kaç işyeri temsilcisi olabilir?


1

2

3

4

5


14.Soru

I. Dikkatsizlik II. Kurallardan habersiz olma III. Kuralları yanlış anlama IV. SorumsuzlukBir gece güvenlik görevlisinin görevi esnasında uyuduğu, gelen vatandaşlara nazik ve güler yüzlü davranmadığı tespit edilirse söz konusu personelin kurallara uymamasının nedenleri yukarıdakilerden hangisi/hangileri olabilir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
I-III

15.Soru

Mesai bitmeden iş bırakma hangi tür suçlara örnektir?


1. grup
2. grup
3. grup
4. grup
5. grup

16.Soru

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte yapılan ve yürürlüğe giren değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine ilişkin hususlarda değişikliğe gidildi."Yukarıdaki metne göre disiplin sisteminde kuralların konulması ile ilgili çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Kurallar açık, anlaşılır olmalıdır.
Kurallar yazılı olmalıdır.
Kurallarda her şey gibi gün gelir eskir
Kurallar toplum kültürüne uygun olmalıdır.
Kurallarda devamlılık esastır.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal iş değerleme yöntemlerinden biri olan “Puan Verme Yöntemi” nde kullanılan iş faktörlerinden biri değildir?


Beceri
Sorumluluk
Sosyal sermaye
Çaba
Çevre koşulları

18.Soru

Ahmet Bey, şirketinde çalışan personelinin iş sırasında meydana gelen başarı veya başarısızlıkları kaydedip bu kayıtlara göre performansı ölçmeye çaba harcamaktadır. Ahmet Bey, bir personelin başarısının yeterli ölçüsünü elde etmek için en iyi yolun olağandışı davranışların iyi ya da kötü kaydının tutulması olduğuna inanmaktadır.

Size gore Ahmet Bey, aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaktadır?


360 derece değerlendirme

Davranışsal değerleme skalaları

Geleneksel değerleme skalaları

Kritik olay yöntemi

Kontrol listesi yöntemi


19.Soru

'İş değerlemesi sistemini inançlı bir şekilde yürütebilmek için temel ilkelerden sapmamak ve hiçbir şekilde bazı ilkeleri yorumlayarak taviz vermemek gerekir' cümlesi ile aşağıdaki iş değerlemesi ilkelerinden hangisi vurgulanmaktadır?


Personelin değil işin değerlenmesi
Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi
Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
Gizliliğin olmaması
Eşit işe eşit ücret verilmesi

20.Soru

İnsan kaynakları sendikaların pek çok konusunu bilmek zorundadır, aşağıdakilerden hangisi bu konulardan birisi değildir?


Toplu pazarlık süreci

Sendikaların amaçları ve faaliyetleri

Sendikaların toplu pazarlık politikaları

Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları

Sendikalar ile yardımlar arasındaki ilişkiler ve tarafların kimler olduğu