İslam Ahlak Esasları Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

aşağıda verilen eserlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


Yaşar Kandemir - Örneklerle İslam Ahlakı

M. Abdullah Draz - Kur'an Ahlakı

Recep Kılıç - Ahlakın Dini Kaynağı

Nurettin Topçu - İslam Ahlakının Esasları

Ragıp el İsfehani - İslam'ın Ahlak İlkeleri


2.Soru

Nassi ahlâk teorisi bağlamında, nasslarda yanlış ve günah fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile isimlendirilir?


Seyyiat

Salihat

Birr

Hayır

Ma'rûf


3.Soru

Akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vaz' şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak

Erdem

Sünnet

Din

Fazilet


4.Soru

Ahlâki terim ve kavramlar ile ahlâki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşa­ğıdakilerden hangisidir?


Hukuk felsefesi
Din felsefesi
Tasavvuf
Ahlâk felsefesi
Edeb

5.Soru

Ahlâk ilmi ve felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


Peygamberlerin söylemleri

İnsan fiilleri

Peygamber hayatları

Sahabe hayatları

Vacip davranışlar


6.Soru

Kur’an-ı Kerim’de “birr”, “hasene”, “maruf” gibi tabirler hangi kavramı ifade etmek için kullanılmıştır?


Tek varlık

Somut

Soyut

Kötü

İyi


7.Soru

Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?


Kelebazî - Et-Taarruf

Serrac - El-Luma

Kuşeyri - Er-riaye Lihukukillah

Hucviri - Keşfu'l-Mahcub

Gazali - İhya


8.Soru

"el ahlak ve's-siyer fi mudavati'n-nufus" adlı eser kime aittir?


Kinalızade Ali

Nasiruddin et-Tusi

İbn Hazm

Farabi

İbn Sina


9.Soru

İslam ahlakında amel ile aşağıdakilerden hangisi arasında derin bir ilişki vardır? 


İrade 
Hissiyat 
Niyet
Akıl
Gönül 

10.Soru

Müslümanın davranış düzenine esas teşkil eden davranışların tabi olduğu kurallar aşağıdaki kaynakların hangisinde yer almaz?


Kuran

Hadis Kitapları

Sahabe Hayatları

Peygamber hakkındaki rivayetler

Arap şiirleri


11.Soru

Aşırılığa gitmediği sürece, orta hal/düzeyde olduğu müddetçe iffet meydana gelen hareket ettirici güç aşağıdakilerden hangisidir?


Hareket ettirici arzu gücü

Hareket ettirici saldırgan güç

İdrak gücü

Nazari güç

Amelî güç


12.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi varlık kaynağı veya varoluş imkânı demektir?


Rahman

Rahmet

Rahim

Olgu

Değer


13.Soru

Filozoflara göre hakikatin nihai belirleyicisi kim veya nedir?


Tanrı
Kader
İyilik
Akıl
İnsan fiilleri

14.Soru

İslâm ahlâkında erdemlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahireti kazanmak
Sevilen bir kişi olmak
Cennete girebilmek
Saadeti yakalamak
Maddi zenginlik

15.Soru

Davranış düzeninin toplum tarafından benimsenmiş olması yönüyle fert üzerindeki tesirini ele almaya ne denir?


Ahlak sosyolojisi

Ahlak psikolojisi

Ahlak felsefesi

Ahlak ilmi

Etik kuralları


16.Soru

"İnsanın iyi fiilleri gerçekleştirme ve kötülüklerden de uzak durmayı karakter haline getirmiş olması hali" tanımı aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Ahlaklı olmak

Çıkar elde etme

Akıllı olmak

Fedekar olmak

Sabırlı olmak


17.Soru

Kaşgarlı Mahmûd’un hangi eseri Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig eseriyle mutabıktır?


Hayriyye 

Atabetül hakayık

Divanü Lugâti’t-Türk

Divan-ı hikmet

Muhakemetü'l-Lugateyn


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in birçok Hadis-i Şerifinde kararlarda son merci olarak isimlendirilmektedir?


Nefis

Keyf

Gaflet

Vicdan 

İhtiyaç


19.Soru

“Utanma” ile “çekinme”, zaman zaman birbirine karıştırılır. Utanma bir fazilet iken, çekingenlik genel olarak makbul görülmeyen psikolojik bir haldir. Aşağıdakilerden hangisi "Utanma" ile ilişkilendirilecek bir durumdur?


Kul hakkı yemek

Yeni girilen bir ortamda kendini ifade edememek

Bir öğrencinin derse katılamaması

Bildiğini Söyleyememek 

Sosyal çevre edinememesi


20.Soru

Tasavvufi anlayışa göre insanın iradesi aşağıdakilerden hangisine daima bağımlıdır? 


Çoğunluğun iradesine 
Allah'ın iradesine 
Anne-babanın emirlerine
Halkın iradesine 
Nefsin isteklerine