İslam Ahlak Esasları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan ve Tanrı arasındaki en güçlü bağın adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Sevgi

Din

Ruh

İman

Ahlâk


2.Soru

Adalet ve vahdet kavramları arasındaki derin bağlantıyı vurgulayan İslam ahlakçısı kimdir?


Gazali

İbn Miskeveyh

İbn Rüşd

Yusuf Has Hacib

İbn Hazm


3.Soru

İslam'ın insanlardan talep ettiği davranış düzenine ne ad verilmektedir?


Ahlak Psikolojisi

Ahlak Sosyolojisi

İslam Ahlakı

Dindarlık

Etik


4.Soru

Aşağıdaki anlayışlardan hangisinde ahlâk, bir yeti ya da meleke olarak görülmektedir? 


Mutezile 
Maturidiye 
Eş'arilik 
Filozof ve sufiler 
Fakihler 

5.Soru

I. Yeryüzünü imar etme

II. Allah’a ibadet etme

III. Allah’ın halifesi olma

Yukarıda verilenlerden hangisi ahlâk âlimi Ragıb el-İsfahani'nin insanın yaratılışı ile ilgili görüşleri arasında yer alır?


III, II

III, II, I

III

II

I


6.Soru

Dinin ahlak ile irtibatıyla ilgili genel olarak kaç tür anlayış gelişmiştir?


1

2

3

4

5


7.Soru

İnsanın kendi kendine zulmetmeyeceğini varsayarak ahlak ve hukuk felsefesini temellendiren filozof kimdir?


İbn Haldun

Gazzali

Farabi

İbn Miskeveyh

Kant


8.Soru

"Ahlak insan hayatının mütemmim cüzüdür." cümlesinde "mütemmim cüzü" ile kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?


Temel itkisi

Yasaklayıcı boyutu

Doğal sonucu

En derin ruhsal boyutu

Tamamlayıcı parçası


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mutezile öğretisindeki beş esas prensipten birisi değildir?


Tevhid

Adalet

Vaad

el menzilu beyne'l menzileteyn

İstitaat


10.Soru

“Bir fiili yapma ya da terk etme gücü” anlamında gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


İstitaat

Ahlak

Kelam

Takva

Vacip


11.Soru

"_______ duygusu insanda iyi ve kötüyü temyiz etme aşamasında, kendisinin iyiye yatkın olmasına bağlı olarak, kötüden uzak durma eğilimi olarak ortaya çıkar." Boşluğa gelmesi gereken doğru ifade hangisidir?


Vefa

Haya

Kanaat

Kerem

Sebat


12.Soru

Ahlak İlmine ilişkin olarak rivayetlerin ve verilerin anlaşılması aşamasına ne denir? 


Tasnif

Tafsil

Tahsil

Tedkik

Tahkik


13.Soru

Kuran'ı Kerim kişiyi kendisine muhatap seçerken, insan olmanın verdiği meziyetten hareketle kişide bulunması gereken bazı koşullar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu koşulların dışındadır?


Akıl sahibi olmak

Fiziki sağlığını yerinde olması

Anlama gücüne sahip olmak

Düşünme gücüne sahip olmak

İradesini kullanabilmek


14.Soru

"Kur’an ve hadislerin ahlâki prensiplerini izah edip temellendirmeye çalıştıkları oranda ahlâki alana girmelerinden dolayı bu tür ahlâki yaklaşımlardır" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Güzel ahlak

Ehli sünnet

Nassi ahlâk

Kelam

Ahlak Felsefesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hikmet erdeminin altında yer alan erdemlerden birisidir?


Rikkat

Olgun nefs

Sebat

Kolay öğrenme

Ölçülü olmak


16.Soru

Din kelimesinin kök anlamı aşağıdakilerden hangisi ile yakından alakalıdır?


Ahlak

Yaşam

Borç/İhtiyaç

Gerçek

Doğruluk


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazali'nin ahlak eseridir?


El-futuhatu'l- mekkiyye
İhya'u Ulumiddin
Kut el-Kulub
Avarifu'l- Meaarif
Mesnevi

18.Soru

Akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vaaza ne denir?


Doktirin

Din

Ayet

Sünnet

Farz


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlâki yaptırım mercii değildir?


Vicdan
Melekler
Toplum
Ahret inancı
Allah

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nassi ahlak teorisine göre, sırasıyla  doğru fiiller ve yanlış fiillere verilen isimdir?


Salihat - seyyiat

Maruf - takva

Mükafat - ceza

Sevgi - rıza

Sevgi - ceza