İslam Ahlak Esasları Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Müslüman diliyle ve eliyle Müslümanları incitmeyen kimsedir” hadisi aşağıdakilerden hangi ikisinin ilişkisine örnektir?


Din-Ahlak

Din-Psikoloji

Din-Etik

Ahlak-Sosyoloji

Psikoloji-Sosyoloji       


2.Soru

I. Aklın kendi başına herhangi bir şeyi ahlâki veya dini olarak vazife haline getiremeyeceği

II. Akıl sadece olanı bilir; olması gerekeni, insanın ahlâki olarak neleri yapıp, nelerden uzak durması gerektiğini bilemez

III. Allah’tan herhangi bir emir veya yasak varit olmasaydı, insan hiçbir şekilde herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktı

Eş’arî mezhebinin özellikle üzerinde durduğu hususlar dikkate alındığında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?


I

II

III

II, III

I, II, III


3.Soru

İnsanda iyilik cihetini anlamayı ve kabul etmeyi sağlayacak bir yatkınığın olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Hakk

İhtiyar

Sahih iman

Sevk eden

Bizzat hayır


4.Soru

Yusuf Has Hâcib hikâyesinde saadeti temsil eden veziri neye benzetiyor?


Güneş

Yıldız

Uzay

Ay

Rüzgar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında adalet erdeminin zıddıdır?


Korkaklık
Zulüm
Gurur
Ahmaklık
Kurnazlık

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın kararlarını alırken ve fiillerini gerçekleştirirken dikkate aldığı çerçeveyi ve ufku teşkil eder?


Özel ve iş hayatı

Dünya ve ahiret hayatı

Ev ve ahiret hayatı

Meslek ve dünya hayatı

Aile ve meslek hayatı


7.Soru

"Hakiki din, insanların uydurduğu birbirine muhalif hayali kurgular değil, hakiki mebdei/Yaratıcıyı tanımak, O’nun kanun ve emirlerine uygun davranmayı vazife (görev) edinmektir." diyen islam alimi aşağıdakilerden hangisidir?


Elmalılı Hamdi Yazır

Hilmi Ziya Ülken

Fahreddin er-Razşi

Muhammed Ali essabuni

Seyyid Kutup


8.Soru

İnsan istese de istemese de belirli bir düzen içerisinde hayatını sürdürmek
zorundadır. Bu düzenin tam ve insicamlı haline ne denilmektedir?


Din

Felsefe

Ahlak

Ütopya

Sistem


9.Soru

Nassi ahlâk teorilerin ortak özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi hukuki bir sonuç doğuracak bir davranış olabilir?


Namaz

Oruç

Kurban

Kul Hakkı

Zekat


10.Soru

"Eşref-i Mahlûkat" ifadesi çoğunlukla hangi varlık için kullanılmaktadır?


Melek

Düşünürler

İnsan

Devlet adamları

Filozoflar


11.Soru

Müslümanın davranış düzenine esas teşkil eden veya davranırken tabi olduğu kurallar neyi kasteder?


İslâm felsefesini

İslâm fıtratını

İslâm ahlâkını

İslâm egosunu

İslâm şartlarını


12.Soru

"İslam Düşüncesinde Ahlak" adlı eserin yazarı kimdir?


A. Draz

Nurettin Topçu

Ömer Nasuhi Bilmen

Mustafa Çağrıcı

Ahmet Naim


13.Soru

Bir ibadeti veya fiili yaparken estetik zevk tarafını da dikkate almaya ne denir?


  1. Ahlak

Etik

Adap

Ahlak İlmi

İhtiyar


14.Soru

"İnsanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânı" tanımı aşağıdakilerden hangisi ile daha yakından ilgilidir?


İnsanın yeryüzündeki halife olması

Eşref-i mahlûkat

İrade özgürlüğü

Ahiret İnancı

Kader İnancı


15.Soru

Cenab-ı Hakk’ın rahman ve rahim olduğunu söylemek, O’nun bütün mevcudatın yaratıcısı ve O’nun yaratmasının bütün varlığın kaynağı olduğunu dile getirmek  hangi özelliği öne çıkartır?


Rahmet

İlim

Tekvin

Kelam

Beka


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının bir ilkesidir?


Bu dünyayı bir bütün olarak dikkate almadan, kavramları anlamak ve onlarla irtibat kurmak
Bir fiili gerçekleştirirken, bir kararı alırken uhrevi ve dünyevi boyutu birlikte dikkate almak
İnsanın, diğer insanlarla birlikte yaşarken, onlarla birlikte sürdürmeye yönelmesi
İnsanın kendi güvenliğini güvenceye alması
İnsanın kendi iradesiyle, özgür iradesiyle üstlenen insanların yetişmemesi

17.Soru

"Hz. Peygamber'in hayatı müslümanlara güzel örnek olmuştur" Yukarıdaki cümlede "güzel örnek" yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?


Bid'at

Ashab

Aşere-i Mübeşşere

Usve hasene

Sırat-ı Müstekim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekasidü’ş-şeri’a dan biri değildir?


Aklı muhafaza
Dini muhafaza
Malı muhafaza
Canı muhafaza
Kalbi Muhafaza

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "öteki hayat" anlamındadır?


Rabıta-i Telebbüsiyye

Usve hasene

Ka'de-i ahire

Hayatü'l ahire

Alem-i zahir


20.Soru

Kuralcı ahlak teorilerinin ortak özelliği ahlaki davranışları; önermeler, emirler, yasaklar ya da iyi, kötü fiillerin tasviri şeklinde ifade etmeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuralcı ahlak teorisiyle uyumlu olmamaktadır?


Akıl iyi ve kötüyü belirler. 
Hz. Peygamber muhatabı konuşurken onu dikkatlice dinlerdi. 
Yalan söyleme! 
Dosdoğru ol! 
Cömertlik iyidir.