İslam Ahlak Esasları Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurumdur? 


Felsefe 
Sanat 
Bilim 
Hukuk
Din 

2.Soru

“İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır,” ayet-i kerimesinde çevre ile ilgili verilen mesaj seçeneklerden hangisidir_?


İnsan karanın da denizin de hakimidir.

İnsan yaptıklarının çoğu zaman farkında değildir.

Çevre sorunlarının kaynağı bizzat insandır.

İnsanoğlu çok nakör bir yaratıktır.

İnsan istese çevre ile uyum içinde yaşayabilir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da çirkin ahlâk veya rezilet için kullanılan terimlerden biri değildir?


Fazilet

Dalâlet

Fısk

İsraf

Zulüm


4.Soru

Osmanlılarda çevre bilinci, çevre temizliği ve hayvan haklarına riayetle ilgili bilgiler içeren ve Sadık Albayrak’a ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?


41Orijinal Belge Işığında Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre

Edebu’l-Müfred

İslâm ve Çevre

İslâm ve Ekoloji

Osmanlı Toplumunda Çevre-İnsan İlişkileri


5.Soru

Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir? 


Arzu 
Hâkim 
Öfke 
Düşünme 
Fail 

6.Soru

Çocuğuna   din ve ahlâk kurallarını, toplumun örf ve âdetlerini öğretmek, onu çağın gerektirdiği
bilgilere sahip kılmak aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Eşit Muâmele Görme Hakkı

Maddî İhtiyaçlarının Karşılanması

Manevî İhtiyaçlarının Karşılanması

Eğitim Hakkı

Çocuklara güzel örnek olmak


7.Soru

…...……………  bakımından kusurlu olma, var olma bakımından da bütünlüğü gölgeleyecektir. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


İman

Cesaret

Kalb

Erdem 

Arzu


8.Soru

Bütün yoksunlukların veya aşırılıkların temelinde yatan aşağıdakilerden hangisidir?


Huzur açlığı 

İtibar açlığı 

Sevgi açlığı 

Saygınlık açlığı 

Güven açlığı 


9.Soru

Kuran hangi davranışı sergileyenleri , mühürlü kalp, akletmeyen akıl, süfli nefs ve kirli ruh ifadeleriyle tanımlamıştır? 


Korkak davrananları

Cahil davrananları

Çirkin ahlak sergileyenleri 

Çok fazla titiz olanları

Kıymet bilmeyenleri 


10.Soru

Makam, üstünlük taslama, başkalarını etki altında bırakma, intikam ve öfke güçlerinin ait olduğu nefs, aşağıdakilerden hangisidir?


Melekî nefs

Saldırgan nefs

Hayvani nefs

Amelî nefs

Arınmış nefs


11.Soru

İslam ahlakında ve klasik felsefi ahlakta erdemsizlik sayılan, aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisidir?


Sevap-günah
İyi-kötü
Radikal-ılımlı
Faydalı-zararlı
İfrat-tefrit

12.Soru

Çevre ahlâkı, değer koyucu bir ahlâk olarak insanların çevre ile ilişkilerinin ahlâki açıdan en iyi nasıl olması gerektiği ile ilgili kuramlar ve _____ geliştirir, _____ getirir ve _____ bulunur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


ilkeler-öneriler-öğütlerde

teoriler-fırsatlar-yargılarda

ilkeler-fırsatlar-öğütlerde

teoriler-öneriler-yargılarda

ilkeler-fırsatlar-önerilerde


13.Soru

Peygamberimiz bir insanın kendi el emeği ile kazanıp yemesini övdüğü hadis-i şerifinde, aşağıdaki peygamberlerden hangisini bu konuya örnek göstermiştir?


Hz. Davut

Hz. İsa

Hz. Musa

Hz. İbrahim

Hz. Yusuf


14.Soru

Günümüz dünyasında çevre bilincine yönelik farkındalıklar ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştır? 


1920'lerde

1930'larda

1940'larda

1950'lerde

1960'larda


15.Soru

  1. Derin ekoloji 
  2. Canlımerkezli etik
  3. Yüzeysel ekoloji 
  4. İnsanmerkezli koruma etiği 

İslam çevre ahlakının yararlılık kuramı yukarıda verilen batı çevre etiği kuramlarından hangileri ile örtüşmektedir? 


I ve II

III ve IV

I ve III

II ve IV

I ve Iv


16.Soru

Aşağıdaki reziletlerden hangisi diğer reziletlerin özeti olarak görülmektedir?


Cehalet

Korkaklık

İffetsizlik

Zulüm

Ahmaklık


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nişanlılık dönemi ile  ilgili olarak söylenemez?


Evlenecek çağdaki iki gencin aileleri arasındaki bağ güçlenir

Nişan törenleri ulustan ulusa değişiklik gösterebilir

Nişanlılık evliliğe hazırlık dönemidir

Nişanlılık döneminde dini nikah kıyılması dinimize göre uygundur

Ülkemizde resmi nikah dini nikahtan sonra yapılmaktadır.


18.Soru

 Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir? 


Aile 
Üniversite 
Ordu 
Toplum 
Okul 

19.Soru

Bir gün Hz. Peygamber’in yanına biri gelmiş ve “Ey Allah’ın Elçisi! Bana dini öyle bir tarif et ki bundan sonra onu kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyeyim.” demiştir. Peygamberimiz: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurmuştur. (Müsned, III, 413) Peygamberimiz bu sözüyle hangi toplumsal ahlak ilkesini işaret etmiştir? 


Kardeşlik

Doğruluk

Yardımlaşma ve dayanışma

Başkalarıyla iyi geçinme

İyiliği tavsiye etme ve kötülükten sakındırma


20.Soru

Evlilikte tarafların servet, asalet, kültür düzeyi, yaşantıları, din ve ahlak anlayışları itibarıyla birbirine denk olmalarına ne ad verilir? 


Eşitlik 
Yakınlık 
Benzerlik 
Denklik
Müsâvat