İslam Ahlak Esasları Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklara karşı görevlerinden biri değildir?


Eşit muamele etmek
Maddî ihtiyaçlarını karşılamak
Evlendirdiğinde ona ev almak
Manevi ihtiyaçlarını karşılamak
Gerekli eğitimi vermek

2.Soru

I. Hüsnü'l-huluk

II. Mehâsinu'l-ahlâk

III. El-ahlâku'l-hasene

IV. Sûü'lhuluk

V. El-ahlâku'z-zemîme

VI. El-ahlâku's-seyyie

Yukarıdakilerden hangileri, İslam ahlâkı ile ilgili eserlerde, kötü huylar, fena hareketler ya da reziletler için kullanılan terimlerdir?


I, II ve III

IV, V ve VI

I, III ve V

II, IV ve VI

I, II, V ve VI


3.Soru

"Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları, ancak ve ancak gerektiği gibi [hak ve hikmet üzere] yarattık, ama insanların çoğu bilmezler.” (Duhan/44: 38, 39. Krş. Rum/30: 8)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?


Bilgelik kuramı

Fazilet kuramı

Sorumluluk kuramı

Erdemlilik kuramı

Yararlılık kuramı


4.Soru

Kur'an'a göre yeryüzü kimin için yaratılmıştır? 


İnsanlar 
Müslümanlar 
Muttakiler 
Canlılar 
Mu'minler 

5.Soru

Nefse yerleşmiş giderilmesi çok zor olan reziletleri gidermek için İslâm ahlâkçıları tarafından önerilen iyileştirme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?


Kötü fiillerden uzak durmak

Onaysızlık durumunu gidermek

Ruhani hekimlerden yardım almak

Güzel fiilleri deneyime katmak

Zıddı olan rezileti kullanmak


6.Soru

İnsanları, çevreyi gözlemleyip üzerinde düşünmeye (taakkul) ve bu derin düşünceden değerli ve doğru dersler çıkarmaya (tefekkür) çağırmakta olan ilke hangisidir?


İbret ilkesi

Düşünme İlkesi

Akıl İlkesi

Söz İlkesi

Ayet İlkesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın ahlaki erdemleri gerçekleştirebilmesi için gereklidir?


Topluluk içinde yaşaması

Yalnız yaşaması

Evde tek başına kalması

İnzivaya çekilmesi

Dini esasları temel alması  


8.Soru

Evliliklerde aşağıdaki denkliklerden hangisi diğerlerine göre daha önemsizdir?


Kültür denkliği

Din anlayışları

Ahlak anlayışları

Servet - asalet düzeyleri

Akrabalık düzeyi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir? 


Yararlılık 
Bilgelik 
Erdemlilik 
Haklılık 
Sorumluluk 

10.Soru

Dört temel erdemden biri olan "cesaret"in aşırılığında oluşan rezilet, aşağıdakilerden hangisidir?


Korkaklık

Ahmaklık

Kurnazlık

Günahkârlık

Saldırganlık


11.Soru

"Gazali'ye göre ticaretle uğraşan bir kimse, altı maddeye uyarak, adaletin üstündeki ihsan rütbesine yükselir" Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir?


Fahiş kardan kaçınmak

Borcunu ödemek için vadesinin dolmasını beklemeden gidip ödemek

Pazarlıktan pişman olup cayana kolaylık göstermek

Kardan fedakarlık etmek

Alacakların tahsilinde çabuk davranmak


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel reziletlerden biridir?


Hikmet

Korkaklık

Adalet

İffet

Cesaret


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dengeyi sağlayacak, toplumsal ve ekonomik huzur getirecek ahlaki toplumsal uygulamadır?


Doğru söylemek

Cesur olmak

Zekat vermek

Gösteriş yapmamak

Saldırgan davranmak


14.Soru

Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde islam kardeşliğinin ilkeleri özet olarak verilmiştir?


İsra

Hucurat

Al-i İmran

Tevbe

Hac


15.Soru

İslam-Çevre ahlakında "merhamet ve muhabbet" ilkesi hangi kuramla bağlantılıdır?


erdemlilik kuramı

bilgelik kuramı

sorumluluk kuramı

yararlılık kuramı

hikmet kuramı


16.Soru

Evlilik, insan nefsinin güçlerinden hangisinin meşru bir şekilde gerçekleştirilmesidir?


Tatmin
Öfke
Arzu
Düşünme
Evlenme

17.Soru

Batı düşüncesinde geliştirilmiş çevre etiği olarak aşağıdakilerden hangisi en yaygın iki kuramdan biridir?


Derin ekoloji

Karmaşık ekoloji

Organik ekoloji

Semi ekoloji

Bireysel ekoloji


18.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi insanın toplumsal bir varlık oluşunu çağrıştırır?


Ahlâk
Üns
Nisyan
Sorumluluk
Vicdan

19.Soru

  1. Hüsnü'l-huluk
  2. El-ahlaku’s-seyyie
  3. Suü’l-huluk

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri eserlerde rezilet kavramını karşılayan terimlerdendir?


Yalnız II

I, II

II, III

I, III

I, II, III


20.Soru

"Ahlak görevler ilmidir" sözü aşağıdaki ahlak filozoflarında hangisine aittir?


İbn Miskeveyh

İmmanuel Kant

Aristo

Gazzali

İbn Haldun