İslam Ahlak Esasları Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed'in aktif olarak çalıştığı iş kollarındandır? 


Tababet 
Siyaset
Ziraat
Zanaat 
Ticaret 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Nefs-i seb'i" kavramını açıklamaktadır? 


Meleki nefs

Hayvani nefs

Yırtıcı, saldırgan nefs

Uyumlu nefs

Ameli nefs


3.Soru

Çevre ahlakıyla ilgili olarak,  çevreci bilinçlenmenin ilk tohumlarının atılması aşağıdaki tarihlerden hangisiyle başlamıştır?


1960'ların başında

1970'ların başında

1960'ların sonunda

2000'lerin ortasında

20. Yüzyılın ilk çeyreğinde


4.Soru

Sadece iş konusunda değil her konuda asıl olan ve ulaşılan sonucun değerini belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? 


Niyet

Kısmet

Çalışkanlık

Sabır

Azim


5.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


İş ahlakı batı dünyasında 1960'lardan itibaren önemsenmeye başlanmıştır.

ülkemizde 2000'lerden itibaren fakültelerde ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

son yıllarda iş ahlakıyla ilgili dernekler kurulmuştur

iş ahlakı, iş etiği veya meslek etiği olarak da adlandırılabilir

İş ahlakı günümüzde henüz bilincinde olunmayan bir kavramdır.


6.Soru

Osmanlılarda binaların saçaklarına yapılan kuş sarayları İslam çevre ahlakı ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 


Emanet ilkesi

Kutsiyet ilkesi

Ubudiyet ilkesi

Muhabbet ilkesi

Merhamet ilkesi


7.Soru

İslâm dini ve dolayısıyla ahlâkında da, klasik dönemin felsefi ahlâkında da yanlış olan ve ahlaki bulunmayan tutum ve davranışları ifade eden kavramlar hangileridir? 


Itlak ve iyan

Ifrat ve tefrit

İbahe ve ibda

İbka ve ibkam

İcmal ve iklab


8.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi dinimizde insan ilişkilerini geliştirmeye ve sosyal bağları güçlendirmeye yönelik uygulamalardan birisi sayılamaz?


Cuma namazının farz oluşu

Bayram namazları

Zekât

Kutsal kitaptan ayetler okuma

Hac 


9.Soru

İlam ahlakçıları, insan ruhunun üç temel kuvvete sahip olduğunu kabul etmiştir. Bu üç temel kuvvet aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  


akıl, gazab ve şehvet 

iffet, cesaret, korkaklık

cehalet, adalet, hikmet

zulüm, cesaret, iffetsizlik

hikmet, kurnazlık, günahkarlık


10.Soru

I.Çocuğun kişiliğinin oluşmasında önündeki ilk modeller, annesi-babası ve ailenin diğer bireyleridir.

II.İnançlar, dinî ve ahlâkî değerler, örf ve âdetler, güzel alışkanlıklar hep aile içinde kazanılır.

III.Bireylere millî kimlik kazandıran ilk yer de ailedir.

IV.Aile yapısı sağlıklı olmayan bir toplumun veya milletin uzun ömürlü olabileceğini söylemek mümkün değildir.

Aile yapısı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


11.Soru

Evlilikte evlerin birbirlerine karşı görevleri kaç başlık altında toplanır?


2

3

4

5

6


12.Soru

Üstünlük sağlama güdüsünün orta düzeyde etkinliğini gerçekleştirememesi sonucu hangi rezilet ortaya çıkar?


Cehalet

Korkaklık

İffetsizlik

Zulüm

Ölçüsüzlük


13.Soru

Klasik ahlak kitaplarında insan nefsinin kaç gücünden bahsedilir?


1

2

3

4

5


14.Soru

"Doğal çeşitlilik insan sağladığı yarardan dolayı değil, kendi öz varlığıyla alakalı olarak korunmalıdır." fikrini savunan çevre etiği kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Yararlılık

Biocentric

Anthropocentric

Yüzeysel ekoloji

Derin ekoloji


15.Soru

İbn Miskeveyh'in "bitkiyi cansızlardan üstün kılan özellik ve hayvanların dereceleri" gibi konuları işlediği eseri hangisidir?


islam ve çevre 

edebü'l-müfred

ahlakı olgunlaştırma 

çevre ve din

ahlak ilmi ve islam ahlakı


16.Soru

Erdem ahlakı veya etiği dendiğinde ilk akla gelen filozof aşağıdakilerden hangisidir? 


Platon

Sokrates

Thales

Demokritos

Aristoteles


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da çirkin ahlak sergileyenler için kullanılmamıştır?


mühürlü kalp

akletmeyen kalp

yumuşak kalp

sufli kalp

kirli ruh


18.Soru

I. Hanımına karşı nazik ve kibar davranmalı, onun yakınlarına da saygı göstermelidir.

II. Evin yönetimine hanımını da ortak etmemeli, önemli kararları tek başına almalıdır.

III. Kazancını hanımından ve çocuklarından esirgememeli, ama israf da etmemelidir.

IV. Ailenin huzurunu bozacak içki, kumar vb. kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.

V. Gerektiğinde ev işlerinde, çocuk bakımı ve eğitiminde hanımına yardımcı olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri kocanın, hanımına karşı görev ve sorumlulukları arasındadır?


I, II, III, IV ve V

II, III, IV ve V

I, III, IV ve V

III, IV ve V

II, IV ve V


19.Soru

Anne ve baba ile çocuklar arasındaki bağı ifade eden nesebin kaynağı nedir?


İyi anlaşma

Sevgi

Meşru evlilik

Aşk

Fedakarlık


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel ekolojinin benimsediği görüşlerden biridir?


Doğal çeşitliliğin her bir öğesinin insana sağladığı yarardan bağımsız olarak kendi özsel değeri vardır ve onlar bundan dolayı korunmalıdır.

Çevre kirliliğinin azaltılması ekonomik büyümeden daha önce gelir ve buna
bakılmaksızın azaltılmalıdır.

Kaynak kavramı bütün canlılar için kaynak anlamına gelmektedir. 

Çevre kirliliği, ekonomik büyümeyi tehdit ediyorsa azaltılmalıdır.

Çevre ve ahlâk açısından, insan merkezciliği aşan çok daha yüksek değerleri savunur.