İslam Ahlak Esasları Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki İslam Çevre Ahlakı kuramlarından hangisi antroposentrik özelliktedir?


Koruma Etiği

Bilgelik

Erdemlilik

Sorumluluk

Yararlılık


2.Soru

"Ahlâkı Olgunlaştırma" adlı eser aşağıdaki İslam alimlerinden hangisine aittir?


Ahmet Hamdi Akseki

İbni Miskeveyh

Gazali

İbni Haldun

Hoca Ahmed Yesevi


3.Soru

aşağıdakilerden hangisi işçi ahlakıyla ilgili özelliklerden biri değildir?


haset etmemek

haline şükretmek

işbilir ve güvenilir olmak

eğitimli olmak

hakkaniyet ve mesuliyet sahibi olmak


4.Soru

Akıl arzuların ve öfkelerin önünde tutulabiliyorsa, ahlaki anlamda denge yakalanmış demektir. Bunu başarmak, insan nefsinin hangi gücünü doğru kullanmakla ilgilidir? 


İstikrar 
Arzu 
Düşünme
Denge 
Öfke 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam iş ahlakı ile ilgili dört temel esastan biri değildir?


çalışkanlık

ihsan 

müsamaha

adalet 

tevazu


6.Soru

Manevî varlığımızı; kişiliğimizi, karakterimizi, değerlerimizi, kutsal bildiğimiz şeyleri korumaya yönelik olan güce ne ad verilir?


Arzu gücü

Şehvet gücü

Öfke gücü

Düşünme gücü

Sevgi gücü


7.Soru

  1. Bazı Batılı çevreciler, Müslümanların İslâm çevre ahlâkını geliştirmek ve bu ahlâkın kuramlarını ve ilkelerini yeniden ve acilen hayata geçirerek çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmadıklarını belirtmektedirler.
  2. Bazı Batılı çevreciler, önce İslâm çevre ahlâkının büyük kuramlarının, daha sonra da bu kuramların vurguladığı en temel çevre etiği ilkelerinin ayetler ve hadisler eşliğinde irdelenmediğini ileri sürmektedirler.
  3. Bazı Batılı çevreciler, ‘dünyadaki varlıkların insanın hizmetine sunulduğu’ şeklinde Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gibi dinlerin kutsal metinlerinde yer alan kimi ifadeleri çevre sorunlarının temel nedeni gibi göstermektedirler.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde çevre konusunda dinlere yönelik yapılan suçlama doğru ifade edilmiştir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

Yalnız II

Yalnız III


8.Soru

İslâm ahlâkında reziletlerin iyileştirilmesinde onay mekanizmasının önemli olması hangi insanî fiil ile bu gerçekleştirilebilir?


Sevgi
Adalet
Yoksunluk
Saadet
İbadet

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babaları üzerindeki hakları arasında yer almaz?


Güzel bir isim sahibi olmak

Eşit muamele görme hakkı

Çocuğun önünde pratik örnekler bulabilmesi

Eğitim hakkı

Büyük kardeşin küçük kardeşe örnek olması


10.Soru

Üç kişinin oturduğu masaya iki çay geldiğinde bir kişinin, önüne gelen çayı arkadaşına ikram etmesi İslam ahlakında en doğru hangi kavram ile ifade edilir?


İkram
Cömertlik
Tercih
Îsar
Muhabbet

11.Soru

I. Kocasına karşı nazik ve kibar davranmak,

II. Onun şeref ve itibarına leke getirecek bir davranışta bulunmamak

III. Onun istemediği kimseyi eve almamak

IV. Evin bütçesini sarsacak aşırı harcamalardan kaçınmak

V. Evin temizliği, çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgilenmek.

Yukarıdakilerden hangileri hanımın, kocasına karşı görev ve sorumlulukları arasındadır?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


12.Soru

Toplumsal hayatı düzenleyen normların yazılı olanına ne ad verilir?


hukuk

kültür

örf

din

ahlak


13.Soru

Başkasını korumayı, onun hakkını gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu iyileştirmeyi ilke edinen bir ahlak anlayışının kurduğu medeniyet, aşağıdakilerden en fazla hangisi ile nitelenmeye layıktır? 


“Başka" medeniyet 
Osmanlı medeniyeti 
"Diğer" medeniyet 
“Hayır” medeniyeti
“İyi” medeniyet 

14.Soru

Nişanlılık dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Nişanlılık, tarafların birbirini daha iyi tanımalarına yönelik, evliliğe hazırlık dönemidir

Geleneklerime göre kız verilince nişan yapılarak tarafların sevinci ifade edilir ve aralarındaki bağ biraz daha güçlenir.

Nişan ve düğün törenleri şekil olarak yöreden yöreye, ulustan ulusa değişebilir.

Nişanlılık döneminde dini nikah kıyılması sakıncalı bir durum değildir. 

Bu dönemde nişanlılar evli gibi yaşayamazlar. 


15.Soru

“Bunları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Bunlar, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar” (Nur/24: 37) ayeti ahlaklı işverenin hangi özelliğine dikkat çekmektedir?


Liyakatlı olması

İş hırsıyla ibadetlerini terk etmemesi

Çalışanlarını ailesi gibi görmesi

Zekatını ve sadakasını vermesi

Kendisini işçilerinden sorumlu hissetmesi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, çevre etiğinin incelenmesi bağlamında kuramlar hakkında bilgi sahibi olmayı önemli hale getiren etkenlerden değildir?


Etik kuramları, etik sorunları tartışmak ve anlayabilmek için ortak bir dil işlevi görürler.

Geleneklerimizde önemli roller oynadıklarından,  düşünme biçimlerimize de yansırlar.

Münferid inançları ve şahsi değerleri açıklığa kavuşturur ve sistemleştirirler.

Yol gösterici özelliklere sahiptirler.

Düşünce tarzlarımızdaki örüntüleri ve varsayımları daha iyi tanıyabilir, görüşlerimizi daha iyi yansıtabilir ve onları daha iyi savunabiliriz.


17.Soru

Hz. Peygamberin “Müslümanları bir bedene benzetmesi; Müslümanların birbirini sevmesini, birbirine merhamet etmesini, birbirini korumasını istemesi; Bedenin bir organı hastalandığı zaman, diğer organların da bu rahatsızlığı duyması ve bütün bedenin ateşlenmesi gibi Müslümanların da birbirinin derdi ile dertlenmesi gerektiğini ifade etmesi” daha çok hangi toplumsal ahlak ilkesi ile ilgilidir?


doğruluk

dostluk ilişkileri

akraba ilişkileri

kardeşlik

yardımlaşma


18.Soru

“Uhud öyle bir dağdır ki, o bizi sever, biz de onu severiz.” hadisini hangi ilke çerçevesinde anlayabiliriz?


Muhabbet İlkesi

Ayet İlkesi

Emanet İlkesi

Ubudiyet İlkesi

Kudsiyet İlkesi


19.Soru

"kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür" Zilzal 99/7-8 ayeti İslam çevre kuramının hangi maddesiyle doğrudan bağlantılıdır?


Sorumluluk 

Yararlılık 

Erdemlik 

Bilgelik

Hikmet


20.Soru

Anne-babalar çocuklarına miras olarak neyi bırakmazlar?


Maddî birikimlerini
Bilgi birikimlerini
Hayat tecrübelerini
Değerlerini
Kimliklerini