İşletme Fonksiyonları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Elde edilen karın, ortaklara dağıtılmayıp işletme bünyesinde bırakılan kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Öz sermaye

 

Kar payı

 

Oto finansman

 

Kasa

 

Gelir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme riskini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Talepteki değişmeler

 

Satış fiyatlarındaki değişmeler

 

Girdi fiyatlarındaki değişmeler

 

Vergi ve çeşitli maliyetler

 

Faaliyet kaldıracının yüksek olması


3.Soru

Aşağıdaki ileri üretim sistemlerinin hangisinde müşteriye en yüksek değer sunulması amaçlanmakta ve kaynak kullanımı, zaman, maliyet, hata oranı ve israf gibi unsurların minimumda tutulmasına yönelik tüm üretim faktörleri en fazla düzeyde kullanılmaktadır?


Hücresel üretim

 

Bilgisayarla bütünleşik üretim

 

Tam zamanında üretim

 

Yalın üretim

 

Esnek üretim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme riskini etkileyen faktörlerden biridir?


Faaliyet kaldıracının yüksek olması
Arzdaki değişmeler
Alış fiyatlarındaki değişmeler
İşletmenin yapısı
İşletmenin saldırgan tutumu

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücresel üretim sistemi ile belli bir parça ailesine dahil tüm parçaların bir üretim hücresinde üretilmesinin sonuçları arasında yer almamaktadır?


Belli bir çeşit makineler toplanır. 

 

Taşıma maliyetleri azalır.

 

Üretim basitleşir.

 

Çalışan tatmini artar.

 

Sipariş bekleme süresi azalır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketim mallarından biri değildir?


Kolayda mallar
Beğenmeli mallar
Özellikli mallar
Aranmayan mallar
Fiziksel mallar

7.Soru

Günlük yaşam içinde promosyon olarak bilinen satış tutundurma, tüketicilere yönelik teşviklerden oluşmaktadır.


Hammadde

 

Mal ve hizmet

 

Sermaye

 

Bilgi

 

İşçilik


8.Soru

Süreçlerin kurumsal performans doğrultusunda yeniden tasarlanması, gerekiyorsa tamamen değiştirilmesi anlamına gelen yönetim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Personeli güçlendirme
Yalın organizasyonlar
Küçülme
Değişim mühendisliği
Doğru ölçeği bulma

9.Soru

Tüketicinin kısa dönemli tatmini ile toplumun uzun dönemli refahı arasındaki çatışmayı gözeten pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Satışa yönelik pazarlama

Pazara yönelik pazarlama

Topluma yönelik pazarlama

Ürüne yönelik pazarlama

Üretime yönelik pazarlama


10.Soru

Örgütlerin ürettikleri mal ve/veya hizmetler için “değişim işlemlerinin” maliyetlerini minimize edebilecek bir örgüt yapısına sahip olmaları gerektiğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
Vekalet Yaklaşımı
İşlem Maliyeti Yaklaşımı
Örgütsel Strateji Yaklaşımı
Kurumsallık Yaklaşımı

11.Soru

Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Esneklik
Artık kapasite

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tutundurma faaliyetleri içerisinde yer almaz?I. Reklam II. Satış TutundurmaIII. Pazar BölümlemeIV. Halkla İlişkilerV. Fiyatlama


II. ve III
III. IV. ve V
III. ve IV.
IV ve V
III. ve V.

13.Soru

Yönetimin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi politika, taktik, strateji ve bütçe gibi araçlarla geleceğe yönelik faaliyetleri öngörmeyi amaçlamaktadır?


Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Koordinasyon
Denetim

14.Soru

I. Yatırım kararları

II. Finansman kararları

III. Kâr Dağıtım kararları

Yukarıdakilerden hangileri finans yöneticisinin işletmenin piyasa değerini artırmak için alması gereken kararlar arasındadır?

 


Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye yapısı kararını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?


İşletmenin risk düzeyi
Vergi ve çeşitli maliyetler
Finansal esneklik
Işletmelerin saldırgan ya da tutucu yapısı
Finansal kalite

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede üretim sürecini farklılaştıran elemanlardan biri değildir?


Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Sürekli Üretim
Esneklik

17.Soru

Satış tarihi ile işletmeye yapılan ödemelerin tarihi arasında geçen süreye ne ad verilir?


Ticari alacakların tahsil süresi
Stokta geçen süre
Ticari borçların ödenme süresi
Toplam süre
Nakit dönüşüm süresi

18.Soru

Beyaz eşya, otomobil ve televizyon gibi ürünlerin üretimi hangi tür üretim sistemine örnektir?


Kesikli üretim
Proje tipi üretim
Kütle üretimi
Siparişe göre üretim
Parti tipi üretim

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok çeşitli parçaların üretilerek depolandığı ve müşteriden bir sipariş geldiği zaman müşterinin istediği ürünü üretmek için gerekli parçaları bir araya getirerek üretimin yapıldığı sistemdir?


Siparişe göre üretim

 

Siparişe göre montaj

 

İmalathane sistemi

 

Fabrikasyon sistemi

 

Stoğa üretim


20.Soru

"..., tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve müşterilerden oluşan şebekede bilgi, malzeme ve finansal akışın yönetimidir." ifadesinde bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir.


Malzeme gereksinimi planlaması
Kapasite planlaması
Stok kontrol
Tedarik zinciri yönetimi
Kalite kontrol