İşletme Fonksiyonları Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin; birbirini izlemesini, tamamlamasını ve bütünlemesini sağlayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


Koordinasyon

 

Yöneltme

 

Örgütleme

 

Denetim

 

Planlama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yapılmasının nedenleri arasında değildir?


İş gören değişim hızının hesaplanabilmesi
İnsan kaynakları planlamasının gerçekçi olarak yapılabilmesi
Performans değerlemesi için gerekli olan bilgilerin toplanabilmesi
İş değerlemesinde kullanılacak iş gruplarının oluşturulması
Çalışanlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılabilmesi

3.Soru

Her çalışanın işini gerektiği gibi yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, ustalık ve yeteneklerin toplamı olarak tanımlanan iş değerleme etkeni aşağıdakilerden hangisidir?


Çaba etkeni
Beceri etkeni
Sorumluluk etkeni
Çalışma koşulları etkeni
Etik duyarlılık etkeni

4.Soru

Çalışanların hukuki ve yasal haklarıyla bu konudaki zorunlu uygulama ve çalışmalar, insan kaynakları yönetiminin kapsamı ile ilgili aşağıdaki başlıklardan hangisi içerisine girmektedir?


İdari kapsamı
Altyapısı
Teknik kapsamı
Davranışsal kapsamı
Bilişsel kapsamı

5.Soru

İşletmenin risk yönetimini, kontrol ve yönetişim süreçlerini değerlendiren ve geliştiren muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal muhasebe
Maliyet muhasebesi
İç denetim
Bağımsız (dış) denetim
Yönetim muhasebesi

6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kurumsal İtibarı en iyi tanımlar?


Paydaşların zaman içerisinde kurum hakkındaki genel değerlendirmeleridir,
Uzun dönemli bir yatırım olarak kurumun değeridir.
İçinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumlulukdur.
Bir markanın her bir çağrışımının eşit oranda belirleyici olduğu bir sonuçtur.
Hedeflediğimiz kitlelerin bizi nasıl gördükleri, nasıl algıladıklarını ifade eden değerlendirmedir.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi muhasebe bilgisi kullanıcılarından biridir?


İşletme Yöneticileri
İşletme Sahipleri
İşletme Ortakları
Rakipler
Müşteriler

8.Soru

Yeni ürün üretimini hızla gerçekleştirebilme yeteneğine ne ad verilmektedir?


Esneklik
Etkinlik
Kapasite
Çeviklik
Verimlilik

9.Soru

Üretim geliştirme ve tasarımı, satış tahminleri ve üretimin ön planlaması çalışmaları üretim planlamasının hangi aşamasında gerçekleştirilir?


Planlama
Yükleme ve çizelgeleme
Ana üretim planlaması
Malzeme gereksinim planlaması
Ön planlama

10.Soru

I. Esnek üretim sistemleri II. Tam zamanlı üretim sistemleri III. El İşçiliği sistemi IV. Ev işçiliği sistemiV. Yalın üretimYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ileri üretim sistemleri arasında değildir?


Yalnız III.
Yalnız IV.
II. III. IV.
II. ve IV.
III. ve IV.

11.Soru

“Ne, ne kadar ve ne zaman gereklidir” sorularına yanıt aramak için tasarlanan üretim planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?


Malzeme gereksinim planlaması
İşgücü planlaması
Finansal planlama
Stok kontrolü
Rakip analizi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik biçimlerinden biri değildir?


Algılanan kimlik
Yansıtılan kimlik
İdeal kimlik
Uygulanan kimlik
Rasyonel kimlik

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girdilerin çıktıya dönüşümünde yaratılan değerlerden biri değildir?


Şekil

Yer

 

Zaman

 

Sahiplik

 

Esneklik


14.Soru

Mevcut üretimin ve/veya kapasitenin arttırılması amacıyla yapılan harcamalara ne ad verilir?


Yenileme yatırımları
Modernizasyon yatırımları
Genişleme yatırımları
Geleceğe dönük yatırımlar
Stratejik yatırımlar

15.Soru

Eğitim düzeyi, deneyim, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi gibi özellikler insan kaynakları yönetimi kapsamında hangi başlık altında değerlendirilmektedir?


İş analizi
İş gerekleri
İş tanımı
İş ölçümü
İş dizaynı

16.Soru

Bir işletmede varlıkların her zaman kaynaklara eşit olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 


Muhasebe eşitliği

 

İşletmenin sürekliliği

 

İşletmenin kişiliği

 

Özün önceliği

 

Dönemsellik

 


17.Soru

İşletmenin her tüketiciyi ayrı bir pazar bölümü olarak görmesi ve bireye özel ürün ile pazarlama programı geliştirmesi aşağıdaki stratejilerden hangisini uyguladığını gösterir?


Niş pazarlama

 

Mikro pazarlama

 

Yoğunlaşmış pazarlama

 

Kitlesel pazarlama

 

Bölümlü pazarlama


18.Soru

Günlük faaliyetlerin izlenerek değerlendirilmesi ve kaynakların doğru (optimal) kullanımının desteklenmesi düşüncesine dayanan yönetim uygulamasına verilen ad nedir?


Toplam kalite yönetimi

 

Kıyaslama

 

Altı sigma

 

Personeli güçlendirme

 

Doğru ölçeği bulma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde karşımıza çıkan yetki türlerinden biridir?


Fonksiyonel yetki
Mekanik yetki
Yetki devri
Organik yetki
Karizmatik yetki

20.Soru

Çalışanların hukuki ve yasal haklarıyla bu konudaki zorunlu uygulama ve çalışmalar insan kaynakları yönetiminin hangi kapsamı altında değerlendirilmektedir?


İnsan kaynakları yönetiminin altyapısı
İnsan kaynakları yönetiminin idari kapsamı
İnsan kaynakları yönetiminin teknik kapsamı
İnsan kaynakları yönetiminin davranışsal kapsamı
İş analizi kapsamı