İstatistik 2 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Evrenden temsili örneklem oluşturacağına inanılan kriterlere dayalı olarak birimlerin seçilmesi işlemine ne ad verilir?


Kota örneklemesi
Yargısal örnekleme
Kartopu örneklemesi
Sistematik örnekleme
Küme örneklemesi

2.Soru

Kontenjans tablosu hangi ki-kare sınamaları için oluşturulmaz?


Ki-kare uyunluk sınaması
Ki-kare bağımsızlık sınaması
Kontenjans tablosu hesaplamasında
Ki-kare homojenlik sınamasında
Ki-kare ilişki sınamasında

3.Soru

Bir dağılımın evren parametresine ilişkin önerme aşağıdakilerden hangisidir?


İstatistiksel Hipotez
Öngörü
Tahmin
Hipotez
Saptama

4.Soru

Evrenden rassal olarak seçilen bir örneklem için hesaplananortalama değeriyle, bu örneklemin seçildiği evrenin aritmetik ortalaması µ ile ilgili, önceden belirlenen (ya da bilinen) µ0 gibi bir değer arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının araştırılması için oluşturulan hipotez testi, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Evren oranına ilişkin hipotez testi
Evren ortalamasına ilişkin hipotez testi
Evren varyansına ilişkin hipotez testi
İki evren oranı arasındaki farka ilişkin hipotez testi
İki evren ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi

5.Soru

Bir araştırmada ilgilenilen bir ya da daha fazla parametrenin değeri hakkında ileri sürülen ve doğruluğu, geçerliliği bu parametre hakkında bilgi üreten istatistikden ve bu istatistiğin örnekleme dağılımıyla ilgili bilgilerden yararlanarak araştırılabilen önermelere ne ad verilir?


İstatistiksel hipotez
Hipotez
Parametrik test
Sıfır hipotezi
Karşıt hipotez

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemeye başvurmayı gerektiren durumlardan birisi değildir?


Evreni oluşturan birimlerin birbirinden çok farklı olması
Maliyetin tamsayıma göre düşük olması
Zaman tasarrufu sağlaması
Doğru Veri Elde Etmeyi kolaylaştırması
İncelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması

7.Soru

Bir tahminleyicinin örnekleme dağılımının standart hatası en küçük olan tahminleyiciye ne ad verilir?


Yanlı Tahminleyici
Tutarlı tahminleyici
Yeterli tahminleyici
Etkin tahminleyici
Yansız tahminleyici

8.Soru

İstatistikte değişkenler kaça ayrılır?


1
2
3
4
5

9.Soru

i. İstatistiksel hipotez, bir dağılımın evren parametresine ilişkin bir önermedir.ii. İstatistiksel hipotez, doğru ya da yanlış olabilir.iii. İstatistiksel hipotez testi, örneklem istatistiklerini kullanarak, bir hipotezin doğru olup olmadığını ortaya koymaya yönelik yapılan çalışmalardır.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hipotez testi için söylenebilir?


Yalnız i
Yalnız ii
Yalnız iii
Yalnız i-ii
i-ii-iii

10.Soru

İki basketbol takımının oynadığı maçlardaki isabetli basket oranları arasındaki farkın tahminlenmesi isteniyor. İstenen tahminlemede tahminlenecek parametre için bilgi üreten istatistik nedir?


π_1- π_2
p
p_1- p_2
x ̅
x ̅_1- x ̅_2

11.Soru

Tanımlanan evrenden onu ilgilenilen değişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine örnekleme, seçilen birimlerin oluşturduğu topluluk ise aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?


Ana kütle
Parametre
Örneklem
İstatistik
Olasılık

12.Soru

İ.İ.B.F. İktisat Bölümü öğrencilerinin, “mezun olduğu lise” ile “başarı durumları” arasında bir ilişki olup-olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu amaçla rassal olarak 420 öğrenciye ulaşılıyor. Bu araştırmada sıfır hipotezinin (Ho) doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları birbirinden bağımsızdır.
Anadolu lisesi mezunu öğrenciler daha başarılıdır.
Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları birbirinden bağımlıdır.
Öğrencilerin başarıları birbirinden farklıdır.
Öğrencilerin başarıları birbirinden farklı değildir.

13.Soru

Ki-kare homojenlik testinde sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?


İki örneklem aynı anakütleden seçilmiştir.
İki değişken birbirinden bağımsızdır.
İki örneklemin ortalaması sıfırdır.
İki örneklem farklı anakütleden seçilmiştir.
İki değişken arasında bir ilişki vardır.

14.Soru

Tek evren aritmetik ortalamasıyla ilgili iki yönlü bir hipotez testinde benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 ve örneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır? --- Soruda bir yanlışlık olmamakla birlikte kitap arkasındaki bir spesifik tablonun spesifik bir değerini sormak, öğrencinin tüm tabloyu manasız bir şekilde ezberlemesini gerektirir. Kötü bir soru...


2.160
2.120
2.110
1.746
1.74

15.Soru

A.Ü. Fen Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları arasındaki fark için güven aralığı belirlenmek isteniyor. Bu amaçla, Fen Fakültesi öğrencilerinden 100 ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 64 öğrenci rastgele seçiliyor. F.F.'den 100 öğrenciden 80'i ve E.F.'den 64 öğrenciden 36'sının sigara içtiği belirleniyor. Buna göre; oran farklar için standart hata değeri nedir?


0,0124
0,0432
0,0678
0,0777
0,0900

16.Soru

İ.İ.B.F. İktisat Bölümü öğrencilerinin, “mezun olduğu lise” ile “başarı durumları” arasında bir ilişki olup-olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu amaçla rassal olarak 420 öğrenciye ulaşılıyor. Bu araştırmada karşıt hipotezinin (H1) doğru ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları birbirinden bağımsızdır.
Öğrencilerin mezun olduğu lise ile başarı durumları arasında ilişki vardır.
Öğrencilerin başarıları birbirinden farklıdır.
Öğrencilerin başarıları birbirinden farklı değildir
Anadolu lisesi mezunu öğrenciler daha başarılıdır.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?


İhtiyaçların tanımlanması
Örneklemenin uygulanması
Çerçevenin belirlenmesi
Örneklem hacminin belirlenmesi
Örnekleme yönteminin seçilmesi

18.Soru

İki evren oranı arasındaki farkın tahminlenmesi için aşağıdaki veriler verilmiştir Bu tahminlemede standart hata değeri kaçtır? n1 = 180           n2 =150 r


0.032
0.11
0.08
0.008
0.142

19.Soru

Tek evrenin aritmetik ortalaması için oluşturulan iki yönlü hipotez testinde I. Tip hata işlememe olasılığı 0,94 olarak belirlenmişse, bu test için ? anlam düzeyi kaçtır?


0,03
0,06
0,12
0,94
0,47

20.Soru

250 kişiden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir araştırmada ki-kare istatistiğinin değeri 0,85 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?


0.321
0.453
0.764
0.543
0.058