İstatistik 2 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin amaçlarından birisidir?


Evreni temsil edecek olası bütün örneklemleri oluşturmak.

Evrenin bütün birimlerini incelemek

Örnekleme seçilen bir birimi incelemek

Örneklemdeki birimler arasından yeni birimler seçmek

Evreni temsil edecek bir örneklem oluşturmak


2.Soru

Bir ilin ilkokullarındaki öğrencilerin belli bir konudaki özelliklerinin sınıflara göre değişiklik gösterip göstermediğinin çalııldığı bir araştırma yapılıyor. Buna göre 1. sınıf öğrenci sayısı 7352, 2.sınıf öğrenci sayısı 7208, 3.sınıf öğrenci sayısı 7520, 4.sınıf öğrenci sayısı 6833, 5.sınıf öğrenci sayısı 6429 olduğuna göre bu evrende 800 kişilik bir örneklem oluşturulmak istenirse 3.sınıflar için sonuç ne olur?


170
166
155
140
146

3.Soru

Gözlemlenmek üzere evrenden seçilen birimlerden oluşan ve evrenin bir parçası olan alt topluluğa ne ad verilir?


Evren
Gözlem birimi
Çerçeve
Örneklem
Oran

4.Soru

Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini araştırmak için hangi test kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık
Ki-kare homojenlik
Ki-kare benzeşmezlik
Ki-kare eşitsizlik
Ki-kare uygunluk

5.Soru

Bir fabrika ihtiyacı olan yarı mamul metal parçaları üç faklı yöntemle atölyede üretmektedir. Bu üretim teknikleri arasında farklılık olup olmadığının araştırılması için her bir yöntemden 5 adet numune alınarak ölçülmüştür. Tek yönlü varyans çözümlemesi – F Testi kullanılmak istenilen yöntem için ifade edilecek hipotezler aşağıdakilerden hangisidir?


H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 = µ2 ≠ µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 ≠ µ2 = µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 > µ2 > µ3
H0 : µ1 = µ2 = µ3 H1 : µ1 < µ2 < µ3

6.Soru

Yapılan bir bağımsızlık sınamasında 5 satırlı, 4 sütunlu bir kontenjans tablosu oluşturulmak istendiğinde serbestlik derecesinin değeri kaçtır?


11
12
13
20
21

7.Soru

Bir araştırmada ilgilenilen dağılımın parametre değeri hakkında ileri sürülen önermelere ne ad verilir?


İstatistiksel hipotez
İstatistiksel tahminleme
Anlamlılık düzeyi
Güven düzeyi
I. tip hata

8.Soru

Ki-Kare bağımsızlık testinde serbestlik derecesi hesaplama formülü aşağıdakilerden hangisidir?


v = (r+1) - (c+1)
v = (r-1) (c+1)
v =( r+1) / (c+1)
v = (r-1) (c-1)
v = r+ (c-1)

9.Soru

Araştırmalarda ? tipi (I. Tip) hata işlemenin maksimum olasılığına ne ad verilir?


Testin gücü
Red bölgesi
Kritik değer
Anlamlılık düzeyi
Yorumlama hatası

10.Soru

İki evren ortalaması arasındaki farka ilişkin bir küçük örneklem testinde; örneklem hacimleri 6 ve 14 birim ise serbestlik derecesi kaçtır?


5
6
13
18
20

11.Soru

Uygulamada evren ortalamasına ilişkin hipotez testleri, örneklem hacmine göre kaç farklı durumda ele alınır?


1
2
3
4
5