İstatistik 2 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Bir üretim sürecinde üretilen cıvatalar ortalama 11.43 cm uzunluğundadır.II-Bir ilköğretim 8. sınıfta okuyan kız öğrencilerin matematik dersi not ortalaması, erkek öğrencilerin matematik dersi not ortalamasından yüksektir.III-Bir fabrikada çalışma koşullarından memnun olanların oranı %50'den azdır.Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri istatistiksel hipoteze örnek teşkil eder?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

2.Soru

Eğitim düzeyi ile sigara içme alışkanlığı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyorsa, sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Sigara içen herkesin eğitim düzeyi yüksektir.
Sigara içen herkesin eğitim düzeyi düşüktür.
Eğitim düzeyi düşük olan herkes sigara içer.
Eğitim düzeyi yüksek olan herkes sigara içer.
Sigara içme alışkanlığı ile eğitim düzeyi birbirinden bağımsızdır.

3.Soru

Tek yönlü üst kuyruk testinde örneklem istatistiğinin normal dağıldığı bilinmektedir. Buna göre, %5 anlamlılık düzeyinde yapılacak testte kabul bölgesinin oransal büyüklüğü kaçtır?


0.95
0.5
0.25
0.05
0.025

4.Soru

Bağımlı değişkenin, gözlem değeri ile regresyon denkleminden hesaplanan tahmin değeri arasındaki farka ne ad verilir?


En Küçük Kareler
Hata Kareleri Toplamı(HKT)
Kovaryans
Fark Değişkeni
Hata Terimi

5.Soru

Karar vericinin, doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı durumda karar verme süreci için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


Risk altında karar verme
Belirlilik altında karar verme
Belirsizlik altında karar verme
Tam bilgi ile karar verme
Rekabet altında karar verme

6.Soru

Ortalamalar indeksi tekniği ile 2006 yılına ilişkin sabit esaslı bileşik fiyat indeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?


%150

%140

%126,25

%120

%110


7.Soru

Aşağıda verilen zaman serisinde değişken esaslı fiyat indeksi (D. E. F. İ.) verilmiştir.

Yıllar

i (devre)

D. E. F. İ. (%)

2005

0

100

2006

1

150

2007

2

111,11

2008

3

120

2009

4

70

2010

5

71,42

 

2007 yılına ilişkin sabit esaslı fiyat indeksi (S. E. F. İ. ) aşağıdakilerden hangisidir?


%200

%166,65

%140

%111,11

%100


8.Soru

Her bir değişkenin zaman içindeki oluşum sürecinin matematiksel modelinin belirlenmesine ne ad verilir?


zaman serisi analizi
istatistiksel model
zaman istatistiği
değişken serisi analizi
gözlem değerleri analizi

9.Soru

Karar vermeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 


Birden fazla seçenek içerisinden seçim yapma işlemine karar verme denir. 
Belirsizlik ortamında karar verme sürecinde doğal durumların ortaya çıkma olasılıkları bilinmemektedir. 
Tüm doğal durumların olasılıklar toplamı 1’e eşit olmalıdır. 
İyimserlik ölçütü sadece kazanç yapılı karar problemlerinde uygulanabilir. 
Karar ağaçları risk altında karar verme durumunda oluşturulurlar. 

10.Soru

Tek evren ortalamasına ilişkin bir iddianın test edilmesi amacıyla n=17 birimlik bir örneklem rassal olarak seçilmiş ve Aritmetik Ortalama=20, s=2 olarak bulunmuştur. Buna göre, bu sınamada kullanılacak serbestlik derecesi kaçtır?


13
14
15
16
17

11.Soru

Sınıfları, motor tipleri ve yakıt türleri aynı olan X, Y ve Z marka otomobillerin saatlik ortalama yakıt tüketimleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu amaçla, her markadan 30 otomobil rassal olarak seçiliyor ve saatlik yakıt tüketimleri kaydediliyor. Otomobillerin saatlik yakıt tüketim ortalamaları arasında fark olup olmadığını sınamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmak en uygundur?


Z testi
t testi
Regresyon analizi
F testi
Ki-kare testi

12.Soru

Yıllara göre birden çok mal ve hizmetin fiyatlarındaki (miktarlarındaki) oransal değişmeyi hesaplamak için kullanılan bileşik indeks tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


İndeks ortalama tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres indeks tekniği
Paasche indeks tekniği
Fisher indeks tekniği

13.Soru

Fiyatın, miktarın veya birlikte değişim değerinin iki ayrı zaman noktasındaki karşılaştırılmasında kullanılan oransal ölçüye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


İndeks
Fiyat
Miktar
Enflasyon
TÜFE

14.Soru

Alternatifi Doğal Durumlar 1 (% 40 2 (%35) 3(%25) I 400 500 525 II 480 420 500 III 610 480 550 IV 325 600 445 V 205 425 500 Yukarıda bir strateji tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre en büyük olasılık ölçütüne göre karar vericinin seçeceği en iyi karar alternatifi hangisidir?


III
I
II
IV
V

15.Soru

Karar alternatiflerini, doğal durumları ve sonuçları biraraya getirerek karar verilmesine yardımcı olan tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Karar tablosu
Alternatifler tablosu
Strateji tablosu
Sonuçlar tablosu
Doğal durumlar tablosu

16.Soru

Bir araştırmada izleyen strateji tablosu kazanç yapılı olarak elde edilmiştir. Bu strateji tablosundan faydalanarak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

 

 

Doğal Durumlar

 

 

Karar

Alternatifleri

 

 

 

I

II

III

Alternatif 1

115

105

65

Alternatif 2

100

80

 

75

Alternatif 3

95

70

125


Birinci alternatif

İkinci alternatif

Üçüncü alternatif

Hem ikinci hem de üçüncü alternatif

Hesaplanamaz


17.Soru

5-6 nolu sorular aşağıdaki tabloda verilen bilgilere göre cevaplanacaktır.

Yıllar

i (devre)

Fiyat (birim adet)

2005

0

3

2006

1

4,5

2007

2

5

2008

3

6

2009

4

4.2

2010

5

3

 

2009 yılı değişken endeksli fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


%150

%120

%111,11

%100

% 70


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ki-kare bağımsızlık testi için söylenemez?


İki nitel değişken arasında bağımsızlık olup olmadığını incelemek için kullanılır.
Test yapılırken genellikle kontenjans tablosundan yararlanılır.
Gözlenen ve beklenen frekanslara dayalı hesaplamalar yapılır.
Karar alınırken Ki-kare tablosundan yararlanılır.
H0 hipotezi, iki değişken arasında bir ilişki vardır şeklinde kurulur.

19.Soru

Özellikle fiyatlardaki enflasyonu ölçmeye yarayan indeks aşağıdakilerden hangisidir?


Fisher indeksi
Paasche indeksi
Ortalamalar indeksi
Basit indeks
Laspeyres indeksi

20.Soru

Bir karar ağacında karar alternatifleri aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir? 


Şans düğümü 
Şans çatalı 
Şans dalı
Sonuç değeri 
Karar düğümü