İstatistik 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

TÜFE'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici Fiyatları İndeksi
Türkiye Fiyat İndeksi
Toptan Eşya Fiyat İndeksi
Tarım Fiyatları İndeksi
Tüketim Fiyatları Fark İndeksi

2.Soru

Belirlilik katsayısının değeri 0,90 ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bağımlı değişkendeki değişimin 0,10’luk bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır.
Bağımlı değişkendeki değişikliğin 0,81’lik bir bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır.
Bağımsız değişkendeki bir birimlik değişiklik bağımlı değişkende 0,90’lık bir değişime neden olacağını belirtir.
Değişkenler arasında aynı yönlü zayıf bir ilişki vardır.
Bağımlı değişkendeki değişimin 0,90’lık bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır.

3.Soru

Ortalamalar örnekleme dağılımının standart sapması aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?


Varyans
Ortalama sapma
Standart hata
Değişim katsayısı
Değişim aralığı

4.Soru

Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediği konusunu araştıran test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare Homojenlik Testi
Ki-Kare Bağımsızlık Testi
F Testi
Ki-Kare Uygunluk Testi
Kontenjans Katsayısı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konjonktürel dalgalanma süresidir?


3-15 yıl
1 yıl
6 ay
1-2 yıl
24 ay

6.Soru

Regresyon analizinde X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlenmesi ile oluşan şekle ne ad verilir?


Basit Doğrusal Regresyon
Aralık Tahmini
Korelasyon katsayısı
Belirlilik Katsayısı
Serpilme Diyagramı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik indeks hesabında kullanılan tekniklerden biri değildir?


geometrik ortalama tekniği
indeks ortalaması tekniği
ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres ve Paasche indeksleri
Fisher indeks rekniği

8.Soru

Tüketici fiyatları indeksi (T.Ü.F.E) hesabında etkin olarak kullanılan bileşik indeks hesaplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Ortalamalar indeks tekniği
İndeks ortalamalar tekniği
Laspeyres indeks tekniği
Paasche indeks tekniği
Fisher indeks tekniği

9.Soru

Üçerli hareketli ortalamada (k=3) kaç gözlem değeri kaybedilir?


3
2
4
1
5

10.Soru

n hacimli bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip etmediğini araştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare ilişki testi
Kontenjans katsayısı

11.Soru

Karar alternatifleri, doğal durumlar ve sonuçları bir araya getiren tabloya ne denir?


Karar tablosu
Strateji tablosu
Doğal durum tablosu
Bileşenler tablosu
Sonuç tablosu

12.Soru

İki nicel değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek için kullanılan katsayıya ne ad verilir?


Beta Katsayısı
Regresyon Katsayısı
Belirlilik katsayısı
Pearson korelasyon katsayısı
Hata katsayısı

13.Soru

İndeks hesabında tartılı indeks hesaplama yöntemi aşağıdaki hangi teknikte kullanılır?


İndeks ortalaması tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres ve Paasche indeksleri
Fisher indeks tekniği
Basit indeks tekniği

14.Soru

Karar ağacı doğal durumları göstermek için sanş düğümleri oluşturulur.  Karar ağacında sanş düğümleri hangi geometrik şekil ile gösterilir?  


Kare

Üçgen

Daire

Beşgen

Altıgen


15.Soru

2014 yılında üç adet tüketim malına ilişkin Laspeyres fiyat indeksi % 125 ve Paasche fiyat indeksi % 132 olarak hesaplanmıştır. Buna göre Fisher fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


115.47
128.45
130.78
126.55
125

16.Soru

Galton 1885 yılında kalıtım konusunda çalışırken babalar ve oğulların boyları konusunda yaptığı araştırmasında, oğulların boylarının ortalamaya doğru yönlendiğini belirtmek için hangi kelimeyi kullanmıştır?


Regresyon
Korelasyon
Örneklem
Değişken
Serpilme

17.Soru

n=10 olan bir doğrusal regresyon analizinde hesaplanan belirlilik katsayısının değeri  0,82 dir. Korelasyon katsayısının anlamlılığının araştırılması için hesaplanacak test istatistiğinin değeri kaçtır?


6.09
4.15
12.05
1.84
0.18

18.Soru

X bağımsız ve Y bağımlı değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesini ölçen katsayı aşağıdakilerden hangisidir?


Standart hata
Regresyon katsayısı
Belirlilik katsayısı
Korelasyon katsayısı
Varyans

19.Soru

Bir hipotez testinde, gerçekte alternatif hipotez doğru iken test sonucunda sıfır hipotezi red edilmiş ise bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


Birinci tip hata yapılmıştır.
İkinci tip hata yapılmıştır.
α tipi hata yapılmıştır.
Doğru karar verilmiştir.
Güven düzeyi yüksektir.

20.Soru

İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ve yönünü belirleyen katsayıya ne ad verilir?


basit doğrusal korelasyon katsayısı
belirlilik katsayısı
bileşik doğrusal korelasyon katsayısı
bileşik doğrusal olmayan korelasyon katsayısı
belirsizlik katsayısı