İtibar Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'nin ilk itibar yönetim modeli hangisidir?


KOÇSİM

ESOMAR

MORİ

REPMAN

ORSA


2.Soru

Şirketler için çalışan meselesi hangi yılların sonunda personelden insan kaynaklarına geçiş ile bir dönüşüm yaşadı?


1960 ların

1970 lerin

1980 lerin

1990 ların

2000 lerin


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileyici sosyal ortaklardan biridir?


Düzenleyici kurumlar

Üniversiteler

Tedarikçiler

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar

Tüketiciler


4.Soru

Bir şirketin sosyal ortaklarının kim olduğu, özellikleri, beklentileri, şirketle olan ilişki düzeyleri vb. gibi konuları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya ne ad verilmektedir?


Sosyal ortaklar pusulası

Sosyal ortaklar haritası

Sosyal ortaklar demosu

Sosyal ortaklar lansmanı

Sosyal ortaklar zirvesi


5.Soru

İtibar araştırmalarının tasarımında belirleyici olan ve araştırma sonunda performansı sorgulanan kavram hangisidir?


Araştırma Yöntemi

Araştırma Modeli 

Araştırma Kapsamı

İtibarın Ana Metrikleri

Sosyal Ortaklar Haritası


6.Soru

İtibarın kurumsal boyutta etkilediği en anlamlı iş sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 


Sürdürülebilirlik sağlaması

Marka değeri yaratılması 

İnovasyon yönetimi 

Sosyal sorumluluk sağlaması 

Risk yönetimi 


7.Soru

Sosyal ortak (paydaş) katılımcılığının ana göstergelerinden biri olan temsil konusu iki yönlü çalışan bir mekanizmadır. Bu mekanizmaların sağladığı yarar nedir?


İlişkilerin güçlenmesi

Müşteri memnuniyeti

Sosyal ortaklara iyi görünmek

Kurumsal iletişimin güçlenmesi

Gündemim takip edilmesi ve şirket ile ilgili olumsuz bir gelişmede erken uyarı sağlaması


8.Soru

1990'lı yıllarda İzmir kuş cennetini susuzluktan kurtarmak için Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile hangi marka bir araya gelerek projeyi gerçekleştirmişlerdir?


HSBC

Tesco

Rama

BP

Vodafone


9.Soru

I. Bağımsız bir şirkete, itibar araştırmaları bölümünde tanımladığımız kapsamda bir araştırma yaptırılmalı. II. Şirketin Yönetim Kurulu/İcra Kurulu/Yönetim Komitesi, itibar kriterlerinin şirket yöneticilerinin Ana Performans Göstergeleri arasında değerlendirileceğine dair bir karar almalı. III. İtibar göstergelerinin 100 birimlik toplam değerlendirmenin ne kadarını kapsayacağını tanımlamalı.  IV. Araştırmanın sonuçları dikkate alınarak şirket yönetimi bir hedef belirlemeli. Yukarıda bir şirketin itibar yönetimi performansının Ana Performans Göstergeleri arasına girmesi için izlemesi gereken basamaklar vardır. Bu basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


I- II- IV- III

II- III - I - IV

III- II- I - IV

IV - I - II -III

IV - II - III- I 


10.Soru

Kapsam içi ve dışı sosyal ortakları etkileyen kesimlere ne ad verilir?


Kapsam içi ortaklar

Kapsam dışı ortaklar

Etkileyici sosyal ortaklar

Hissedarlar

Müşteriler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsam dışı sosyal ortaklar olarak değerlendirilebilir?


CEO

Kurum işçileri

Kurum memurları

Kurum Yönetim Kurulu

Bireysel yatırımcılar


12.Soru

Tepe yöneticilerinin sahip olmak istedikleri iktidar olma arzusunun itibar sanılması özellikle hangi tür kurumlarda gerçekleşir?


Kamu kurum ve kuruluşlarında

Sivil toplum kuruluşlarında

Aile şirketlerinde

Kurumsallaşmış şirketlerde

Kar amacı güden şirketlerde


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirket yöneticisinin, itibar yönetimi kapsamındaki görev ve sorumluluklarından biri degildir?


Yönetici bölümündeki karar süreçlerinde kurumsal değerleri bir kontrol listesi gibi kullanılmasını sağlar. 

Yönetici şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurar.

Elde edilen finansal kazancı, çalışanlara eşit olarak dağıtmak

Yönetici kendi bölümünden kaynaklanabilecek itibar risklerini belirler ve bunlarınminimize edilmesi ile ilgili önlemleri alır.

Yönetici performans değerlendirmelerinde çalışma arkadaşlarının şirketin itibarına katkı sağlayan hususları dikkate alır. 


14.Soru

Kurum itibarının yönetilmesinin üç temel boyutu aşağıdakilerden hangileridir?


Pazarlama kapsamı-kurumsal özellikler-sosyal ve çevresel performans

Maddi değer-çalışan beğenisi-vizyon

Pazarlama değeri-misyon-vizyon

Kurumsal değer-misyon-sosyal olanaklar

Finansal güç-vizyon-performans yönetimi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketteki itibar komitesinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?


Pazar paylarını güncel olarak kontrol etmek

Çalışanların gönüllülük çalışmalarına aktif destek vermek

İtibar araştırmalarının tasarımına aktif katkı sağlamak

Şirketin itibarının korunması için bir el kitabı hazırlamak

Şirketin itibar risklerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek


16.Soru

Yatırımcılara, finansal analistlere ve regülatörlere (düzenleyici kurumlar) göre bir numaralı risk aşağıdakilerden hangisidir? 


Sürdürülebilirlik 

Etik ticaret 

Sosyal raporlama 

İtibar 

Kredibilite 


17.Soru

"Şirketin iş stratejisi kapsamında “kim kimdir”… Hangi özellikleri bu kişileri/grupları sosyal ortak statüsüne taşıyor?" gibi sorular aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 


Risk haritası çıkarmak. 

Sosyal ortaklar (paydaşlar) haritası çıkarmak.

Stratejik plan yapmak. 

Farklılaşma stratejisi oluşturmak. 

İtibar yönetimi. 


18.Soru

Kurumsal itibarın yönetimi, şirketin .......................... yönetimidir.

Boşluk aşağıdaki şıklardan hangisi ile doldurulursa cümle doğru olur?


Bugünün gündeminin

Gündeminin

Pazarlamasının

Yarının gündeminin

Finansının


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin itibar krizleriyle sonuçlanan hataları arasında yer almaz?


Aşırı derecede finansal sonuçlara odaklı olmak

İtibarı bir felsefe değil bir proje olarak görmek

Etik sorunlarda itibarın değerlendirilmesini arka plana itmek

İtibarın, davranışlara indirgenmiş bir felsefe olduğunu içselleştirmek

Çalışanların mutsuzluğunu görmezden gelmek


20.Soru

İtibar araştırmalarının ürettikleri verilerin stratejik analizinde genel olarak tercih edilen yönteme dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Tüm sosyal ortak sonuçlarının her bir kriter bazında “en düşük puandan en yüksek puana” göre sıralamasının yapılması

En düşük puan alınan kriterlerin rakip ve kıyaslama şirket ile karşılaştırmasının yapılması

Karşılaştırmaların sonucunda “ilk on” veya “ilk yirmi” kriter şeklinde bir sonucun bir yere not edilmesi

İyileştirmelerle ilgili stratejik kararların rakibe göre mi, kıyaslama yapılan şirket puanlarına göre mi verileceğinin değerlendirilmesi

Hangi bilgi kaynağına sık başvurulup güvenildiğinin, iletişim ve ilişki yönetiminde değerlendirilmek üzere not edilmesi