İtibar Yönetimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarı iyi olan şirketlerin iş sonuçlarından biri değildir?


Örnek bir işyeri/işveren olarak tercih edilme

Kısa ve uzun vadeli hisselerini satın alma

Sivil toplum kuruluşlarının şirketle proje ortaklığı yapma arzusu

Tek seferlik satın alma

Medya mensuplarının şirketi güvenilir bir haber kaynağı olarak değerlendirmesi


2.Soru

“__________” var olan algıdır. Yani vitrin. Albenisi olabilir. Ama “sonuç” değildir.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümleyi en iyi şekilde tammalar?


Vaat

İtibar

Deneyim

İmaj

Ürün


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum itibarının yönetilmesinde kurumsal iletişimin elindeki temel gösterge dir?


Şirketin lokasyonu

Şirketin logosu

Kurumsal değerler

Şirketin lojistiği

Çalışanların haftalık toplantı sıklığı


4.Soru

Bir kişi ya da kurumun sosyal medyada ne kadar etkin olduğunu söyleyebilmek için öncelikli olarak bakılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Instagramda ne kadar çok takipçisi olduğu

Ne kadar yoğun Twitter kullandığı

Sosyal medyayı tek bir amaç için kullandığı

Sosyal medya ortamında gelen bilginin sahibine ne kadar güvendiği

Hiçbir sosyal ağ içinde olmaması


5.Soru

Kurumlar doğaları gereği birtakım kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindedir. Bu kurum ve kuruluşlara sivil toplum örgütleri de dahildir. Aşağıdaki görev tanımlarından hangisi kurumsal iletişimin işbirliği içinde olunan kurum ve kuruluşları, kurum içinde temsil etmesini ifade etmektedir?


Kurumsal markanın yönetilmesi

İtibar öyküleri oluşturmak

Sosyal ortakların sesi olabilmek

İtibar gündemi belirlemek

CEO’ya kurum itibarını sahiplendirmek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin ana görev alanlarından biri değildir?


Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması.

Şirketin iş hedeflerine uygun paydaş haritasının çıkartılması

İletişim performansının ölçümlenmesi

Ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konulması

İletişim ve ilişki yönetiminde sadece müşterilerin kuruma yönelik görüşlerinin önemsenmesi.


7.Soru

Bono'nun AIDS ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Şirketin sosyal ortaklarda temsili

Sosyal ortakların şirkette temsili

Sosyal ortakların entegrasyonu

Tek bir kişi bile sosyal ortağımız olabilir

Sosyal ortakların yönetimi


8.Soru

Bir şirket çalışmak için özellikle tercih ediliyorsa bu o şirkete dair itibar içinde yer alan hangi niteliklerin ön plana çıktığını gösterir?


Kârlılığın

Büyüklüğün

Güven ve saygının

Pazar payının

Yönetim ve yönetişim özelliklerinin


9.Soru

Bir kurumda itibar yönetiminden sorumlu kişi ya da kişiler kim olmalıdır?


Kurumda çalışanların hepsi

Şirket sahibi

En üst düzeydeki yönetici

Kurumun alt kademe çalışanları

Kuurmun halkla ilişkiler sorumlusu


10.Soru

Şikayet sitelerini tüketiciler açısından önemli kılan unsur seçeneklerden hangisidir?


Tüketiciler için başlı başına bir referans noktası olmaları

Tüketicilerle marka arasında bir köprü olmaları

Tüketicilerin bütün şikayetlerini ciddiye almaları

Marka prestiji açısından yegane belirleyici olmaları

Hukuki durumların çözümü için tek adres olmaları


11.Soru

Stratejik analiz şüphesiz yaşamsal öneme sahiptir. Bununla aynı öneme sahip bir diğer unsur ise analiz sonrası, çıkan sonuca göre ............. uygulamaya koymaktır.

Boşluğa geldiğinde doğru olacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ortaklar ile ilişkiler

Aksiyon planları

Mali disiplin

Yeniden organizasyon

Pazarlama


12.Soru

Şirketlerde itibar yönetimi ne olmalıdır?


Felsefe

Kriter

Konum

Performans

Finans


13.Soru

Kurumsal itibarın yönetilmesinde bulunan pazarlama başlığı altındakiler, kurumsal özellikler başlığı altındakiler ve sosyal ve çevresel performansın sorgulandığı alanlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu başlıklar altındaki hususlar birbirleri ile ilişki içindedir

Kurumsal alanda iyi bir performans gösteren şirket sosyal alanda da iyi performans göstermek zorunda değildir.

Ürün ve hizmetlere yönelik alanlarda mükemmel olan bir şirketin aynı zamanda itibarlı olacağı anlamına gelmemektedir.

Şirket hem kurumsal anlamda hem de sosyal alanda iyi bir performans göstermelidir.

Başlıklar altındaki hususlar birbirleri ile alışveriş yapmaktadır. 


14.Soru

İtibarın etkilediği iş sonuçlarından biri yönetim kalitesidir. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kalitesinin unsurlarından biri değildir


finansal durum

etik ve adil yönetim anlayışı

inovasyon yetkinliği

sosyal sorumluluk

şeffaflık


15.Soru

"S¸irketler aslında nitelikli ...... ile rekabet ederler." Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


işgücü

teknoloji

ortaklıklar

ürünler

hizmetler


16.Soru

Her itibar araştırması beraberinde tartışmaları da getirir. Çünkü gerçekler değil ............ sonuç olarak karşımıza gelir. Bu da bir şaşkınlık nedeni olabilir ama araştırmalar şirketlerde tamam olduğu varsayılan birçok eksiğin tamamlanmasını da sağlar.

İtibar araştırmaları sonuçları ile ilgili tartışmaların altında yatan ve boşluğa geldiğinde cümleyi anlamlı kılacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Duygular

Para

Maliyet

Algılar

Yönetim


17.Soru

Kurumda itibar yönetiminin sahibi kimdir?


İnsan Kaynakları Koordinatörü

Pazarlama Koordinatörü

En Tepe Yönetici

Kurumsal itibar departmanı

Kurumsal İlişkiler Departmanı


18.Soru

.......................mutsuz olan şirketin itibarlı olma şansı yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi cümyedeki boşluğa getirildiğinde anlam bütünlüğü oluşur ve cümle doğru olur?


Sosyal ortakları

Hissedarları

Çalışanları

Müşterileri

Lideri


19.Soru

Online itibar yönetiminde şirket CEO'su kişisel olarak ne yapmalıdır?


Sosyal ağlardaki kurumsal hesapları yönetmelidir.

Yerel yönetimler ile görüşmelidir.

Şirket adını kolay ve anlaşılabilir olarak değiştirmelidir.

Blog açmalı ve düzenli paylaşımlar yapmalıdır.

Erken uyarı sistemleri kullanmalıdır.


20.Soru

Merkezi İsviçre’de olan ancak dünyanın dört bir tarafında üyeleri olan bir sivil toplum kuruluşu her yıl En Sorumsuz Şirketleri belirliyor. Bu kuruluşun doğru adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Public Eye

DDB Worldwide

Global Reporting Initiative

The Global Compact

Big Issue