İtibar Yönetimi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dünyada bugünkü itibar araştırmalarının temeli olarak kabul edilen itibar araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İngiltere MORİ

Reputation Institute RepTrack

Strateji MORİ

Capital dergisi

RepMan İtibar Araştırmaları Modeli


2.Soru

“Yatırımcılar geçmişi satarlar, geleceği satın alırlar” anlayışına dayalı, yatırımcı güvencesi için itibarın yönetilmesinin rekabet ortamında büyük önem taşıdığını vurgulayan iş sonucu aşağıdakilerden  hangisidir?


Kısa ve Uzun Vadeli Hisselerini Satın Alma

Örnek Bir İşveren / İş Yeri Olarak Tercih Edilme

Satın Alma, Tekrar Satın Alma ve Tavsiye Etme

Sivil Toplum Kuruluşlarının Şirket ile Proje Ortaklığı Yapma Arzusu

Üretim Artışı ve Satış Oranlarındaki Gelişmeler


3.Soru

Seçeneklerden hangisi sosyal medyagrupları içerisinde ilişki temelli ortamlardan biridir?


Youtube

Wikipedia

Ekşi sözlük

Periscope

Blog siteleri


4.Soru

Bir başlığın perde arkasındaki görünümünü doğru/yanlış/alaycı ve hatta aşağılayıcı ifadelerle bulunabileceği sosyal medya ortamı aşağıdakilerin hangisidir?


Wikipedia

Facebook

Twitter

Ekşi Sözlük

Periscope


5.Soru

“paranın nasıl kazanıldığı kurumsal sosyal sorumluluktur” diyen kişi kimdir?


Mervyn King

Worchester

Adrian Cadbury

Wolfowitz

John Tepper Marlin


6.Soru

Hangileri şirketin yönetim kalitesini belirler?

I.Vizyonu

II.Şeffaflık

III.Etik ve Adil Yönetim Anlayışı


Yalnız I  

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Çok uluslu şirketlerde kurumsal itibarın yönetilmesinin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim kurulu

Sürdürülebilirlik Direktörü

CEO

Etik Kurul

Kurumsal İtibar Direktörü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi logo kavramı ile ilgili söylenebilir?


Günlük yaşam içerisinde logolar ile karşılaşmak güçtür.

Logolar ürün markalarını temsil etmektedir.

Logolar bir tüketiciyi ilgilendirmez.

Logolar ilk bakışta göze çarpmaz.

Logolar bir şirketin taşıdığı sorumluluğu simgelemez.


9.Soru

Şirketin halk nezdinde %75.0/100 şeklinde bir itibar performasın hedefi koyması ne anlam ifade eder?


Karını arttırmayı hedeflemesi

Şatış oranılarını arttırmay hedeflemesi

Motivasyonu arttırmayı hedeflemesi

Şirket hedefinin itibarlı şirketler seviyesine çıkarmayı hedeflemesi

Projelerini arttırmayı hedeflemesi


10.Soru

Günümüzde her dört tüketiciden biri, alışveriş sırasında ekolojik ya da sosyal sorumluluk duyarlılığı içinde para harcıyor ise bunun sebebi aşağıdaki hangi kavram ile ilintilidir?


Sürdürülebilirlik ve boykot

İti·bar Yöneti·mi·

Para karşılığında alınan ödüller

Etik ve Adil Ticaret ile Farklılaşmak

fair play


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sürdürülebilirlik ile ilgili yapılanlardan biri değildir?


Suyu kullanırken daha dikkatliyiz.

Çevresel atıkları, kağıt, şişe ve çöp olarak birbirinden ayırıyoruz.

Elektriği tasarruflu kullanmıyoruz.

Enerjide rüzgarı, güneşi keşfediyoruz.

Balık çiftliklerini gördüğümüzde kaşlarımız çatılıyor.


12.Soru

Kullanıcıların fikirlerini 280 karakter ile ifade etmek zorunda oldukları sosyal medya ortamı aşağıdakilerin hangisidir?


Facebook

Twitter

Instagram

Periscope

Wikipedia


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileyici sosyal ortaklardan biri değildir?


Tedarikçiler

Sivil toplum kuruluşları

Medya mensuplari

ISendikalar

Meslek kuruluşları


14.Soru

Kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin ………..oluşturmaktır. İfadesinde noktalı yere ne gelmelidir?


İtibar Öykülerini

Yönetim Becerilerini

İnsan Kaynaklarını

Pazarlama Departmanını

Yönetici Planlama


15.Soru

"İtibar yönetiminin günümüzde bu kadar baş tacı ediliyor olmasının arka planında iş sonuçlarını doğrudan etkilemesine yönelik ölçümler yatar. İtibarı iyi olan şirketler, bu konuyu önemsemeyen şirketler karşısında farklı avantajlara sahip olmaktadır. Biz bunlara .... .... diyoruz." Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


iş sonuçları

kurum kültürü

durum analizi

içerik analizi

küresel denge


16.Soru

Günümüzde şirket hedeflerine itibar göstergeleri dâhil edilmektedir. Yıl sonlarında da bu performans değerlendirilmektedir. Performansın ne şekilde belirleneceği şirketin .... ile ilgilidir.


İş stratejisi

Büyüklüğü

Hedef kitlesi

Kar marjı 

Rakipleri


17.Soru

İş dünyası Enron olayı ile hangi husus veya hususların önemini daha iyi kavramıştır?


Adil ticaretin gerekliliğini

Kurumsal yönetimin önemini ve gerekliliğini

Kurumsal sosyal sorumlulukların gerekliliğini

Sürdürülebilirlik raporlamaların gerekliliğini

Marka boykotlarının gerekliliğini


18.Soru

Ocak-Şubat 2016’da Artvin yaylalarında yapılmak istenen bir maden yatırımına karşı sadece Artvinlilerin değil tüm Türkiye’nin ayağa kalkması, sokağa dökülmesi ne ile ilgili bir göstergedir?


doğa olayları

küresel ısınma

güven

itibar

duyarlılık


19.Soru

Wikipedia, Wikileaks, Ekşi Sözlük gibi içerik yönetimi alanındaki gruplar hangi tür dijital sosyal medya türüdür?


İlişki temelli ortamlar

Aktivist kampanya uygulamaları

Kişisel olarak içerik ve yönetim ortamları

Haber kökenli kuruluşların web uyglamaları

Bilgi te­melli uygulamalar


20.Soru

İtibar yönetiminde, krizin tanımlanması ve hazırlık yapılması adımlarını takiben hasarı en aza indirmek için günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle iletişime geçme süresi ilk ……… saattir.


1

2

6

12

24