İtibar Yönetimi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalarını yanlış yöneten şirketlerin belirgin özelliklerinden biri değildir?


Sürekli bir kriz ortamı  vardır.  

Krizlerin biri biter diğeri başlar.

Liderlik sorunu vardır.

Kurumsal kimlik uygulamalarına çok özen gösterilir.

Kurumsal değerler lafta vardır.


2.Soru

I. Şirketin iş stratejisine değer katıyor mu?
II.Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?
III. Planın ölçümlenebilir performans göstergeleri tarif edilmiş mi?

Yukarıdaki üç soru kurumsal iletişim planına tam olarak nasıl bir katkı sağlamayı hedefler?


sosyal

stratejik

yetkin

yönetsel

örgütsel


3.Soru

Bir şirketin kurumsal itibar gündemi oluşturulurken yapılması gereken en önemli işlerden biri seçeneklerden hangisidir?


Çalışanlarla görüşmek

İtibar öykülerini oluşturmak

CEO'nun gündemini belirlemek

Rakip şirketleri incelemek

Ciroları incelemek


4.Soru

Dijital itibar yönetimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Şirket çalışanlarının sosyal medyayı ne sıklıkla kullandığını bilmek önemlidir.

Ürün ve hizmetlerle ilgili tüketici sayfalarındaki yorumlar dikkate alınmaz.

Tek başına dijital ortamlarda etkili olmak şirketi itibarlı yapmaz.

İtibar yönetimi şirket yöneticilerinin gündeminde değildir.

Şirketin itibar yönetimi konusunda duyarlı olması gerekli değildir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi süreçler bağlamında değerlendirildiğinde şirketin yöneticilerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?


Yönetici kurumsal değerleri, kendi bölümünün iş politika ve süreçlerine indirger.

Yönetici performans değerlendirmelerinde çalışma arkadaşlarının şirketin itibarına katkı sağlayan hususlarını önemsemez.

Yönetici şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurar.

Yönetici, sosyal ortaklardan gelen şikâyet, öneri, temenni ve diğer bilgileri şirketin itibar yönetimi anlayışı süzgecinden geçirir ve çalışma arkadaşlarıyla bu içerikte paylaşır.

Yönetici şirkette yapılan itibar yönetimi odaklı çalışmalardan bir mesai arkadaşını
görevlendirmiş bile olsa kendini ana sorumlu hisseder.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın kapsamındaki temel başlıklardan birisi değildir? 


Ürün ve hizmetlerin kalitesi.

Müşteri odaklılık 

Ürünün ödenen fiyata değer olması. 

Şirketin tarihçesi. 

Satış sonrası hizmetler. 


7.Soru

Aşağıda sosyal ortaklar (Paydaşlar) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Meslek kuruluşları kurum içi sosyal ortaklardır.

Etkileyici sosyal ortaklar yalnızca kurum içi paydaşları etkilediği için bu ismi almıştır.

Tek bir kişi bile sosyal ortak olabilir.

Etkileyici sosyal ortaklar yalnızca kurum dışı paydaşları etkilediği için bu ismi almıştır.

Tüketiciler kurum içi sosyal ortaktır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumluluklarından değildir?


Çalışanların liderliğinde şirketin tüm bölümlerinin temsil edildiği ve kurum itibarı ile ilgili konuların görüşüleceği toplantıların koordinasyonu ve raporlaması kurumsal iletişim görevleri arasında sayılabilir.

Kurum itibarı konusunu CEO’nun sahiplenmesini sağlamak ve onun gündemi içinde olmasını gözetmek kurumsal iletişimin bir numaralı önceliğidir.

Şirket içinde kurum itibarı konusunun önemi ve yaygınlaşmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, eğitsel çalışmalar görevleri arasındadır.

Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve sosyal ortakların şirket içinde sesi ancak kurumsal iletişim olabilir.

İtibarı doğrudan etkileyen raporlamaların üretilmesi ve şirket içinde özellikle yöneticilerin bu raporların içeriğini kendi çalışanları ile paylaşmalarını sağlayacak girişimler yine kurumsal iletişimin görevleri arasındadır.


9.Soru

Kurumsal markaların hangi ilkelerle yönetileceği konusu doğrudan şirket tarafından açılımı yapılan; .............., ................, .............. dedir. S¸irketler, bu kavramları içinde bulundukları toplumun duyarlılıklarını dikkate alarak geliştirmiş ve samimiyetle uyguluyorlarsa kendi kurumsal markalarını da etkin olarak yönetiyorlar çıkarımını yapabiliriz.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


yönetim, ilke ve değerler

vizyon, sorumluluk ve bilinçler

amaç, ilke ve değerler

vizyon, misyon ve değerler

amaç, misyon ve sorumluklar


10.Soru

Yatırımcılar gelecek için güven ararlar. Şirketin finansal göstergeleri genellikle geçmiş performansı yansıtır. Bu performanstan memnun olan yatırımcılar için gelecekte de bu başarının devam edip etmeyeceğinin göstergeleri arasında ............ ilgili bazı kriterler de yer alır.

Boşluğa aşağdaki şıklardan hangisi getirilirse cümle anlamlı olur?


Pazar payı ile

Büyüklüğü ile

Yönetim ilkeleri ile

İtibarı ile

Liderliği ile


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarını olumsuz yönde etkiler?


Kurumun 10 yıllık planının belirli olması

Yönetimin şeffaf olması

Çalışanlara adil davranılması

Para kazanmanın öncelikli değer olması

Güven veren bir liderinin olması 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar kaybeden şirketlerin yaptığı temel hatalardan biridir?


Şirket itibarını bir felsefe olarak içselleştirmek

Çalışan mutluluğunu daima dikkate almak ve ölçümlemek

Şirket liderinin/CEO'nun kurumsal itibarı yönetmesi

Vefat ilanlarında şirket logosu kullanmaktan kaçınmak

Kapsam içi sosyal ortakların da (bayiler, acenteler, tedarikçiler vb.) şirket itibarının yönetilmesinden sorumlu olduklarının stratejik bir konu olarak iş gündemine alınmaması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki  tüketici“güven” endeksinin  2014’de %74’lerde olan endeks puanının bu yıl %64’lere düşmüş durumda olmasının sebepleri arasında yer almaz?


Tüketici şirketlere karşı kırılgan

Tüketici her an saf değiştirebilir.

Güven yok.

Racon iş yapma kültürünün merkezine yerleşmiştir

Şirketler etik ve ahlak kurallarını önemsemektedir.


14.Soru

"Public Eye" isimli sivil toplum kuruluşu her yıl neyi belirlemektedir?


Sürdürebilirliği en yüksek olan şirketleri

En Sorumlu S¸irketleri

En Etik S¸irketleri

En Sorumsuz S¸irketleri

En Kurumsal sosyal sorumluluk sahibi S¸irketleri 


15.Soru

  • Daha kolay fon temin ederler
  • Marka imajlarını artırırlar
  • Satışlarına katkı sağlarlar
  • Çalışanların bağlılığı artırır
  • Karar süreçlerini etkilileştirirler
  • Risk yönetimini geliştirirler
  • Maliyetleri azaltırlar

Yukarıda bahsi geçen kazanımlar aşağıda belirtlilen hangi kavram uygulandığında  ortaya çıkmaktadır?


Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal yönetim ilkeleri

fair play

Kriz iletişimi

Etik ve itibar


16.Soru

Kurumsal iletişim açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin benzer özellik taşıdığı söylenemez?


Reklam Yönetimi

Dış Ticaret,

Kurum İçi İletişim, 

Kurumsal İlişkiler, 

Halkla İlişkiler, 


17.Soru

Dünyada ilk sosyal raporlamayı üreten şirket aşağıdakilerden hangisidir?


Green & Black

Ben & Jerry

Patagonia

Johnson & Johnson

Enron


18.Soru

Seçeneklerden hangisi kurumsal iletişimle ilgili süreçlerden biridir?


İletişim ve ilişki yönetiminde karşılaşılan sorunların belirlenmesi

Kurum itibarının çalışanlar nezdinde değerlendirilmesi

Hangi sosyal paydaşlarla ilişki ve iletişim yönetimi yapılacağının belirlenmesi.

CEO'nun itibar kazanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunulması

Kurumda çalışma refah düzeyinin artırılması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel olarak içerik ve yönetimine hakim olduğumuz ortamlardan biridir?


Bloklar

Twitter

İnstegram

Facebook

Toutube


20.Soru

Tatil, yemek, konaklama, araç kiralama ve bu kapsamdaki hizmetlere ilişkin yorumların yer aldığı sosyal medya ortamı aşağıdakilerin hangisidir?


Periscope

Instagram

Facebook

Tripadvisor

Twitter