Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sitenin işleyişini, görsel bileşenlerin nasıl yerleşeceği ve etkileşim nasıl olacağını gösteren iki boyutlu çizimlere ne ad verilir?


Wireframe

Menü

İnfografik

Taslak

Arayüz


2.Soru

I. Memex sistemi

II. Delikli kartlar

III.  Mikrofilmler

IV. Xerox Alto

V. Mors alfabesi

Yukarıdakilerden hangilerinin 1940 – 1960 yılları arasında ortaya çıktığı söylenebilir?


II-III

II-IV

I-II-III

IV-V

III-IV-V


3.Soru

I. Kullanıcı deneyimi ifadesi ilk olarak 1976 yılında Donald Norman ve Stephen Draper tarafından kullanılmıştır.

II. İlk olarak 1993 yılında Donald Norman’ın kendisini Apple firmasında “Kullanıcı Deneyimi Mimarı” unvanı ile nitelemeye başlamasıyla birlikte popüler hâle gelmiştir.

III.  Kullanıcı deneyimi kavram olarak 1995 yılında “İnsan-Bilgisayar Etkileşimi” konferansında Donald Norman ve arkadaşları tarafından uygulama arayüzleri ile ilgili olarak kullanılmıştır.

IV. 2000’li yıllara kadar etkileşim tasarımının konusu içinde yer alan kullanıcı deneyimi kavramı ürün tasarımında ve ürün geliştirmede sınırlı bir şekilde kullanılmıştır.

V. Kullanıcı deneyimi ifadesi ilk olarak “Kullanıcı Odaklı Sistem Tasarımı: İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde Yeni Yaklaşımlar” adlı kitapta kullanılmıştır.

VI. Kullanıcı deneyimi kavramına yönelik en kapsayıcı tanım 2010 yılında ISO tarafından yapılmıştır.

Kullanıcı deneyimi kavramının tarihsel gelişimine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I-II-III-IV

II-III-V-VI

II-IV-IV

I-III-V-VI

III-IV-V-IV


4.Soru

İlk web sayfası kaç yılında yayınlanmıştır?


1990

1991

1992

1993

1994


5.Soru

İbn Haldun’un yaptığı ihtiyaçlar sınıflamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Dört tür ihtiyaç vardır.

İnsanların düşünce kaygılarını ve estetik beklentilerini karşılayan ihtiyaçlar kemalî ihtiyaçlardır.

İnsanı rahatlatan unsurlara duyulan ihtiyaçlar zarurî ihtiyaçlardır.

Yaşamak için gerekli olan beslenme ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar hâcî ihtiyaçlardır.

Hâcî ihtiyaçlar diğer ihtiyaçlardan önce gelir.


6.Soru

Yaş, cinsiyet, ilgi alanları, teknoloji kullanım alışkanlıkları, harcama alışkanlıkları ve benzeri ölçütleri temel alarak kullanıcıları gruplara ayırma işine ne denir?


Kullanıcı bölümleme

Demografik bilgi

Psikografik bilgi

Kullanıcı analizi

Görsel kimlik oluşturma


7.Soru

“Kullanıcı deneyimi tasarımı; sırasıyla strateji geliştirme, kapsamı belirleme, yapıyı oluşturma, iskeleti oluşturma ve görselleştirme olmak üzere soyuttan somuta doğru ilerleyen beş ardışık aşamadan oluşur.” Kapsamı belirleme aşaması aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?


Nerede

Ne

Nasıl

Kim

Neden


8.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımı yeni bir ürün ya da hizmet oluşturma sürecinde, tüketicinin beklentisini karşılamak için atılacak ilk adım aşağıdakilerden hangi kavram kapsamında değerlendirilebilir?


Kullanılabilirlik

İnsan bilgisayar etkileşimi

Duygusal tasarım

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcı deneyimi tasarımı


9.Soru

Aşağıdaki kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerden hangisi kullanıcıların deneyimlerini içgüdüsel, davranışsal ve yansıtıcı tasarımlarla duygusal düzeyde şekillendirmeye
çalışmaktadır?


Kullanıcı merkezli görüşler

Etkileşim merkezli görüşler

Ürün merkezli görüşler

Estetik merkezli görüşler

Duygu merkezli görüşler


10.Soru

“Genellikle kullanılabilirlik (usability), kullanıcı arayüzü (user interface), etkileşim deneyimi (interaction experience), etkileşim tasarımı (interaction design), müsteri deneyimi (customer experience) gibi kavramlarla es anlamlı görülerek, bu kavramların hepsini ya da bir kısmını kapsayan bir şemsiye kavram olarak görülmektedir.” Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik Deneyim

Kullanıcı Deneyimi

Davranışsal Deneyim

Yansıtıcı Deneyim

Duygusal Deneyim


11.Soru

Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik bağlamında analiz edilmesine ne denir?


Netnografi

Sav Analizi

Kültürel Sonda

Etnografi

Persona


12.Soru

I. Bu ürün veya hizmet ile ne elde edeceğiz?

II. Bu ürün veya hizmetin maliyeti nedir?

III. Kullanıcılarımız bu ürünü veya hizmeti kullandıklarında ne elde edecek?

IV. Kullanıcılarımız bu ürünü veya hizmeti ne kadara satın alacaklar?

Yukarıdakilerden hangileri çoğu kullanıcı deneyimi tasarımı projesinin başarısız olmaması için cevap aranması gereken sorulardır?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamı belirleme aşamasında işlevsel özelliklerin yazımında dikkat edilmesi gereken kurallara uygundur?


Sistem, kullanıcının kargo şirketini seçmeden satın alma yapmasına izin vermeyecek.

En popüler videolar vurgulanacak.

Web sitesi gösterişli olacak.

İlgi çeken tasarımlar ana sayfada yayınlanacak.

Bir önceki hafta en çok izlenen üç video listenin en üstünde yer alacak.


14.Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ne göre aşağıdakilerden hangisi temel gereksinimlerden biridir?


Başarı

Güven

Erdem

Doğallık

İş


15.Soru

I. İnsan-sistem etkileşimi

II. İçerik-sistem etkileşimi

III.  İnsan-insan etkileşimi

IV. İnsan-içerik etkileşimi

Yukarıdakilerden hangileri etkileşimin tarafları açısından incelendiğinde dışarıda kalır?


Yalnız II

II-IV

Yalnız IV

I-II-IV

III-IV


16.Soru

Kullanıcı deneyiminde kullanıcının en etkili şekilde amaca ulaşırken geçen süredeki bireysel ögelerini incelemek için kullanılan GOMS yönteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Amaç

İşlemci

Yöntem

Seçim kuralı

İşlev


17.Soru

Gezinim tasarımında dört temel yaklaşım bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Yerel

Evrensel

Tamamlayıcı

Bağlamsal

Kalıtsal


18.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımı açısından, kullanıcı özelliklerine ve gereksinimlerine göre tasarım amacına yönelik sınıflamaların yapılması ve sorunların gruplandırılmasın önemli rol oynayan yöntem hangisidir?


Boylamsal Araştırmalar

Saha Çalışması

İlişkiler Haritası

Gölge Çalışması

Katılımcı Gözlemi


19.Soru

Lise öğrencilerinde hızla yayılan anlık video üretim uygulamalarının kullanımını araştıran bir araştırmacının temel çıkış noktası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Psikolojik özellikler

Cinsiyet

Eğitim durumu

Yaş

Sosyal gruplar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kültürel değişkenlerden biridir?


Sosyal sınıf

Öğrenme düzeyi

Tutumu

Kişilik özelliği

Algılama biçimi