Kurum Kültürü Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Deal ve Kennedy Yaklaşımına göre Aktivite Kültürünü benimsemiştir?


Ağır makine sanayi

Finansal kurumlar

Bilgisayar üreten firmalar

İleri teknoloji temelli işletmeler

Sigorta şirketleri


2.Soru

Koyduğu hedeflere kararlı bir şekilde ilerleyen, bu hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zekâ, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipi hangi kişilik tipidir?


Proaktif Kişilik

Dogmatik Kişilik

Yetkeci Kişilik

İtaatkar kişilik

Biatkar kişilik


3.Soru

Kurumlarda insan davranışlarının algılanması ve kontrolü olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Kurum bilinci

Kurum kültürü

Kurum yapısı

Kurumsal davranış

Kurumsal değerlendirme


4.Soru

  • Kültürün içinde özel anlam taşıyan kelimeler ve objelerdir.
  • İnsanlar belirsizlik ve kaosla başa çıkabilmek için bunları yaratırlar.
  • Örgüt içerisinde birtakım fikirlerin, değerlerin ve duygusal anlatımların iletilmesini sağlarlar.
  • Göründüklerinden daha fazla anlam yüklü, nesneler, objeler ve eylemler bütünüdürler.
Yukarıda maddeler halinde açıklanan kavram hangi seçenekte yer almaktadır?


Mitler

Semboller

Sloganlar

İnançlar

Törenler


5.Soru

İki veya daha fazla kişi arasında veya gruplar arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlığa kurum kültürü fonksiyonları açısından ne ad verilir?


Uzlaşma

Müzakere

Çatışma

Diyalog

Değerler


6.Soru

Denison-Spritzer yaklaşımına göre hiyerarşik kültür özellikleri ile hangi lider tipi ile örtüşmez?


Lider ilericidir, 

Lider yeniliklere açık değildir, 

Lider tedbirlidir, 

Lider tutucudur, 

Lider risk  almaya istekli değildir, 


7.Soru

Süpermarketlerin kendi ürünlerini üreterek sattıkları markalara rakip olmaları işletme-müşteri ilişkisini etkileyen değişim biçimlerinden hangisi ile açıklanmaktadır?


Yeni kalite konseptleri

Yerel pazarlardaki küresel markalar

Sektör dışı rakipler

Tüketici güveninin kaybı

Markalamanın gücündeki gerileme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Chang ve Lin yaklaşımına göre kurum kültürü grubu içinde yer almamaktadır?


Etkinlik kültürü.

Tutarlılık kültürü.

Yenilikçi kültür.

Kapalı hiyerarşi kültürü.

İş birliği kültürü.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalite unsurlarından birisidir?


Servis kolaylığı

Sermayeciler ve finansal çevre

Devlet ve diğer kamu kuruluşları

İşçi sendikaları

Kooperatifler ve çeşitli dernekler


10.Soru

Sadece kurumsal süreçlerle değil, kurumun dış çevresi ve çevresel dinamiklerle de ilgilenen, Denison ve Spreitzer Yaklaşımı'na ait olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Grup Kültürü

Hiyerarşi Kültürü

Gelişim Kültürü

Rasyonel Kültür

Koruyucu Kültür


11.Soru

Kurumsal davranış çerçevesinde  kurumsal davranışın etkileşim hâlinde olduğu unsurlardan hangisi diğerlerinin bir sonucudur?


İnsan Davranışları

Örgütün Başarısı ve Etkinliği

Çevresel Etkiler

Örgütsel Süreç ve İşin Yapılışı

Yönetim Süreci


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün olumlu etkilerinden biri olarak değerlendirilebilir?


Yeni fikirlerin zor kabul edilmesi veya kabul edilmemesi

Etkili bir iletişim ağının oluşması

Farklı düşüncelerin geri plana itilebilmesi

Eleştiriye kapalı bir kurum yapısının oluşması

Yeni oryantasyonların reddedilmesi


13.Soru

  1. Kültürü bir bağlam olarak değil bir değişken olarak ele alır.
  2. Kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişki dairesel süreçlerle açıklamaktadırlar.
  3. Kurumsal kültür, kimlik ve imaj arasındaki ilişkiye en az odaklanan modeldir.

Hatch ve Shultz Modeline dair yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

II

III

I-II

II-III


14.Soru

Gerçekleşen nakit para akışı, kurumun sermaye içerisindeki kendi oranı, finans desteğinin sağlanması, finans sağlayan kurumlarla olan ilişkiler, finansal alanda geri dönüşü olan yatırımlar gibi konuları kapsayan, dışsal açıdan kurumsal davranış biçimlerinden Ekonomik Davranışın hangi alanıdır? 


Finans alanındaki kurumsal davranış

Personel alanındaki kurumsal davranış

Faaliyet yeri alanındaki kurumsal davranış

İş birliği alanındaki kurumsal davranış

Yatırım alanındaki kurumsal davranış


15.Soru

Deal ve Kennedy’nin kurum kültürü sınıflandırmasında kurum kültürü hangi değişkenler merkeze alınarak sınıflandırılmıştır?


Strateji ve taktik

Tehditler ve fırsatlar

Güçlü yönler ve zayıf yönler

Ekonomik faktörler ve politik faktörler

Risk ve geri bildirim


16.Soru

Bir çalışanın promosyon tarzında ödüllendirilmesi, kurum kültürünün hangi fonksiyonuyla açıklanabilir?


Çatışma azaltma

Koordinasyon

Belirsizliği azaltma

Motivasyon

Rekabet avantajı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan faktörlerden biri değildir?


Değerler

Varsayımlar

Normlar

İnançlar

Coğrafya


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin belirli düzeyde iş başarımı elde etmek için gerekli eylemleri yapabilme yeteneğine sahip olduğuna dair beslediği inançtır?


Öz saygı

Öz yeterlik

Kontrol odağı

Öz izleme

Makyavelizm


19.Soru

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımına göre baskın özellikleri, bağlılık, katılım, takım çalışması, aile olma hissi olan kültüre ne ad verilir?


Pazar kültürü

Adokrasi

Klan kültürü

Görev kültürü

Hiyerarşi kültürü


20.Soru

Kurum içinde, kurum üyelerinin birbirleriyle ve müşterilerle iletişim ve etkileşim kurdukları genel bir hava ve psikolojik ortama ne ad verilir?


Kurumsal kültür

Kurumsal felefe

Kurumsal aidiyet

Kurumsal davranış

Kurumsal iklim