Kurum Kültürü Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Miles ve Snow yaklaşımına göre kurumsal kültürün özellikleri ile örtüşmez?


Rasyonel Kültür, 

Koruyucu Kültür,

Geliştirici Kültür,

Analizci Kültür,

Tepki Verici Kültür,


2.Soru

Kuruluş aşamasında, kurumdaki iş yapış biçimini aşağıdakilerden hangisi belirler?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Paylaşılan değerler

Liderin sahip olduğu değerler

Deneyimler


3.Soru

Hangisi LEGO’nun yedi karakteristik özelliğinden birisi değildir?


Elleri ve zihni kullandıran

Meydan okuyan oyunlar sunan

Bağlantıları oynayan

Tek tipte örnek model sunan

Yaratıcılığı destekleyen


4.Soru

Kişinin kendini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan kendini beğenip beğenmeme derecesine ne ad verilir?


Narsisizm

Öz saygı

Öz yeterlilik

Öz izleme

Kontrol odağı


5.Soru

"Mahalleye açılan bir süpermarketin mahalledeki fırının ekmek satışını etkilemesi" örneği işletme–müşteri ilişkisini pek çok yönden etkileyen değişim olgusunun
biçimlerinden hangisine bir örnektir?


Yerel pazarlardaki küresel markalar

Sektör dışı rakipler

Yeni kalite konseptleri

Tüketici güveninin kaybı

Markalamanın gücündeki gerileme


6.Soru

Bir örgütteki değişime verilen önemi vurgulayan, öğrenme ve başarmayı cesaretlendiren tören türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yenileme töreni 

Statü töreni 

Bütünleşme töreni 

Teşvik töreni 

Derece indirme töreni 


7.Soru

Mekanik örüntünün bir parçası olarak görülen bireyin becerileri, tutumları, yetenekleri ve zekâsı hangi alanın çalışma konusunu oluşturur?


Endüstriyel psikoloji

Psikanaliz

Antropoloji

Siyaset bilimi

Kurum kültürü


8.Soru

Aşağıdaki kurum kültürü tiplerden hangisi Chang ve Lin’in kurum kültürü sınıflandırmasında yer almaktadır?


Koruyucu kültür

Analizci kültür

Geliştirici kültür

Etkinlik kültürü

Yetki kültürü


9.Soru

İmaj transferi nedir?


Bir markaya, bir ünlüye ya da bir etkinliğe ait imajın, bunlardan herhangi biriyle yaptığı ortak bir çalışma sonucu reklam, sponsorluk ya da çözüm ortaklığı gibi diğer firmaya transfer olmasıdır.

Bir markanın, hedef kitle ve pazar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda yeni bir kurumsal kimlikle ortaya çıkmasıdır.

Bir markanın, kötü bir iletişim çalışması sonrasında imajını tazelemesidir.

Bir markanın, reklam ajansıyla ortak çalışmaları sonucunda aldığı gelirdir.

Bir markanın, reklam ajansıyla ortak çalışmaları sonucunda cebinden çıkan giderdir.


10.Soru

Diğerlerinden farklı olarak kurumsal imajın sonucunda oluşan bir kurumsal itibar ve onun aracılığıyla gerçekleşen performans ve kurumun hayatta kalmasının sağlanması hangi modelde yer almaktadır?


Abratt modeli

Dowling Modeli

LEGO örnek model

Stuart Modeli

Hatch ve Shultz Modeli


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kültür tutarlılığı ile sağlanan faydalardan biri değildir?


Koordinasyon ve kontrolü teşvik eder.

Belirsizliği önler.

Motivasyonu arttırır.

Rekabeti ortadan kaldırır.

Organizasyonun etkinliğini arttırır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kültürün özelliklerinden değildir?


Örgüt kültürü öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur.

Özgürlükçü bir yapısı vardır.

Örgütsel kültür düzenli bir şekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranışsal kalıplar şeklindedir.

Örgüt kültürü grup üyeleri arasında paylaşılabilir niteliktedir.

Örgüt kültürü yazılı bir metin değildir.


13.Soru

Kurumsal davranış disiplininin evreleri göz önünde bulundurulduğundan, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 


Endüstriyel psikolojide grup düzeyinde çözümlemelere gidilir.

İnsan ilişkileri daha ziyade bireylerin becerileri, tutumları, yetenekleri e zekalarına odaklanır. 

Kurumsal davranışta odak birey, grup, çevre ve kurumdur. 

Psikoloji sosyal bilimler çerçevesinde ele alınır. 

Tarih davranış bilimleri çerçevesinde ale anılır. 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaja dair bir çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Yansıtılacak olan imaj, kurumu tam olarak resmetmelidir.

Yansıtılacak olan imaj sunulan ürün ve hizmetlerle örtüşmelidir.

Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı pekiştirmek, iyice anlaşılmış bir imajı değiştirmeye çalışmaktan daha zordur.

Bazı durumlarda mevcut imajı şekillendirmek ya da tamamen yeni bir imaj yaratmak neredeyse imkânsızdır.

Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir.


15.Soru

  1. Kurumsal imajın oluşumunu sağlayan üç faktör vardır.
  2. Temel varsayım, kurumların tek bir imajının olması yönündedir.
  3. Kurum kültürü ile kurumsal imaj ilişkisini yalnızca çalışanlar üzerinden kurmaktadır.

Dowling Modeline dair yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? 


I

II

III

I-II

I-III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mi­les ve Snow Yaklaşımına göre bir kurumsal kültür çeşidi olan Koruyucu Kültür özellikleri arasında yer almaktadır?


Yeni­ fırsatlar arama, yen­ alanlara ve pazarlara gi­rme gi­bi­ yeni­li­kçi­ yaklaşımlar peşi­ndedir.

Bu kültür sınıfındaki­ kurumlar raki­pleri­nden önde g­iden ve ri­skleri­ raki­pler­ine karşı rekabet avantajına dönüştüren bi­r yapı sergi­lemektedi­r.

Değiş­im bi­r zorunluluk veya baskı hâl­ine geldiği­nde, değişi­mi­n gerekleri­ne cevap verme ve ayakta kalabi­lme amacıyla değişmey­i yeğlemektedi­r.

Değişimin yarattığı baskılar karşısında, bu kültürde mevcut pozi­syon korunarak ayakta kalmaya çalışılmaktadır.

Büyüme tercih edilmediği için mevcut pazarı koruma ve bu pazarda i­yi­ olma amacı güdülmektedir.


17.Soru

''Emeklilik töreni'' aşağıda yer alan  örgüt tören türlerinden hangisinin içerisinde yer almaktadır?


Bütünleştirme törenleri

Statü töreni

Teşvik törenleri

Yenileme töreni

Derece azaltma töreni


18.Soru

  1. Kurumdaki işler hakkında bir grup insanın sürekli olarak paylaştığı duygulardır.
  2. Aklın kolektif şekilde programlanmasıdır
  3. Kurum ürün ve hizmetlerinin kalitesi hakkında kamuoyu nezlinde oluşturduğu imajdır.
  4. Kuurmdaki işlerin yapılması, görev paylaşımı, vb. konularda paylaşılagelen temel görüşlerdir.

Yukarıda maddeler halinde kültürü tanımları yer almaktadır. Doğru kurum kültürü tanımlarının numaralarının tamamını içeren seçenek hangisidir?


I, II, III, IV

I, III, IV

II, III, IV

I, II, IV

I, II, III


19.Soru

Hangi seçenekte kurum kültürününe ilşkin özelliklerin tamamı yer almaktadır? I-Kurum tarafından benimsenen temel değerler. II- Bir kuruluşun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışları. III- Aklın kolektif bir şekilde programlanması. IV- Kurum üyelerince paylaşılan temel inançlar ve varsayımlar. V- Kurumdaki işler konusunda bir grup insanın sürekli biçimde paylaştığı duygular.


I, II, V

II, III, IV

I, II, III, IV, V

I, II, IV, V

II, III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Stuart Modeli'nde yer alan kavramlardan biri değildir?


Kurumsal kişilik

Kurumsal strateji

Kurumsal kimlik

Kurumsal itibar

Kurumsal imaj