Kurum Kültürü Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cultura sözcüğünü insan aklının oluşumu, gelişimi ve geliştirilmesi anlamında ilk kez kullanan kimdir?


Voltaire

Moliere

Goethe

Freud

Comte


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum Kültürünün olumsuz etkilerinden biridir? 


Davranış oryantasyonu sunar

Etkili bir iletişim ağı oluşturur

Plan ve projelerin uygulanmasını hızlandırır

Hızlı karar verilmesini sağlar

Uyum açısından farklı düşünceler geri plana itilebilir.


3.Soru

Deshpandé, Farley ve Webster yaklaşımı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Kurum kültürü güç, rol, görev ve birey kültürü olmak üzere dört ana grupta incelenmiştir.

Klan kültürü, yönetim süreçlerinde katı bir anlayışa sahiptir ve dışsal süreçlere odaklanmaktadır.

Hiyerarşik kültürde kurallar önemli değildir.

Nakliye, bankacılık ve finans, kamu sektörü klan kültürüne örnek gösterilebilir.

Deshpandé, Farley ve Webster yaklaşımı; kurum kültürünü klan, pazar, adokrasi ve hiyerarşi başlıkları altında ele almıştır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan öğelerden biri değildir?


Gelenekler

Çalışanlar arasındaki uyum

Bireyin işe karşı sorumluluğu

Ödüller

Farklı kurumun geleneklerine özenme


5.Soru

I. İç ve dış dinamikler,

II. Çalışanlar arasındaki uyum, 

III. Ödüller ve değerler 


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünün kapsamına girer?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


6.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kültür için, ''sosyal kalıtımın tümü'' yorumunu yapmıştır?


Voltaire

Malinowski

Bozkurt Güvenç

Wells

Karl Marx


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün benzerlerinden ayırt edilebilmesi, rakiplerinden farklılaştırılması için hazırlanan tasarım ve bu tasarıma yönelik çabalara verilen addır?


Ürün dizaynı

Ürünün pazarda konumlandırılması

Ürünün teçhizatı

Ürüne eşlik eden iletişim araçları

Ürünün kullanım türü ve süresi


8.Soru

Hangi modelde kurum kültürü, kurumsal kimlik,kurumsal felsefe, kurumsal misyon kavramları tarafından oluşturulmaktadır?


Abratt,

Dowling,

Hatch,

Stuart,

Shultz,


9.Soru

Kurumsal kültürü koruyucu, geliştirici, analizci ve tepki verici kültür olmak üzere dört grupta inceleyen aşağıdakilerden hangileridir?


Miles ve Snow

Handy ve Harrison

Deshpandé ve arkadaşları

Deal ve Kennedy

Chang ve Lin


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rol kültürünün özelliklerindendir?


Güç ve politikalar merkezidir.

Lider tatmini yüksektir.

Başarı paylaşılmaktadır.

Böl ve yönet kuralı hakimdir.

Bireysel kimlikler önceliklidir.


11.Soru

"Kültür unsurlarının elle tutulup gözle görülebilen kısmıdır. Ayrıca insanların tabiatla mücadele araçları bu kapsamda düşünülür ve imalatın şeklini ifade eden üretim teknikleri, yol ve bina inşaatları, evlerin donatılıp döşenmeleri, giyim ve kuşam şekilleri, her türlü ulaşım araçları, fabrikalar, köprüler, barajlar gibi elemanlar içerisine girmektedir",  şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Maddi kültür 

Manevi kültür 

Milli kültür 

Örgüt kültürü 

Kurum kültürü 


12.Soru

"Bir Kurallar Düzeni" "Bir Eylem Düzeni" "Simgeler Düzeni" olarak kendini gösteren bu ögeler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Maddi Kültür

Manevi Kültür

Kültür

Gelenek ve adetler

Toplumsal Etkinlik


13.Soru

Harrison ve Handy yaklaşımına göre belli bir hiyerarşi olmadığından  denetim zorluğunu bir dezavantaj olarak yaşayan kültür hangisidir?


Rol kültürü

Adokrasi kültürü

Güç kültürü

Birey kültürü

Görev kültürü


14.Soru

Ürün dizaynı, konumlandırılması, teçhizatı, ürüne eşlik eden iletişim araçları, ürünün kullanım süresi ve türü, servis koşulları ve müşteri hizmetleri hangi davranış başlığı altında incelenir?


Toplumsal davranış

Siyasi davranış

Bilgilendirme davranışı

Kalite davranışı

Ekonomik davranış


15.Soru

Kurum kültürünü iş birliği, tutarlılık, etkinlik kültürleri ve yenilikçi kültür olmak üzere dört grupta incelemiş olan yaklaşım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Denison ve Spreitzer Yaklaşımı

Chang ve Lin Yaklaşımı

Miles ve Snow Yaklaşımı

Deal ve Kennedy Yaklaşımı

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımı


16.Soru

Kurum kültürünün farklı tanımlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kurum tarafından benimsenen temel değerler

Kurumda işlerin nasıl yapıldığına ilişkin temel görüşler

Aklın bireysel bir şekilde programlanması

Kurum üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımlar

Kurumun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi


17.Soru

Bir kurumun ahlak davranışı, sosyal sorumluluk davranışı ve ekolojik çevreye karşı gerçekleştirdiği ekolojik davranışlarının tümü hangi davranış başlığı altında incelenir?


Siyasi davranış

Toplumsal davranış

Bilgilendirme davranışı

Kalite davranışı

Ekonomik davranış


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün fonksiyonlarından biridir? 


Örgüt kültürü öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur

Örgütsel kültür düzenli bir şekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranışsal
kalıplar şeklindedir.

Örgüt kültürü grup üyeleri arasında paylaşılabilir niteliktedir

Örgüt kültürü yazılı bir metin değildir

Örgüt kültürü; bir örgütsel biçimlendirme aracıdır ve iş görenlerin davranışlarını biçimlendirir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Harrison ve Handy yaklaşımının güç kültürü kavramına ait özelliklerden biri değildir? 


Yatay iletişim esastır. 

Güç odağı merkezde bulunur. 

Katılımcı yapıdan bahsedilemez. 

Hiyerarşik bir yapı söz konusudur. 

İtaat ve denetim önemli değerlerdir. 


20.Soru

Grahame Dowling’in kurumsal imaj oluşturma modelinde temel varsayım, kurumların
tek bir imajı olmadığı, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu
düşüncesidir. Dowling'e göre aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın oluşumunu sağlayan faktörlerdendir?


Kişisel tecrübe

Takım çalışması

Performans yönetimi

İletişim kuvveti

Teknoloji