Kurum Kültürü Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar için doğru kurumsal imajın yararlı sonuçlarındandır?


Yabancı ortamlarda tanıdık ürünleri satın alma kararını oluşturur

Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır

Satın alımların psikolojik pekiştirecini ve sosyal kabulünü sağlar

Dağıtım kanalı gücü sağlar

Satın alma ile ilgili sigorta görevi görür


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal marka yaratmanın faydalarından biri değildir?


Müşteri sadakati yaratır

Şirketin düşük fiyat uygulamasına olanak sağlar

Daha iyi bir finansal performans gösterilmesini destekler

Rakiplerle arasında bir farklılaşma yaratır

Pazar payı kaybını yavaşlatır veya durdurur


3.Soru

Günümüzde kurumsal itibarın daha önemli hale gelmesinde etkili olan kaç çevresel eğilim bulunmaktadır? 


2

3

4

5

6


4.Soru

I. Yansıtılacak imaj, kurumu tam olarak yansıtmalıdır.

II. Tüketicinin bakış açısıyla tutarlı bir imaj yerine yeni imajlar oluşturulmalıdır.

III. Bazı durumlarda kurumsal imajı yenilemekten vazgeçilmelidir.

IV. Kurumsal imaj yeterince oturmuşsa, olumsuz baskı da olsa imaj zedelenmez.

Yukarıda verilen imaj yönetimi ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

II ve IV


5.Soru

Küçük ve orta ölçekli kurumlarda genelllikle görülen kültürel yapının niteliği hangi seçenekte yer almaktadır?


Özgürlükçü

Esnek

Değişken

Homojen

Yenilikçi


6.Soru

Liderin, kurum kültüründe önemli görevi olabilir mi?


Kurum kültürünün sağlıklı olması lideri ilgilendirmez,

Kurumun hedefleri, lider için önemli değildir,

Kurumun değerleri, lider için önemli değildir, 

Lider, kültürü devamını sağlayacak kadro hazırlamaz,

Kurumu yaşatmak liderin görevidir,


7.Soru

I. Düşük kontrol gerekliliği sağlar.

II. Yeni oryantasyonlar reddedilebilir.

III. Eleştiriye kapalı bir yapı söz konusu olabilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünün olumsuz etkilerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


8.Soru

Edgar Schein, değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenleri 8 maddede sıralamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi "destek grupları oluşturma" maddesine örnek gösterilebilir?


Çalışanlar kendilerini bu yeni kültürün kurallarını uygularken hayal etmeden önce nasıl göründüğünü uygun rol modellerle izlemelidirler

Çalışanlar yeni kültürle ilgili yaşadıkları sorunları birbirleriyle  paylaşabilmelidirler

Herkes farklı yollarla öğrenir, bu nedenle eğitilenlerin kendileri için en uygun öğrenme biçimi tasarlanırken dahil edilmeleri gerekmektedir

Çalışanlar yeni düşünce biçimleri, yeni tutumlar ve yeni yeterlilikler öğrenmek üzere iseler neyi formel olarak deneyimlemeleri gerektiğine karar verilmelidir

Eğer bir değişimin hedefi olan çalışanlar, çalışma ve düşünme biçimi olarak yeni sunulan bu yolu benimserse kendileri ve kurumlarının daha iyi işler çıkaracağına inanmalıdırlar


9.Soru

  1. Kurumsal iletişim ve kurum kimliği,
  2. Sosyal sorumluluk
  3. Yönetim kurulu başkanının (CEO) rolü
  4. Reklam doygunluğu
  5. Ürün metalaşması

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal itibarın oluşmasında önemli olan faktörler arasında yer almaktadır?  


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


10.Soru

Liderler ile ilgili Vehbi Koç  (Kozlu, 2014:119)şöyle demiştir: “Birçok şey patrona bağlıdır. Patron nasıl giderse aşağı taraf da öyle gider. İşe 9’da gelirse herkes 8.30’da iş başı yapar, 11’de gelmeye başlarsa herkes 10.30’da gelir.Vehbi Koç bu sözüyle liderlerin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?


Olgun ve dürüst olmak 

Pozitif (olumlu) olmak 

Azimli ve çok çalışkan olmak 

Üyelere örnek olmak

Başarılı ve olumlu bir imaja sahip olmak


11.Soru

Bir liderin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Karizmatik olması

Kendisini izleyenlerin davranışlarını etkileyebilmesi

Güçlü olması

Etkili iletişim kurması, iyi bir hatip ve iyi bir dinleyici olması

Güven duyması ve güvenilir olması


12.Soru

Belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının davranışlarını ve faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Liderlik

İdarecilik

Yönetim

Halkla İlişkiler

İnsan Kaynakları


13.Soru

Bir kurumda çalışanların işe uyum sürecini hızlandıran geleneksel olarak yapılan törenler/ritüeller aşağıdaki kurum kültürü sembollerinden hangisini açıklar?


Stil/tarz sembolleri

İletişim/ikna sembolleri

Aksiyon/hareket sembolleri

İlgi semboller

Tarihsel semboller


14.Soru

I. Küçük ve orta ölçekli kurumlarda genelde heterojen yapılı bir kültür hakimdir.

II. Farklı birim ve departmanların kendi içlerinde aynı kültüre sahip olmaları gerekir.

III. Kültür kavramı grup özelliği taşımaktadır. 

Kurum kültürü ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


15.Soru

Bir gurubun, bir örgütün veya bir işletmenin üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve kabul ettikleri, onların davranışlarını yönlendiren ve örgütü
karakterize eden kavrama ne ad verilir?


Örgüt yapısı

Örgüt kültürü

Örgüt sistemi

Örgüt davranışı

örgüt iklimi


16.Soru

Kurumsal itibar hangi yıllarda kurumların gündeminde yer almaya başlamıştır?


2000'li yıllar

1990'lı yıllar

1980'li yıllar

1970'li yıllar

1960'lı yıllar


17.Soru

Bir kurumdaki farklı birim ve bölümlerde farklı kültürel özellikler olabilir. Bu kültürel yapılardan her biri teknik olarak hangi adı alır?


Alt kültür

Parça kültür

Birim kültürü

Mini kültür

Yavru kültür


18.Soru

"Bireyin belirli düzeyde iş başarımı elde etmek için gerekli eylemleri yapabilme yeteneğine sahip olduğuna dair beslediği inançtır. Kişinin belirli bir görevi başarıyla yerine getirebileceğine dair kendine olan güvenini ifade etmektedir.Bu özelliği gelişkin bireyler hem işlerinde hem de yaşamlarında daha mutlu olmaktadırlar", şeklinde tarif edilen kurum içindeki davranışları anlamayı, öngörmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran kişilik özelliği hangisidir? 


Kontrol Odağı (Locus of Control)

Öz Saygı (Self Esteem)

Öz Yeterlik (Self Efficacy)

Öz İzleme (Self Monitoring)

Narsisizm


19.Soru

“Toplum tarafından işletmeden beklenen ve işletmenin zorunlu olmadığı hâlde yerine getirebileceği düşünülen sorumluluklar” ifadesinin karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Marka Sorumluluğu

Kurumlar açısından sosyal sorumluluk

Kurumsal Marka Sorumluluğu

Hizmet Sorumluluğu

Ürün Sorumluluğu


20.Soru

  1. Ücret ve ödül
  2. Yöneticilerin tavrı
  3. Çalışanların yüksel fırsatı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kurumsal davranışı yönlendirdiği kabul edilen temel unsurlardandır?


I

I-II

I-III

II-III

I-II-III