Kurum Kültürü Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fortune dergisine göre şirketlerin en çok beğenilen iki özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


İyi performans göstermeleri ve performanslarını koruyabilmeleri

Tüm paydaşlarda olumlu bir izlenim yaratma ve bu olumlu izlenimi sürdürülebilir kılma

Yardım ve bağışta bulunması

Medyayı ve teknolojiyi iyi kullanmaları

Çalışanları ve müşterilerle kurduğu iletişimi


2.Soru

Ürünlerin pazarlanması açısından "Mutlu çalışanlar ... yaratır." cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır?


Mutlu patronlar

Mutlu aileler

Mutlu ustabaşılar

Mutlu müşteriler

Mutlu tüketiciler


3.Soru

Kurum kültürü gelişmiş işletmelerde yöneticilerin çalışanlara eğiliminde nasıl bir fark oluşur?


Kuralcı ve sert tavır alır

Daha az kural koyar

Yönetimi her şeyin üzerinde tutar

Kurumun tek aklı olarak yönetimi görür

Katı hiyerarşik bir sistem uygular


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin özellikleri arasında yer alır?


Gücünü, etkileme ve iletişimden alır.

Başkaları tarafından yönetime getirilir.

Kendi hedefini belirler.

Gücünü içinde bulunduğu gruptan alır.

Gelişmeye önem verir.


5.Soru

Yerine getirilmesiyle daha iyi bir çevre ve daha iyi iş fırsatları yaratılmış olmayı hedefleyen yakalaşıma ne ad verilir?


Yardımseverlik

Sosyal sorumluluk

Sosyal itibar

Misyon

Kurumsal kimlik


6.Soru

Ağaşıdakilerden hangisi "zayıf kültür'ün" özelliklerinden biri değildir?


Liderleri yapıcı değildir

Geleneksel eylemlerde devamlılık yoktur

Giriş-çıkış hızı çok düşüktür

İçe dönüktür

Kısa vadeli çözümlere dayalıdır


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Miles ve Snow yaklaşımında kurumsal kültür sınıflandırmasında yer almamaktadır?


Koruyucu kültür

Geliştirici kültür

Analizci kültür

Rasyonel kültür

Tepki verici kültür


8.Soru

Bir kurumun lideri ya da ödüller almış bir çalışanı, hakkında efsaneler üretilen başarılı projeler davranışların yönünü değiştirme gücüne sahiptir.

Yukarıda sözü edilen durum hangi sembol kapsamında değerlendirilir?


Tarihsel semboller

İlgi sembolleri

Stil/Tarz sembolleri

Aksiyon/Hareket Semboller

Kültürel Semboller


9.Soru

I. Beklenilenin üstünde inisiyatif kullanmak,
II.Duygularına hakim olabilmek,
III. Profesyonel ahlaka sahip olmak,

IV.  Merhametli olmak,
V. Güvenilir olmak.

Zenger Miller tarafından yapılan, 450 işletme ve 2000 kişiyi kapsayan liderlik ile ilgili araştırmada liderlikte aranan on yedi özellik sıralanmaktadır. Yukarıdakilerden hangiler bu özelliklerdendir?


I-II-V

III-IV-V

I-II-III-IV-V

I-IV-V

I-II-III-IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticiyi liderden ayıran özelliklerden biridir?


Üst kademede yer almayabilir

Grubunda yer almak isteyenler vardır

Gücünü konumundan alır

Yetki verir

Yenilikçidir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni düşüncelere ve dolayısıyla yeniliklere engel olması sebebiyle kurum kültürünün olumsuz etkilerinden biri olarak değerlendirilebilir?


Kurum kültürüne uymayan farklı düşüncelerin geri plana itilebilmesi

Yüksek motivasyon sağlaması

Kuruma yönelik sadakat sağlaması

Çalışanlara kurumda nasıl davranması gerektiği konusunda yol göstermesi

Sürdürülebilir uzlaşmaların temeli olması


12.Soru

Hannington kurumsal itibarı nasıl tanımlamıştır?


İtibar, önceden gözlemlenen kimlik işaretlerinin ve geçmiş iş deneyimlerinin yarattığı etkilerin tarihsel birikiminin yansımasıdır.

Kurumsal itibar, kurumun paydaşlarının beklentilerini karşılama yeteneğine ilişkin algılamadır.

Kurumun değişik paydaşların gözündeki imajının betimlemesidir.

Kurumsal itibar, uzun dönemde farklı paydaşlar tarafından paylaşılan kuruma ilişkin algılamalardır.

İtibar bir işletmenin ya da benzer bir kurumun kilit paydaşlarınca olumlu ya da olumsuz nasıl algılandığıdır.


13.Soru

 ''Kurum alt kültüründe oluşan kültür yerine homojen bir kültüre sahip olmasının sonucu çalışanları, kurum imajının birbirlerine yakın olacağını'' hangi araştırmacı vurgulamıştır? 


Abratt,

Dowling,

Stuart,

Hach-Shultz,

Freud,


14.Soru

Başarılı bir kurumsal yapının oluşturulması aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle mümkündür?


Çalışanların kültürel direnişi

Kurum kültürünün kurumsal irade tarafından oluşturulması

Çalışanların değerlerine dayalı bir kültür

Sağlam ve kalıcı, yenilik

Büyümeye açıklık


15.Soru

İnsanların bir gruba kabul edilmeleri için belirleyici olan temel faktör hangisidir?


Dil

Cinsiyet

Normlar

Üyelik şartları

Kültür


16.Soru

Bir kurumun tüm iletişim araçlarının dizaynına ne denilmektedir?


kurum felsefesi

kurumsal davranış

kurumsal tasarım

kurumsal marka

kurumsal iletişim


17.Soru

I. Kurumsal değerleri ile resmî olmayan kural sistemleri olan ve bu şekilde insanların nasıl davrandıklarının açıklandığı kültürdür. II. Yöneticilerin hemen hemen hepsi tutarlı bir değerler sistemi ve iş yapış biçimleri setini paylaşırlar. III.Yeni çalışanlar bu değerlere çok çabuk adapte olurlar.  Yukarıda özellikleri verilen kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Alt kültür

Baskın kültür

Zayıf kültür

Güçlü kültür

Kurum kültürü


18.Soru

Kurum kültürünün kurum içerisindeki işlevleri hangisinde doğru verilmiştir? 


Bütünleştirme- Koordinasyon-Motivasyon

Özelleştirme- Koordinasyon-Motivasyon

Ayrıştırma- Koordinasyon-Motivasyon

Bütünleştirme- Koordinasyon-İlgi 

Bütünleştirme- Koordinasyon-İşbirliği


19.Soru

Olumlu bir imaj algısı ve itibarın oluşmasında ......... büyük görevler düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 


Kurum itibarı

Kurumsal kimlik

Kurumsal imaj

Aksiyon/hareket sembolleri

Kurumsal iletişim


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir kurum kültüründe ortaya çıkabilecek sonuçlardan biridir?


Organizasyonun başarısında engel oluşturanların ayrılması sağlanır

Yüksek bir bedeli olacağı düşünülen gerekli eylemlerin, kültüre zarar verme pahasına bertaraf edilmesine neden olur

Fikir birliği gerekliliği ve değerler adına eyleme sebep olur

Farklı mantıklı stratejilerin ortaya çıkmasını engellemeyen davranış ve eylemler üretir

Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik eder