Kurum Kültürü Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi liderin işlevlerinden biri değildir?


Firma standartlarını belirlemek

Gizli olmak 

Kurumu temsil etmek

Firmanın devamlılığını sağlamak

Çalışanları teşvik etmek


2.Soru

Kurum kültürü, bir kurumda çalışanlar tarafından keşfedilip paylaşılan fikir ve düşünceleri _____, nerede, nasıl davranılması gerektiği konusunda eylemlere _____ değerlerdir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


yönlendiren-cevap arayan

temel alan-yön veren

benimseyen-değer veren

temel alan-cevap arayan

yönlendiren-yön veren


3.Soru

Bir kurum çalışanlarının, ne kadar yakın olurlarsa olsunlar birbirine unvanı ile hitap etmesi, aşağıda verilen sembol gruplarından hangisiyle ilgilidir?


Hareket sembolleri

Stil sembolleri

İlgi sembolleri

Tarihsel semboller

Tarz sembolleri


4.Soru

Hangisi yöneticinin özelliklerinden biri değildir? 


Başkaları adına çalışır. 

Önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcar.

Grup üyelerini etkiler. 

İşleri planlar. 

İşlerin sonuçlarını denetler. 


5.Soru

I. Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.
II. Birbiriyle tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak.
III. Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak.
IV. Koçluk, mentorluk, eğitim uygulamalarını yönetmek.
V. Ritüelleri, sembolleri, şirket efsanelerini canlı tutmak.

Yukarıdakilerden hangileri etkin kültür yönetimi için liderlerin yapması gerekenler arasındadir?


I-II-III-IV-V

II-III-IV-V

I-II-V

II-III-IV

I-III-V


6.Soru

"Markayı hedeflenen kitlenin zihninde rekabetçi bir üstünlük taşıyan bir konuma yerleştirme amacı ve markanın tüketiciye sunduğu vaatlerin ve özelliklerin toplamını ifade eden" kavrama ne ad verilir?


Marka konumlandırma

Marka kimliği

Marka kişiliği

Marka imajı

Marka tasarımı


7.Soru

Bir toplumun bireyleri ve örgütlerinde gücün eşit olmayan bir biçimde dağılımı ile ilgili olan kültürel farklılıklar boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Ortaklaşma

Belirsizlikten kaçınma

Bireycilik

Güç mesafesi

Erillik


8.Soru

"Markayı hatırlamak üzere tüketiciye verilen ürün kategorisi arasından o markanın seçilebilme kabiliyeti ve tüketicinin zihninde markanın varlık gücünü ifade eden" kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Marka sadakati

Marka yönetimi

Marka kişiliği

Marka farkındalığı

Marka imajı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü üzerinde etkisi olan unsurlardan biri değildir?


İletişim

 

Liderlik

 

Çevre

 

Organizasyon yapısı

Yönetim tarzı


10.Soru

"Eğitimin amacı tartışılmaya açık olmasa da öğrenme metotları fazlasıyla kişiseldir".

Böyle söyleyen bir kişi Edgar Schein'in, değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenlerden hangisine örnek vermiştir?


İlgi çeken olumlu bir vizyon yaratmak

Formel eğitim

Takımların ve grupların informel eğitimi

Eğitilenlerin katılımı

Değişimle tutarlı yapı ve sistemler


11.Soru

Kurumsal kültürün içselleştirilmesi olanaklı mıdır?


Kurumsal kültür kendi kendine örgütlenemez,

Formal yönetim sistemi olur,

Çalışanlar oto-kontrol kuramaz, uygulayamaz,

Çalışan insiyatif geliştiremez, kuramaz,

Yönetimin kontrol mekanizması kendiliğinden gelişir,


12.Soru

Harrison ve Handy yaklaşımına göre kurum kültürü sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi "Rol Kültürü" özelliklerinden biridir? 


Personel ve lider için tatmin düşüktür

Lider tatmini yüksektir

Çözümler çalışanlarla yapılan  tartışmalarda aranmaktadır

Kararların paylaşılması düşüktür

Başarı ve tatmin paylaşılmaktadır


13.Soru

Kurumsal marka neyi temsil eder?


Üretim Pazarını,

Globalleşen Dünya,

Sosyal Medya Ağları,

Simgeler Bütünü,

Üretim Araçları,


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın daha önemli hale gelmesinde etkili olan altı çevresel eğilim arasında yer almamaktadır?


Küreselleşme

Bilgiye ulaşılabilirlik

U¨rün metalaşması

Medya

Yönetim tarzı

 

15.Soru

Hangisi liderlik ve yöneticilik kavramlarını birbirinden ayıran unsurlardan biridir? 


Etkileme 

Olumluluk 

İdealistlik 

Gizlilik 

Bireysellik 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin kullandığı yaptırım aracıdır?


Yasa

 

Yönetmelik

 

Otorite

 

Güç

Etkileme


17.Soru

Küreselleşme ile kurumların bir çoğu uluslararası pazarda yer almaya başlamış ve yerel piyasalarda başarı sağlayabilmek için farklı bölgelere yayılmış birimlerle, birbirinden bağımsız takımlarla çalışır hâle gelmişlerdir.

Yukarıda belirtilen durumun sonucu aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmektedir?


Çalışanların yüz yüze iletişim kurmadığı bu işletmelerde çalışanlar arasındaki temas gitgide azalmaya başlamıştır. 

Bu nedenle firmalar küçülmeye ya da bazı fonksiyonlarını dış kaynaklar aracılığıyla gerçekleştirmeye başlamışlardır.

Bu nedenle çalışanlarının birbirini tanımadığı ve daha da önemlisi güvenmediği kurumlar ortaya çıkmıştır.

İşe giriş çıkışların çok kısa süreli olduğu böylesi bir ortamda olumlu bir topluluksal bilinç duygusu ve davranışı geliştirmek zorlaşmaktadır.

Bu nedenle kurumlar aynı dili konuşmayan, başarı ya da rekabet konusundaki algıları aynı olmayan çalışanları bünyelerinde bulundurmaya başlamışlardır.


18.Soru

Sahip olduğu yönetim yetkisini pek kullanmayan, kendilerine verilen gücü kullanmaktan kaçınan lider nasıl bir liderdir?


Otoriter  Lider,

Liberal Lider,

Demokratik Lider,

Hümanist Lider,

Karizmatik Lider,


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda strateji ve uygulama yöntemleri ile uyumlu, güçlü ve sağlıklı bir kültürün sağladığı avantajlardan biri değildir?


Ortak bir tehdide karşı insanları bir araya getirme

Organizasyonun tüm katmanlarında eylem için tolerans besleme

Kritik yetenekleri elinde tutarak kurumun yeniden iyileşme süreci için gerekli kapasiteyi hazır bulundurma

Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik etme

Fikir birliği gerekliliği ve değerler adına eylemsizliğe sebep olma


20.Soru

Globalleşmenin kurallara etkisi olmuş mudur?


Çalışanların arasında kuruma duyulan  güven artmıştır,

Çalışanlar rekabet ve başarı konusunda ortak algı taşımaktadırlar,

Çalışanlar arasında olumlu toplumsal bilinç duygusu gelişmemiştir, 

Çalışanlar arasında yüzyüze iletişim ve temas artmıştır,

Kurumların (firmaların), farklı sektörlerde faaliyet göstermesiyle birleşiklik artmıştır,