Kurum Kültürü Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kavram                                      Tanım

I. proaktif                                   a. tehlikelerin farkına varıp itibarı korumaya                                                         yönelik itibar yönetimi

II. defansif-savunma                   b. önceden önlem alınması, planlı itibar                                                                 yönetiminin yapılması     

III. reaktif-kriz iletişimi-onarım    c. kriz çıktığı anda kriz yönetimi ile itibarın                                                            zarar görmemesine yönelik yapılan onarıcı,                                                      durumu düzeltmeye yönelik çalışmalar

Yukarıda itibar yönetimi ile ilgili verilen kavram ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


I-a, II-b, III-c

I-b, II-a, III-c

I-c, II-a, III-b

I-b, II-c, III-a

I-c, II-b, III-a


2.Soru

  İşletme imajı ya da kurumsal imaj olarak adlandırılan içerik hangi yıllarda doğmuştur?


1930

1940

1950

1960

1970


3.Soru

Hangisi krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda strateji ve uygulama yöntemleri ile uyumlu, güçlü ve sağlıklı bir kültürün avantajlarından biri değildir?


Ortak bir tehdide karşı insanları bir araya getirmek

Organizasyonun tüm katmanlarında eylem için tolerans beslemek

Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik etmek

Farklı mantıklı stratejilerin ortaya çıkmasını engelleyen davranış ve eylemler üretmek

Kritik yetenekleri elinde tutarak kurumun yeniden iyileşme süreci için gerekli kapasiteyi hazır bulundurmak


4.Soru

Eğer bir değişimin hedefi olan çalışanlar, çalışma ve düşünme biçimi olarak yeni sunulan bu yolu benimserse kendileri ve kurumlarının daha iyi işler çıkaracağına inanmalıdırlar. Yukarıdaki açıklama organizasyon yapısındaki değişimler sırasındaki kurum kültürünü anlatan hangi özelliktir?


formel eğitim

eğitilenlerin katılımı

ilgi çeken olumlu bir vizyon yaratmak

destek grupları oluşturma

olumlu rol modeller


5.Soru

Marka yönetim sistemi rasyonel anlamda ilk kez hangi tarihte ve hangi firma tarafından kullanılmıştır? 


1950'de Volkswagen 

1931'de Procter&Gamble

1940'da Mc Donald's

1945'de Coca Cola 

1962'de General Motors


6.Soru

Kurumsal tanımın geçmişle bağlantısı var mıdır?


Kurumsal itibarın, geçmişle bağlantısı yoktur,

Geçmişe dair biriktirilen algıların bütünüdür,

Tüketiciler kurumsal itibara öncelik tanımaz,

Sosyal paydaşlar kurumsal itibardan etkilenmez,

Piyasa için kurumun itibarı önemsizdir,


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dönüşümcü liderlik özellikleri arasında yer almaz?


Karizma

Sadakat

Liberallik

Övgü

İlham


8.Soru

Aşağıdakilerden sorulardan hangisi bir amaç için itibar oluşturulması için amaçlanan konulardan biridir?


Sosyal çevreye önem vermek

Paydaş beklentilerini karşılamak

Sosyal sorumluluk oluşturmak

Nitelikli iş gücü çekmek

Çalışanları memnun etmek


9.Soru

" Bu kültürün temel hedefleri büyüme ve kaynak yaratmadır. Uyum yeteneği, atiklik, dinamizm, yaratıcılık, esneklik ve girişimcilik bu kültürün belirgin özelliklerindendir. Risk almak, esnek olmak ve tolerans kaçınılmazdır. Başarı ve etkinlik için yeni pazarlar bulma, yeni alanlara doğru genişleme önem taşımaktadır. Danışmanlık, eğitim, mühendislik, yayıncılık, bilgisayar donanımı ve yazılımı gibi sektörlerde bu kültür görülmektedir".  

Yukarıda tarifi verilen kurum kültürü sınıflandırması hangisidir? 


Klan Kültürü 

Pazar Kültürü 

Adoksi Kültürü 

Hiyeraşi Kültürü 

Güç Kültürü 


10.Soru

Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, acele cevap verilmesi gereken, kurumların önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve işleyiş düzenini tehdit eden gerilim durumuna ne ad verilir?


Tedhiş

Bocalama

İflas

Kriz

Kaos


11.Soru

 1. Bağlılığı arttırmak
 2. Davranışların ve tarzın standart örneklerini başarmak
 3. Kalite ve servisi sürdürmek
 4. Müşterilerin ilgisini çekmek 
 5. Performansı geliştirmek

Yerleşik ve sağlam bir kurum kültürü gerek kurum içi gerekse hedef kitle, pazardaki rakipler ve paydaşlardan oluşan dış çevreyi olumlu yönde etkileyebilen kurumsal bir değişkendir. Söz konusu değişken yukarıda yer alan hangi unsurlar vasıtasıyla yönlendirilebilmektedir?


I, II, III, IV

II, III, IV, V

I, III, IV, V

I, II, III, V

Hepsi 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biridir?


Medya raporları

Ürün ve hizmetler

İletişim biçimleri

Çalışanlar

Kurumsal logo


13.Soru

 1. Çalışanların organizasyonel hedefleri özümsemesinde sıkça kullanılan bir yöntemtir.
 2. Bu sistemler, kurumun temel değerleri (dinamizm, yenilikçilik vs.) ile uyumlu, aynı zamanda organizasyonel hedefleri benimsetici yönde olmalıdırlar.

   Yukarıdaki açıklamalar organizasyon yapısındaki değişimler sırasındaki kurum kültürünü anlatan hangi özelliktir?


motivasyon

adaptasyon

organizasyon hedefleri ile bütünleşme

ödül sistemleri

harekete geçirme


14.Soru

Liderlikle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden daha öncelikli bir öneme sahiptir?


Liderlik, başkalarının davranışlarını etkileyebilmektedir.

Liderlik, kaynakların dağıtımını kontrol etme gücüdür.

Liderlik, başkaları üzerinde güç sahibi olmadır.

Liderlik, ortak amaçlar belirlemektir.

Liderlik, işini doğru yapmaktır. 


15.Soru

 1. Yüksek kalite
 2. Ortak dil 
 3. Dürüstlük
 4. Demokrasi
 5. Psikolojik ortam

Yukarıda verilenlerden hangileri kurum kültürü içindeki "hakim değerlere" örnek olarak verilebilir?


I, II, III

I, III, IV

I, II, IV

II, III, V

III, IV, V


16.Soru

I. Üst düzey yöneticilerin gelecekte paylaşmak istedikleri

II. Kurum çalışanlarının mütemadiyen akılda tutmaları gerekenler

III. Dış paydaşların kurumdan beklentileri

Yukarıda açıklaması verilen kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


kültür, stratejik görüş, düşünceler

kültür, düşünceler, stratejik görüş

düşünceler, kültür, stratejik görüş

stratejik görüş, kültür, düşünceler

stratejik görüş, düşünceler, kültür


17.Soru

Çalışanlarını dinleyen, onların fikirlerine ve beklentilerine değer veren, hedef gösterip hedefe nasıl ulaşacağı konusundaki kararı kendilerine bırakan liderler hangi liderlik anlayışını benimsemiştir?


Karizmatik liderlik

Koç stili liderlik 

Etkileşimci liderlik 

Dönüşümcü liderlik

Liberal liderlik 


18.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Etkinlik Kültürü=Klan Kültürü

Etkinlik Kültürü=Adokrasi Kültürü

Yenilikçi Kültürü= Klan Kültürü

İş birliği Kültürü= Pazar Kültürü

Tutarlılık Kültürü=Hiyerarşi Kültürü


19.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi liderin uzmanlık gücünü arttırmada diğerlerinden daha önemli bir yere sahiptir?


Değişikliklere açık olmak

Beklenenin üzerinde risk almak

Teknik beceri sahibi olmak

Meslek ahlakına sahip olmak

Duygularını iyi yönetebilmek


20.Soru

Kurumsal markanın olumlu ve olumsuz imajıyla ilgili boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Kalite

Hatırlanma

Güvenirlik

Kimlik

Farkındalık