Kurum Kültürü Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir örgütte kapalı ofis sistemi kullanıldığından yola çıkılarak bu örgütün kültürüne ilişkin aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

 


Ekip çalışmasının desteklendiği

 

Açık iletişimin olduğu

 

Bürokrasinin baskın olmadığı

 

Kararlara katılımın önemsendiği

Çalışanlara arasındaki sosyal mesafenin fazla olduğu


2.Soru

“Belirli bir ürün ya da ürün grubunun rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan isim, sembol ya da tasarım (ya da bu üçünün kombinasyonu)” ifadesinin karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Marka

Marka Yönetimi

Ürün

İşletme

Kurumsal kimlik


3.Soru

Kültür kavramını “zihinsel programlama” adını verdiği bir yaklaşımla ifade eden kimdir? 


E.B.Taylor 

G. Hofstede 

Schneider 

H.P. Koontz 

Weihrish


4.Soru

Bir grup ya da örgütün üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları paradigmalar, temel değerler, semboller ve uygulamalar bütününe ne ad verilir?


Kurum kültürü

Kurumsallaşma

Kurum imajı

Kurum itibarı

Kurumsal iletişim


5.Soru

"Eti Cicibebe" örneğinde de görüldüğü gibi ürün ile markanın aynı anda kullanılmasının temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik görüş oluşturmak

Ürün ile kurumu bütünleştirmek

Kurum kültürü oluşturmak

Ürüne marka değeri katmak

Markanın ürünün önüne geçmesini engellemek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalar sonucu kurumların değişken rekabet koşulları karşısında ayakta kalabilmeleri için gerekli olan kurumsal kültürün özelliklerinden biri değildir?


Sabit bir örgüt yapısını teşvik eden

 

Yenilikçi

 

Kaliteyi sürekli geliştiren

 

İlgili alanda dünyanın en iyisi ile kendini kıyaslayan

Kurum içi yada dışında iyi fikirlerin bulunup uygulanmasını destekleyen


7.Soru

"Geniş anlamda kültür öncelikle diğer toplumsal etkinlikler tarafından biçimlendirilmiş bir düzenin bir ürünü olarak ve bir kültürün içinde yer aldığı bütün bir toplumsal düzendir. " ifadesi kime aittir?


Karl Marx

Volteir

François Marie Arouet

Bronislaw Malinowski

Raymond Williams


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç kültürünün dezavantajları içinde yer alır? 


İç yapılarında ataletin olması.

Kişisel kabiliyet ve değerlere çok fazla güvenilmesi.

Proje gruplarının kontrol edilmesinin zorluğu.

Kişisel tatminin kişiden kişiye değişmesi.

Değişime kolaylıkla adapte olunamaması.


9.Soru

Ürün, ilgi, dikkat ve tüketim için pazara sunulabilecek, istek ya da talebi karşılayabilecek her şey ne olarak tanımlanmaktadır?


 hizmet

sosyal sorumluluk

felsefe

kimlik

marka


10.Soru

Bir kurumun vizyonu ve misyonu o kurumun hangi niteliğini meydana getirir? 


Kurumsal davranış 

Kurumsal tasarım 

Kurumsal iletişim 

Kurum felsefesi 

Kurum kültürü 


11.Soru

Kurum kültürü çatışma azaltma fonksiyonunu hangi seçenekte yer aldığı biçimde gerçekleştirmektedir?


Moral ve güdüleme aracı olarak 

Belirsizliklerin azaltılmasını sağlayarak 

Sosyalleşme süreci ve aracı olarak 

Yaratıcılığı etkileyerek 

Vizyonun tanınmasını kolaylaştırarak 


12.Soru

Kurum kültürünün, çalışanlar üzerinde etkisi var mıdır?


Çalışan ne şekilde davranacağını bilir,

İletişim sayesinde, uyum süresi uzayabilir,

Sürdürülebilir anlaşmalar sağlanamaz,

Programlar ve projeler daha yavaş ilerler,

Kurumsal değerlere önem verilmez, 


13.Soru

Kurum kültürü, bir kurumda kuruluşundan bu yana oluşan ve _____, değerler, _____ ve bunların iş yapış biçimini ve çalışan davranışlarını yönlendirmesi ile oluşan sosyal yapıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


oluşmayan-işler

ilerleyen-işleyişler

değişmeyen-bilinçler

gelişen-inançlar

büyüyen-katkılar


14.Soru

Bir liderin en büyük özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Karizmatik olması.

Tutarlı olması. 

Zamanı iyi kullanması. 

İzleyenlerin davranışlarını etkileyebilmesi. 

Güvenilir olması. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin işlevlerinden biri değildir?


Firma standartlarını belirlemek

Örnek oluşturmak

Kurumu temsil etmek

Firmanın devamlılığını sağlamak

İş süreçlerini tasarlamak


16.Soru

Değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenlerden biri olan olumlu rol modelleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklamak doğru olur?


Yeni teknolojilerin kullanılması

Öğrenmek için desteğe ihtiyaç duyulması

Biriyle özdeşleşilmesinin sağladığı kolaylık

Ödüllerin teşvik edici olması

Formel eğitimin sunduğu yol haritası ile yeni yolda daha rahat yürüyebilmek


17.Soru

Bir kurumun geçmişte yaptıkları üzerine inşa edilen itibarı çalışanlarından, müşterilerine, birlikte iş yaptığı çözüm ortaklarından içinde bulunduğu çevreye, hükûmetle ilişkilerine kadar çok geniş bir çerçeveyi kapsar; satışların yönünü _____, yatırım çekme potansiyelini artırır, iş ilanlarına nitelikli ve yetenekli elemanların başvurmasını sağlar, kısacası kuruma kamunun gözündeki ‘_____’ kurum etiketinin yapıştırılmasında kritik öneme sahiptir. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


çevirir-başarılı

değiştirir-çok çalışan

tayin eder-güven veren

tayin eder-başarılı

değiştirir-güven veren


18.Soru

  1. Kurumun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi
  2. Kurum üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımlar
  3. İşin nasıl organize edilmesi
  4. Otoritenin nasıl kullanılması
  5. İnsanların nasıl ödüllendirilmesi ve kontrol edilmesi

Gibi özellikleri içinde barındıran kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurum kültürü

Kurum yönetimi

Kurumsal anlayış

Kurumsal yaklaşım


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kültür yönetimi için liderin yapması gerekenlerden biri değildir?


Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak

 

Koçluk, mentorluk, eğitim uygulamalarını yönetmek

 

Toplam kalite anlayışını örgütte yaymak

 

Ritüelleri, sembolleri, şirket efsanelerini canlı tutmak

Başarılı uygulamaları desteklemek ve yönetmek


20.Soru

Resmî ve resmî olmayan davranış kuralları, yasalar, yönetmelikler, örgütler, gelenekler, görenekler, inançlar ve insanları belli toplumsal ve tarihsel koşullarda belli biçimlerde davranmaya yönelten düzen aşağıdakilerden hangisidir?


İrfan düzeni

Bir gözlem düzeni

Simgeler düzeni

Bir kurallar düzeni

Bir eylem düzeni