Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin bir kurumdaki fonksiyonları arasında yer almaz?


Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak

Üst yönetime danışmanlık yapmak

Kurum ile ilgili konuları önceden öngörmek

Kurumun iletişim planını gerçekleştirmek

Propaganda yapmak


2.Soru

Kamuoyunda yer alan bir çatışmadan sonra, kurumun önemli kamularının gözünde itibarını onarıcı stratejiler belirleyerek, uyguladığı çatışma yöntemi yaşam seyiri aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


 Proaktif Safha

Stratejik Safha

Staktif Safha

İyileşme Safhası

Reaktif Safha


3.Soru

Bir kurumdaki satış departmanında çalışan müşteri temsilci ile halkla ilişkiler müdürü arasında gerçekleşen iletişime nasıl bir iletişim türüdür?


Dikey iletişim

Aşağı doğru iletişim

Yukarı doğru iletişim

Yatay iletişim

Çapraz iletişim


4.Soru

“Kurumun hedef kitlesine istenilen bilginin aktarılmasını sağlayan, sayfa sayısı az, küçük bir kitapçık” şeklinde tanımlanan iletişim aracı ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum yayını

Kurum kitapları

Duyuru panoları

Broşür

Mektuplar


5.Soru

I. Kısa mesaj II. Sosyal medya haber odaları III. Kapalı devre TV yayını IV. Elektronik posta V. Kurumun sosyal ağ siteleri Yukarıdakilerden hangileri çift yönlü bilgi iletişim teknolojileri kapsamındadır?


I-II-III

I-II-IV-V

II-III-IV-V

II-III-V

III-IV-V


6.Soru

Kurumun ortak değerler bütününe ne isim verilmektedir?


Kurum Kültürü

Yön

Bütünleşme

Kuramsal Yapı

Kurumsal Kimlik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde iletişimi engelleyen nedenlerden biri değildir?


Anlamsal Problemler

Fiziksel Dikkat Dağıtıcılar

Kültürel Farklılıklar

Geribildirim

Konum Etkisi


8.Soru

Bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal yayınlar

Sinerji

Çift yönlü iletişim

Kurmay boyut

Kurumsal kimlik


9.Soru

“Bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isimdir.” şeklinde tamamlanan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurum iletişimi

İletişim modelleri

Kurumsal kimlik

Bütünleşme


10.Soru

I. Rasyonelleştirme
II. Empati
III. Yansıtma
IV. Saplantı
V. Kimlik
Freud’a göre çatışma durumlarında insanın yapısı gereği içinde bulunduğu kaygı ve endişe durumlarından kurtulmak için geliştirdiği savunma durumu hangisidir?


Yalnız I

I ve II

Yalnızca III

I,III,IV,V

I, II, III ve V


11.Soru

Aşağıdakilerin hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin görevlerinden birisi değildir?


İşveren ve çalışanlar arasında karsılıklı güven ve saygı

Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım,

Çatışmacı çalışma devamlılığı

Sağlıklı bir çalışma ortamı

Başarı için girişimcilik


12.Soru

.............. hedef kitlenin kurumu ya da kuruluşu tanıması için basılan 8-16 sayfalı, az yazılı, bol resimli bir iletişim türüdür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Broşür

Afiş

Rapor

Yıllık

Kurum yayını


13.Soru

I. Dikey iletişim

II. Aşağı yönlü iletişim

III. Yatay iletişim

IV. Yukarı yönlü iletişim

V. Çapraz iletişim

 Yukarıdaki iletişim eşitlerinden hangileri formel iletişimdeki akış yönlerini gösterir?


I.II.IV

I.III.V

II.III.IV

I.II.V

II.IV.V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kar amacı güden çıkarcı kültürün özelliklerinden değildir?


Çalışanlar genellikle kendisi için çalışır.

Tüm iletişim iş konuları odaklıdır.

Bireysel çıkarlar, kurumsal hedeflerle örtüşür.

İş ve sosyal hayat açık bir şekilde birbirinden ayrılır.

Çalışanlar nadiren ofis dışında bir araya gelir.


15.Soru

I. Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak
II. Kurumun iletişim planını belirlemek
III. Çalışanların görev tanımını belirlemek
IV. Üst yönetime danışmanlık yapmak
V. Kurum iç ve dış çevresi ile iletişim kurmak
Hangisi halkla ilişkilerin bir kurum içerisindeki fonksiyonlarındandır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

I ve IV

I, II, IV ve V


16.Soru

Bir kurumun bir yıl süresince gerçekleştirdiği tüm çalışmaları kronolojik bir sıra ile aktardığı bir anlamda detaylı bir rapor niteliğine sahip yazılı iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kitapları

Yıllık

Raporlar

Yıllık raporlar

Broşür


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumların başarıya ulaşmasında gerçekçi planlar yapılmasını etkileyen faktörlerden değildir?


Firma ve ürün sayısındaki artış

Üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler

Ekonomik politikaların piyasa üzerindeki etkisi

İletişim teknolojisindeki gelişmelerin tüketici üzerindeki etkisi

Zaman yönetimi planlanmasında önceliklerin belirlenmesi


18.Soru

I. Seremoniler
II. Törenler
III. Ritüeller
IV. Dil ve semboller
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünün çalışanlar arasında yayılmasında kullanılan araçlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, II, III, IV

Yalnız III


19.Soru

  1. Afişler
  2. Sergiler
  3. Filmler
  4. Kişisel görüşme

Yukarıdakilerin hangileri kurumiçi halkla ilişkilerin görsel araçlarındandır?


Yalnız I.

Yalnız II.

Yalnız III.

I., II. ve III.

II., III. ve IV.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi iletişimin amaçlarından değildir?


Görevlere ilişkin bilgi vermek

İş süreçlerine hız kazandırmak

Çalışanlar arasında iş birliği sağlamak

Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak

Çalışanların işlerine ilişkin belirsizliği azaltmak