Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir tüketicinin ürünü satın alma eylemini gerçekleştirirken o ürünü üreten kurumla ilgili aklına gelen isim işaret, sembol gibi simgeler aşağıdakilerden hangisidir?


Dolaylı vergi

Dolaysız vergi

Telif hakkı

Kurumsal marka

Grafik


2.Soru

  1. Dedikodu kültürünü oluşturmak
  2. Kurumsal kalitenin arttırılması ve tüm çalışanların bir bütün olarak kalite yönetimine dahil edilmesi
  3. Kurum çalışanlarından gelen tepkilerin değerlendirilmesi ve takip edilmesi
  4. Üretim süreçlerinin takip edilmesi ve verimliliğin arttırılması
  5. Doğru rol dağılımının sağlanması

 Yukarıdakilerden hangileri kurum yönetimi açısından kurumiçi iletişimin önemi ve amaçları arasında yer almaktadır?


I-II-III-IV-V

I-II-V

II-III-IV-V

III-IV-V

III-V


3.Soru

Eserler, değerler ve var sayımlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürünün düzeyleri

Örgütleme

Yöneltme

Kontrol etme

Koordine etme


4.Soru

Değerler, normlar, semboller, dil, hikayeler, mitler, seremoniler ve törenler, ...................................... temel öğeleridir. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? 


Kurum kültürünün

Kurum imajının

Marka karakterinin

Pazarlama iletişiminin

Reklamın


5.Soru

................ birimi, bir kurumun hem iç hem de dış çevreyle ilişkisinde köprü vazifesi gören, kurumun çalışanlar ve dış hedef kitle ile güvene dayalı bir bağ kurmasını sağlayan
birimdir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? 


Pazarlama Birimi 

Halkla İlişkiler Birimi

Kurumsal İletişim Birimi 

Reklam Birimi 

İnsan Kaynakları Birimi 


6.Soru

I. Bilgi verme II. Sosyalleştirme III. İkna etme IV. Algı yaratma V. Bütünleştirme Yukarıdakilerden hangileri kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer almaktadır?


I-II-III

I-II-III-V

II-III-IV-V

III-IV-V

IV-V


7.Soru

Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli hareket biçimlerinin belirlenmesi hangi yönetim süreci içinde ele alınabilir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine etme

Kontrol etme


8.Soru

Shein’e göre gözlenen ve hissedilen yapı ve süreç kurum kültürünün hangi düzeyine aittir? 


Benimsenen inanç ve değerler 

İdeolojiler 

Eserler 

Altta yatan temel varsayımlar 

Kanıksanmış inançlar 


9.Soru

“Benimle birlikte gelin” şeklindeki lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Dayatıcı

Güven verici

Yakınlık sağlayıcı

Demokratik

Sürükleyici


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kurum kültürünün kurum için önemi doğru olarak verilmiştir?
I.Çalışanların kazancını artırır.
II.Çalışanların motivasyonunu artırır.
III.Kurum rekabetini azaltır.
IV.Diğer kurumlardan ayırt edilmeyi sağlar.
V. Çalışanların uyum sağlamasını ve iletişimi sürdürmesini kolaylaştırır.


I,II,III

II,IV,V

III,IV,V

I,III

III,IV


11.Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler iletişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Çalışanların görüşünü alma ve feedback mekanizmasını sağlıklı bir şekilde yönetmek önemlidir.

Kurumiçi ilişkilerde biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim türü kullanılmaktadır.

Biçimsel olmayan iletişim kendiliğinden oluşur.

Kurumiçinde sağlıklı iletişim kurulsa bile biçimsel iletişimden doğan sorunlar çözülemez.

Kurumiçi halkla ilişkiler örgütlerdeki insan kaynakları birimlerine destek vermektedir.


12.Soru

Uygun iletişim kanalları aracılığıyla alınan kararların, koyulan kuralların, stratejik planlama çalışmalarındaki gelişmelerin çalışanlara aynı anda duyurulduğu, çalışanlarda kurum tarafından önemsenme, performansının beğenildiği gibi duygular uyandıran bir kurumda, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi iletişim etkinliklerinin uygulandığı söylenebilir?


Yazılı iletişim

Sözlü İletişim

Diyolojik iletişim

Sözsüz iletişim

Kitle iletişimi


13.Soru

Kurum içerisinde grup üyelerinin uyumundan sorumlu olan  lider fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Örnek olarak lider

Grup sembolü olarak lider

Hakem ve aracı olarak lider

Planlayıcı olarak lider

Uzman olarak lider


14.Soru

Kurum üretiminin verimliliğini arttırmak, hedef kitleye bir güven ortamı yaratmak, kurumsal kültürün benimsenmesini sağlamak amaçlarını taşıyan faaliyetler aşağıdaki kavramlardan hangisinin altında gerçekleştirilir?


Kurumsal İmaj

Kurumsal Kimlik

Stratejik Planlama

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler

Resmi Olmayan İletişim


15.Soru

I. Çalışanlar
II. Tüketici ve kullanıcılar
III. Fikir liderleri
IV. Politikacılar
V. Dağıtıcılar
Hangisi Halkla ilişkiler çalışmalarında ana hedef kitledir?


Hepsi

I ve II

Yalnızca III

I, II, IV ve V

I, II, III ve V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin kurum içinde çalışanları etkilemek için kullandığı güç kaynaklarından birisi değildir?


Zorlayıcı güç

Benzetim ve karizmatik güç

Yasal güç

Destekleyici güç

Uzmanlık gücü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir süreç olarak ele alınan yönetimin özelliklerinden biri değildir?


Amaca yöneliktir,

Rasyonel bir süreçtir,

Bireysel nitelikler taşır,

Otorite sürecidir,

İş bölümü ve uzmanlaşmaya dayanmaktadır,


18.Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında temel olarak kaç hedef kitle türü bulunur? 


3

4

5

6

7


19.Soru

“Çalışanların aileleriyle birlilte katılacağı aktivitelerin ayarlanması” kurumiçi iletişimin hangi özelliğine bir örnektir?


Etkin zaman yönetimi

Denetleme ölçütlerinin dikatle seçilmesi

Gerçekçi planlamaların yapılması

Motivasyon ve teşvike dayali etkinlikler düzenlenmesi

Etkin kurumsal imaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, lider yöneticiliğin esaslarından değildir?


Bilimsel ve sanatsal boyutu vardır.

Birey yerine ekiple çalışılır.

Süreç odaklılık önemlidir.

Koçluk değil, emir komuta vardır.

Aslolan çok değil akıllı çalışmaktır.