Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ürün ve imajların gelişimini sağlayan bir yöntem olarak çalışanlara ‘Sizin için önemli olan nedir?’ sorusu yöneltilerek yapılan kurum kimliği açığa çıkarma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Merdivenleme tekniği

Balmer’in yakınlık incelemesi tekniği

Örümcek ağı yöntemi

Lux’un yıldız yöntemi

Kurumsal kimlikleştirme tekniği


2.Soru

Bir örgütün veya bir örgüte ait bir ürünün isminden amblemine, baskılı evraklarından fiziksel ortamına, tasarımına, çalısanların davranıslarından, felsefesine kadar birçok unsuru içerisinde barındıran kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kimlik

Kurumsal kimlik

Kurumsal yapı

Sosyal kimlik

Stratejik kimlik


3.Soru

  1. Merkezilik
  2. Devamlılık
  3. Eşsizlik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurum kimliği oluşturmaya başlarken yol gösterici 3 özelliktir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde kurumların uluslararası alanda faaliyetlerinin genişlemesi sebebiyle pazarlama kavramının önem kazandığı kurumsal kimlik dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Geleneksel dönem

Marka tekniği dönemi

Tasarım dönemi

Stratejik dönem

Politik dönem


5.Soru

Güçlü bir kültür, tutarlı bir kimlik, medyayla uygun ilişkiler, kurumsal yurttaşlık gibi getiriler aşağıdakilerden hangisinin yararları arasında yer alır?


Kurumsal imaj

Kurumsal iletişim

Kurumsal kimlik

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım


6.Soru

Tüketicilerin belirli bir isim taşıyan ürün ve hizmetleriyle ilişkilendirdikleri kaliteye ve değerlere daha fazla ödeme yapmayı tolere edebilecekleri fikrine dayanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dış paydaş algısı

Sosyal sorumluluk

Kurum vizyonu

İtibar değeri

Marka değeri


7.Soru

“Günümüzde ürünlerin birbirine benzer hale gelmesi sonucu farklılaşmak giderek zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla rakiplerden ayrışmak  ve tüketicilerin zihninde kalıcı hatırlanır olmak için………… öne çıkar ” Boşluğu uygun olan seçenekle doldurunuz.


Kurum logosu

İletişim tasarımı

Ar-Ge

Kurum felsefesi

Ürün tasarımı


8.Soru

Bir insanın dâhili kimlik duygusuna ne ad verilir?


Bireysel kimlik

Öz kimlik

Kolektif kimlik

Toplumsal kimlik

Kurumsal kimlik


9.Soru

Dinsel ritüeller, ordular ve bayraklarla sınırlı kalan sembol ya da isaretler, hangi yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan kurumlar tarafından da kullanılmaya baslandı?


20.yy

19.yy

14.yy

18.yy

17.yy


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliği tanımı sınıflandırmalarından birisi değildir?


İmaj sınıfı

Çizim sınıfı

Görünüm sınıfı

Strateji sınıfı

Oluşum sınıfı


11.Soru

Kimlik kavramı hangi y.y.da ortaya çıkmıştır?


M.Ö 5.y.y

M.Ö 7.y.y.

M.Ö 9.y.y.

M.Ö. 10.y.y.

M.Ö. 20.y.y.


12.Soru

Kurumun hedef kitlesiyle olan iletişiminde ana marka da görünür bir sekilde var olan kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli kimlik

Desteklenmiş kimlik

Markalanmış kimlik

Çoklu kimlik

Hukuki kimlik


13.Soru

  1. 1918-1950 yıllarını kapsar
  2. markalar ürünler ile örtüşmeye çalışmıştır
  3. kimliği etkileyen en önemli unsur geliştirilen markadır

Yukarıdakilerden özellikler kurum kimliği dönemlerinden hangisine aittir?


Geleneksel dönem

Marka tekniği Dönemi

Tasarım dönemi

Stratejik dönem

İlerleme Dönemi


14.Soru

Schirm hangi kurum kimliği sınıfı hakknda tanım yapmıştır?


Dizayn Sınıfı

İmaj Sınıfı

Görünüm Sınıfı

Çizim Sınıfı

Stratejik Yöneti Sınıfı