Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İmaj durağan olmadığı için birtakım değişikliklerden geçebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?


İmaj yaratmak

İmajı gençleştirmek

İmajı zamana uydurmak

İmajı düzeltmek

İmajı değiştirmek


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın faydalarından biri değildir?


Rahat bir etkinlik alanı yaratmak

Riski düşürmek

Satışları yükseltmek

Çalışan ücretlerini dengelemek

Maliyetleri düşürmek


3.Soru

Aşağıdaki öğelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Üniformalar

Yıllık raporlar

Masa örtüleri

Dekorasyon malzemeleri

Reklam


4.Soru

Tüketiciler ya da hedef kitle ile sadece somut birtakım unsurlardan hareket edilerek değil, duygusal bağ kurularak da imaj oluşturulması gerekliliğini ifade eden kurumsal imaj belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?


Altyapı unsuru

Dış imaj unsuru

İç imaj unsuru

Soyut imaj unsuru

Somut imaj unsuru


5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Algılanan kurum imajının çekiciliği bireyin kurumla bütünleşmesini zayıflatır

Çalışanların kendilerini tanımlamak için kullandıkları özellikler ile kurum imajını tanımlamak için kullandıkları özellikler arasındaki uyum ne kadar çoksa çalışanın kurumla bütünleşmesi de o kadar zayıf olur

Diğer kurumlara nispeten kurum imajının farklılığının daha çok olması çalışanların kurumla bütünleşmesini de o derecede zayıflatır

Kurum imajı çalışanın kendine güvenini ne kadar çok artırırsa çalışanın kurumla bütünleşmesi de o kadar kuvvetli olur

Kurumun yapılanmış dışsal çekiciliği arttığı sürece çalışanın kurumla bütünleşmesi daha zayıf olur


6.Soru

Japon kalitesi, Fransız tarzı gibi özellikleri yansıtan marka imajının nesnel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Ürünün tipi

Pazardaki konum

Coğrafi konum

Ticari yerleşim

Satış sonrası hizmet


7.Soru

  1. Görüntü
  2. Sözlü iletişim
  3. Karakter
  4. Yeterlilikler
  5. Davranış ve tavırlar

Yukarıdakilerden hangileri kişisel imajı oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır?


Yalnıza I

I ve II

II, III, V

II, IV, V

Hepsi


8.Soru

Tüketicilerin veya hedef kitlenin kuruma yönelik tüm yargıları, kurumsal imajın hangi belirleyici unsurunu ifade eder?


Soyut imaj

Dış imaj

Altyapı

İç imaj

İmaj oluşturma


9.Soru

“1970’li yıllardan günümüze kadar gelen dönem kapsayan bu zaman aralığında kurum kimliği stratejik olarak planlanan ve kurum politikalarına şekil veren bir araç konumundadır. Günümüzde kurum imajının çok değerli olduğu bir iklimde kurumların soyut bir değer olarak kimlik kavramı kurumlara biricik olma fırsatı vermektedir.”

Yukarıdaki tanım kurumsal kimliğin geçirdiği aşamalardan hangisine aittir? 


Geleneksel dönem

Marka tekniği dönemi

Tasarım dönemi

Post geleneksel dönem

Stratejik dönem


10.Soru

Yeni var olan bir kurum ya da kurum imajını etkileyebilecek yeni bir ürün hakkında hedef kitlelerin ne düşüneceğine, nasıl hissedeceğine karar verip bu karar uygun imaj çalışmaları yapmak ne tür bir imaj değişikliğini ifade etmektedir?


İmajı gençleştirmek

İmajı zamana uydurmak

İmajı düzeltmek

İmajı yenilemek

İmaj yaratmak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun iç hedef kitlelerinden birini ifade etmektedir?


Müşteriler

Yatırımcılar

Hissedarlar

Rakipler

Tedarikçiler


12.Soru

Kurumun geleceğe yönelik olarak ulaşmak istediği hayallere ne denir?


Strateji

Hedef

Misyon

Vizyon

Amaç


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir kurumun olumlu bir imaj oluşturabilmesi için gerekli izlenimlerden değildir?


Zincir mağazaların olması

İyi yönetilmesi

İyi ürünler sunması

Kaynaklarını iyi kullanması

Yenilikçi insanlar çalıştırması


14.Soru

İmaj, kültür ve vizyon kavramları aşağıdakilerden hangisini bileşenlerini oluşturmaktadır?


Kurumsal iletişim

Kurumsal felsefe

Kurumsal pazarlama

Kurumsal markalama

Kurumsal yönetim


15.Soru

Kurumların ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendini nasıl görmek istediğini, kurumların varlık nedenlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyon

Misyon

Hedef

Amaç

Strateji


16.Soru

I. Ayna imajı
II. İstenen imaj
III. Transfer imajı
IV. Çoklu imaj
V. Pozitif imaj
Yukarıdakilerden hangileri Jefkins’in belirlediği imaj türleri arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, II, IV

III, IV, V

Hepsi


17.Soru

Kredi, hizmet, materyal sağlayanların tümünü içinde barındıran ve iletişimin büyük ölçüde kişisel iletişimle sağlandığı hedef grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Potansiyel tüketiciler

Satıcılar

Hammadde sağlayanlar

Hissedarlar

Müşteriler


18.Soru

Finansal haberler, finansal reklam, yıllık raporlar gibi iletişim yöntemleri kurumun hangi hedef kitle ile kurduğu iletişim yöntemleri arasında yer alır?


Satıcılar

Çalışanlar

Tüketiciler

Çevre

Hissedarlar


19.Soru

  1. Yeni bir ürünün kabulünü kolaylaştırma
  2. Nitelikli eleman istihdam etme
  3. Kurumun yeni yetenekleri  keşfetmesini sağlama
  4. Kurumun adını taşıyan her ürün için güven yaratma
  5. Satışlara yardımcı olma

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal imaj oluşturmanın amaçları arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


20.Soru

Bir kurumun temel tutumunun ifadesi olan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yabancı imaj

Şemsiye imajı

Transfer imaj

Ürün imajı

Marka imajı