Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kredi, teslimat, iade ve değiştirme politikaları mağaza imajını oluşturan unsurlardan hangisi ile ilgilidir?


Ürün unsurları

Çevreye hizmet unsuru

İletişim unsurları

Fiziksel unsurlar

Müşteri hizmeti unsuru


2.Soru

  1. Müşteriler
  2. Yöneticiler
  3. Çalışanlar
  4. Hissedarlar
  5. Tedarikçiler

Yukarıdakilerden hangileri imaj açısından kurumun iç hedef kitleleri arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, IV

II, III, IV

III, IV, V

Hepsi


3.Soru

Hangisi, kurumların ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendini nasıl görmek istediğini ifade etmektedir?


Misyon

Vizyon

Çıktı

Değerlendirme

İmaj


4.Soru

Kurumun pazar durumunun, mevcut kurumsal kimlik uygulamalarının, kurumsal yapı ve genel koşullarının değerlendirilmesi kurumsal imaj yönetiminin hangi aşamasında yapılır?


Araştırma ve değerlendirme

Stratejik planlama ve geliştirme

Yaratıcı çalışma

Geliştirme ve uygulama

İzleme ve yönetme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imaj oluşturmanın gerekçelerinden biri değildir?


Ürüne karşı güven yaratma

Yeni ürünü kolay kabul ettirme

Satışları kolaylaştırma

Başarısız olunan alanları belirleme

Nitelikli iş gücü sağlama


6.Soru

Medya ile ilişkiler kapsamında çalışmalar hangi unsur kapsamında gerçekleştirilir?


Reklam

Sosyal ilişkiler

Vizyon belirleme

Soyut imaj oluşturma

Dış imaj oluşturma


7.Soru

Güçlü bir kurum imajı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?


Finansal açıdan sağlamlık

Altyapı kurmak

Dış imaj oluşturmak

İç imaj oluşturmak

Soyut imaj oluşturmak


8.Soru

Müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet kalitesi kurumsal imaj oluşumunun hangi aşamasında yer almaktadır?


Altyapı oluşturma

İç imaj oluşturma

Dış imaj oluşturma

Soyut imaj oluşturma

Vizyon belirleme


9.Soru

Kurumsal kimliğin onaylanan bileşenlerinin hedef gruplara iletilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı kurumsal imaj yönetimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


İzleme ve yönetme

Araştırma ve değerlendirme

Geliştirme ve uygulama

Yaratıcı çalışma

Stratejik planlama ve geliştirme


10.Soru

I. Kurum kimliklerini yerleştirmek
II. Hedef kitlede iyi niyet ve anlayış oluşturmak
III. Halkın gözünde iyi bir kuruluş olarak algılanmak
IV. Suçlamalara karşı savunma getirmekV. Yanlış değerlendirmelerin düzeltilmesi
Yukarıdakilerden hangileri kurumların sponsorlukla ulaşmak istedikleri hedefler arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


11.Soru

Kredi, teslimat, iade ve değiştirme politikaları gibi öğelerin bulunduğu mağaza imaj unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Müşteri hizmeti unsuru

Ürün unsurları

Fiyat unsurları

Genel unsurlar

Fiziksel unsurlar


12.Soru

Kurum dışındakilerin kurum hakkındaki mevcut deneyim ve bilgilerine bağlı olarak edindikleri imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yabancı imaj

Mevcut imaj

Ayna imaj

Çoklu imaj

İstenen imaj


13.Soru

Her iki cinsiyette çalışanların, tüm seviyelerdeki karar alma sürecine dahil edilmesi, aşağıdakilerden hangisinin gelişimini ve olumlu bir imajı sağlamak için gerekmektedir?


Kurumsal yapı

Kurumsal kimlik

Kurumsal kültür

Kurumsal iletişim

Kurumsal deneyim


14.Soru

Finansal haberler, finansal reklam, yıllık raporlar, ortaklarla yapılan toplantılar ve hisse senetleri ile iletişim kurulan hedef kitle aşağıdakilerden hangisidir?


Satıcılar

Hammadde sağlayanlar

Potansiyel tüketiciler

Müşteriler

Hissedarlar


15.Soru

Kurum imajı oluşturulması ve yerleştirilmesi sürecinde, mesajların tüm hedef kitle gruplarına gönderilmesi için uygun araçlar tespit edilir. Bu amaçla aşağıdakilerden hangisine başvurulmaktadır?


ReklamlarA

TanıtımA

İç imaj stratejilerine

Vizyon belirlemeye

Kamuoyu araştırmalarına


16.Soru

Bilgi, öz güven, görsel bütünlük, dönütler ve kararlılık aşağıdaki unsurlardan hangisini besleyerek olumlu şekilde gelişmesini sağlar?


Kimlik

Marka

Kültür

İmaj

Vizyon


17.Soru

Kurumun ürün ve faaliyetlerle doğrudan ilgisi olmayan kişilerin, yabancıların sahip oldukları imaj çeşidi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Yabancı imaj

Transfer imaj

Şemsiye imaj

Mevcut imaj

İstenen imaj


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden farklı bir özellik taşımaktadır?


Kurumsal davranış

Kurum kültürü

Kurumsal iletişim

Kurumsal görünüm

Kurum felsefesi


19.Soru

Kişinin basitleştirerek aldığı bilgileri, kendisinde mevcut olan içerik anlamlarından birisine  dâhil etmesi hangi fonksiyon türüne girmektedir?


Karar fonksiyonu

Basitleştirme fonksiyonu

Oryantasyon fonksiyonu

Düzen fonksiyonu

Genelleştirme fonksiyonu


20.Soru

Kurumsal kimlik planlamasının yapıldığı kurumsal imaj yönetimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma ve değerlendirme

Yaratıcı çalışma

Geliştirme ve uygulama

İzleme ve yönetme

Stratejik planlama ve geliştirme