Lojistik İlkeleri Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarının seçiminde dikkate alınması gereken kriterlerden birisi değildir?


Üretici ve aracı ilişkileri

Kullanılacak aracı sayısı

Aracıların görev dağılımı

Hizmet kalitesi

Kanal tasarımı


2.Soru

Garanti kapsamındaki bir fırının sorunlu kapağının üretici firmaca değiştirilmesi hangi lojistik faaliyet kapsamındadır?


Elleçleme

Satış sonrası servis desteği

Sipariş işleme

Çapraz sevkıyat

Konsolidasyon


3.Soru

I. Tersine lojistik II. Tedarik lojistiği III. Dağıtım lojistiği IV. Yeşil lojistik Yukarıdakilerden hangileri tedarik zincirinde lojistik faaliyetlerde faydalanılan ana süreçlerdendir?


Yalnız I

Yalnız III

II ve IV

I, II, III

I, II, III, IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerden biri değildir?


Talep tahmini 

Elleçleme

Satış sonrası servis 

Fabrika-depo yer seçimi

Stok sayısı miktarı 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışında üretim yapacak bir işletmenin uluslararası pazara giriş için kullanabileceği yöntemlerden birisidir?


İmtiyazlı lisans anlaşmaları

 

Yerel organizasyonlar

 

Ticaret işletmeleri

 

Acente ve distribütörler

İnteraktif TV kanalları


6.Soru

Aşağıda küresel lojistiğin üç temel boyutunun tanımları verilmiştir. Bu tanımların doğru isimlerle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verimiştir? M: Yerel boyuttan dünya çapında lojistik anlayışa geçiş N: Sektör tabanlıdan sektörler arası lojistiğe geçiş L: Fonksiyon ağırlıklıdan akış ağırlıklı lojistiğe geçiş


M: Uluslararası Entegrasyon, N: Yapısal

     Entegrasyon,  L: Akış Entegrasyonu

 

M: Coğrafi Entegrasyon, N: Sektörel Entegrasyon,

      L: Fonksiyonel Entegrasyon

 

M: Dünya Entegrasyonu, N: Fonksiyonel

     Entegrasyon,  L: Yapısal Entegrasyon

 

M: Yerel Entegrasyon, N: Sektörel Entegrasyon,

      L: Yapısal Entegrasyon

 

M: Coğrafi Entegrasyon, N: Yapısal Entegrasyon,

      L: Akışsal Entegrasyon


7.Soru

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticarette rekabeti olumsuz etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi mevzuatı

Depolama

Elleçleme

Malların raf ömrünün kısa olması

Yüksek taşımacılık maliyetleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalatçı, ihracatçı ve taşıyıcı firma arasında aracılık yapan işletmelerin sağladığı katkılardan birisi değildir?


Gönderilecek malların ambalaj ve kolilerinin üzerine yazılacak bilgileri düzenlemek

 

En ekonomik nakliye rotasını belirlemek

 

Trafik yükünün ve kazaların azaltılması

 

Nakliye belgelerini düzenlemek

Sigorta ve hak taleplerini düzenlemek


9.Soru

İşleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde, gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?


A tipi antrepo

 

B tipi antrepo

 

C tipi antrepo

 

D tipi antrepo

E tipi antrepo


10.Soru

  1. Tarife ve ticaret imtiyazları
  2. Düşük maliyetli işçilik
  3. Sermaye sübvansiyonları
  4. Dış pazarlarda düşük lojistik maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri işletmeleri ülke dışında üretim yatırımına iten nedenler arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tersine lojistik işlemlerinde izlenen adımlar doğru sırasıyla verilmiştir?


Kabul-geri alım-gözden geçirme-yenileme

Yenileme-kabul-geri alım-gözden geçirme

Gözden geçirme-yenileme-kabul-geri alım

Kabul-yenileme-geri alım-gözden geçirme

Geri alım-yenileme-gözden geçirme-kabul


12.Soru

Ülke dışından gelen ve başka bir ülkeye gönderilmesi planlanan yükleri teslim alma ve tekrar taşıma süreçleri ile ilgilenen deniz yolu eşya taşımacılığı aşağıdakilerden hangisidir?


İhracat taşımaları

İthalat taşımaları

Toplu taşımalar

Transit taşımalar

Sınırlı taşımalar


13.Soru

"Taşınacak tehlikeli madde deniz kirleticidir veya listedeki jenerik isimdeki ürünün veya materyalin büyük bölümü deniz kirleticiden oluşmaktadır."

Yukarıdaki tanım aşağıdaki sembollerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?


PSN

UN

BM

PP

P


14.Soru

______, herhangi bir varlığa sahip olabilmek veya bir hizmetten yararlanabilmek için katlanılan bedeldir.

Yukarıdaki boşluğa, aşağıdaki kavramlardan hangisi gelir?


Harcama

 Gider

Varlık

Dönem gideri

Maliyet


15.Soru

Bir firmanın ürettiği ürünün veya hizmetin ortaya çıkarılması için gerekli olan kaynakların yönetiminin gerçekleştirildiği tedarik zinciri unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Satın alma

Üretim

Dağıtım

Tersine tedarik zinciri


16.Soru

Depoya malzeme boşaltma, depoda mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim, paket açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme vb. işlemlerine ne denir?


Atık parça yönetimi

Elleçleme 

Sipariş işleme

Gümrükleme

Tahminleme/Planlama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  tehlikeli maddelerle ilgili temel düzenlemeleri yapan kuruluşlardan biridir?


Birleşmiş milletler güvenlik konseyi

NATO

Uluslararası Atom Enerji Ajansı

Avrupa Birliği Güvenlik konseyi

Avrupa birliği Tehlikeli madde kurumu


18.Soru

Satın aldıkları ürünleri stoklayıp müşterilere küçük miktarlarda ulaştıran organizasyonlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Distribütörler

Perakendeciler

Üreticiler

Toptancılar

Hizmet sağlayan işletmeler


19.Soru

Hava taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınmasındaki kurallar hangi kurul tarafından belirlenmektedir?


ADR

IMCO

MARPOL

SOLAS

ICAO


20.Soru

Modernleştirilmiş hava trafik yönetimi alt yapısının kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?


SESAR 

ERTMS

ITS

SSN

LRIT