Medya İlişkileri Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kurum, kuruluş, şirket ya da kişiyi iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların sözcü tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak için bir stratejinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Stratejik planlama

Kurum içi iletişim

Konu yönetimi

Kriz iletişimi

Medya ilişkisi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılmadan, medya ilişkilerini yürütmek mümkün değildir?


Arz takibi

Teknoloji takibi

Gündem takibi

Kurgu takibi

Medya takibi


3.Soru

I. Kodlararasılık

II. Otomasyon

III. Modülerlik

IV. Sayısal temsil

V. Etkileşimlilik

Yukarıda verilen yeni medyanın özelliklerinden hangileri değişkenlik özelliğinin temelini oluşturmaktadır?


I-III

I-II-V

II-III-IV

III-IV-V

II-III-V


4.Soru

I. Geliştirilen etkinlik ürünü nedir?

II. Neden bu etkinliği yapmalıyız?

III. Bu etkinliğin paydaşları kimler olacak?

IV. Etkinlik ne zaman gerçekleşecek?

V. Etkinlik nerede düzenlenecek?

Yukarıdaki sorular etkinlik yönetim sürecinin hangi aşamasında yer almaktadır?


Uygulama

Planlama

Tasarım

Araştırma

Değerlendirme


5.Soru

Kurumla ilgili bilgilerin yer aldığı tanıtım amaçlı bir bültenin yazılı basında advertorial olarak yer alması aşağıdakilerden hangisidir?


Nonprofit biçiminde tasarlanıp çerçevelenerek

Blog biçiminde tasarlanıp çerçevelenerek

Reklam biçiminde tasarlanıp çerçevelenerek

Web sayfası biçiminde tasarlanıp çerçevelenerek

Haber sayfası biçiminde tasarlanıp çerçevelenerek


6.Soru

Etkinlik sürecinin güçlü ve zayıf yönleri, iç ve dış çevreden kaynaklı fırsat ve tehditleri ortaya koyan analiz aşağıdakilerden hangisidir?


ROPE

PORE

SWOT

TWOS

WOST


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinde yapılmaması gereken unsurlardan biri değildir?


Yapılan haberi beğenmemek

Haber için reklamı kullanmak

Gazete ve gazeteci ayrımı yapmak

Tutarlı bir şeffaflık sağlamak

Para ile haber yaptırmak istemek


8.Soru

Bir ilişki öncesinde tüm ortam ve koşulları belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kişinin üstlendiği rol

Kişinin çevresinin genişliği

Kişinin beklentisi

Kişinin statüsü

Kişinin kontrol düzeyi


9.Soru

Kuruluşun medyada ve büyük ölçüde kamuoyunda nasıl algılandığı konusunda önemli bir fikir veren ölçme sistemine ne ad verilir?


Kamuoyu anketi

Televizyon röportajı

Haber algısı

Marka güvenirliği

Medya analiz raporu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel etkinliklerin özelliklerinden biri değildir?


Sıra dışı ya da biricik olma özelliğine sahiptir.

Belirli bir ekonomik etkisi vardır.

Sosyal bir deneyim vaat eder.

Belirli bir süre sınırı yoktur.

Turistleri çeker ya da turizmin gelişimini sağlar.


11.Soru

Televizyon ekranında “bu bir reklamdır” biçiminde bir uyarı yer alırken, radyolarda “................” olduğu sözel olarak ifade edilir.cümlesi hangisi ile anlamlı tamamlanacakatır?


tanıtıcı reklam

bilgilendirme anonsu

sesli reklam

duyurucu reklam

bu bir duyudur


12.Soru

En ideal halinde herkesin eşit olarak konuşma hakkında sahip olduğu ve kendisini ifade edebildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal medya

Yeni medya

Sanal cemaatler

Kamusal alan

Bloglar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinin etkinliğini ölçen bazı araçlardan biri değildir?


Reklam eşdeğeri

Medya içerik analizi

Medya takibi ve raporları

Gazetelerin köşe yazarı sayısı

Nicel araştırmalar (anket)


14.Soru

“İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas” ifadesi aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır?


İletişim

İlişki

Bağlılık

Etkileşim

İlgi


15.Soru

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özellikleri bazı prensipler temelinde kümeleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


McLuhan

Althusser

Manovich

Laswell

McQuaıl


16.Soru

“Planlama aşamasını planlamak” olarak nitelendirilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma

Biçimselleştirme

Uygulama

Değerlendirme

Tasarım


17.Soru

İlk bilgisayar aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılan mekanik bir hesaplama aracıdır?


Lord Byron

Charles Babbage

Steve Wozniak

Charles Lovelace

Steve Jobs


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminin boyutlarından biri değildir?


Ortam ve dekor

Pazarlama materyalleri

Finansal kaynak

Konfor

Hatıralar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dijital uçurumun temel unsurlarından biri değildir?


Erişilebilirlik

Gelir düzeyi

Eğitim seviyesi

Kültürel farklılık

Teknolojik yeterlilik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlanmayan etkinliklere örnek verilebilir?


Basın toplantısı

Okullarda cuma günleri yapılan törenler

Sosyal aktivistlerce yapılan eylemler

Fuar

Ticari sergiler