Medya İlişkileri Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir medya kitinde bulunması gereken unsurlardan biridir?


Etkinlik sürecinde çalışanların isimleri

Etkinliği yöneten kişinin ismi

Önceki faaliyetler

Başlık

Etkinliğin hazırlık süreci


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişki yönetiminde öncelikli unsurlardan biridir?


Samimiyet

Bağlılık

Duygusallık

Güvenilirlik

Benzerlik


3.Soru

Belirli bir konu çerçevesinde gazeteci ile haberin kaynağının yüz yüze ya da yazılı olarak yaptıkları görüşmeden yola çıkarak kaleme alınmış metinlere ne ad verilir?


Basın bülteni

Bilgilendirici notlar

Soru-yanıt çalışmaları

Röportaj

Kurumsal yayınlar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alt düzey ve yüksek düzey olarak ikiye ayrılmaktadır?


Modülerlik

Değişkenlik

Otomasyon

Kodlar arasılık

Birimsellik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum hakkında yazılı basında haberin sütun/santim olarak, radyo ve televizyonda ise saniye olarak reklam bedelleri ile çarpılarak bulunmaktadır?


Medya raporu

Reklam eşdeğeri

Medya analizi

Reklam analizi

Nicel araştırma


6.Soru

Kurumla ilgili bilgilerin yer aldığı tanıtım amaçlı bir bültenin yazılı basında haber sayfası biçiminde tasarlanıp çerçevelenerek yer almasına ne ad verilir?


Advertorial

Haber

İlan

Tekzip

Duyuru


7.Soru

Kişisel bilgisayarlar ne zaman yaygınlaşmaya başlamıştır?


1960’lar

1970’ler

1980’ler

1990’lar

2000’ler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir medya ilişkileri süreci için ifade edilemez?


Başarılı bir halkla ilişkiler yönetimi için, medya ile stratejik bir işbirliği içinde olunması gerekir.

 Halkla ilişkiler uzmanları çalıştığı kurumun stratejik hedeflerine ve iletişim hedeflerine hakîm olmalıdır.

Uzmanlar müşteri taleplerinden bağımsız hareket edebilecek yapıda olmalıdır.

Halkla ilişkikler birimi basın ile paylaşacağı her türlü bilginin bu amaçlara hizmet etmesi gerektiğinin bilincinde olmalıdır. 

Uzmanlar kendi kurumları kadar, basın kurumlarını da çok iyi tanımalıdır.


9.Soru

“Hacker” kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Ticari bir girişim olarak ortaya çıkmıştır

Üniversite temellidir

Bir alt kültürdür

Toplumsal prostestoculuktur

Önceleri teknolojik sorunlara alışılmadık ve doğru çözümler üretebilen dâhiler anlamında kullanılmaktaydı


10.Soru

I. İlişkiler, tarafların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için peşinden koştukları bağlantılarla oluşur.

II. İlişkiler, ilişki gelişip ortaya çıkarken yapılan alışverişlerin sonucudur.

III. İlişkilerin benzersiz ve ölçülebilen özellikleri vardır.

IV. İlişkinin oluşturulması ve sürdürülmesi süreci, karşılıklı uyum ve birbirini destekleyen tepkilerle kendini gösteren bir süreçtir.

Yukarıdaki ilişkilerin inşası ve sürdürülmesiyle ile ilgili maddelerden hangileri doğrudur?


I-II

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


11.Soru

Yeni medya yaygınlaşmadan doğmuş olan insanlar aşağıdakilerden hangisidir?


Dijital yerli

Dijital melez

Dijital göçmen

Dijital yabancı

Teknolojik elitler


12.Soru

Hangi alanda çalışanlar medya ile başarılı bir ilişki yürütmek için önce kendi kurumlarını, sonra da medyayı ve medyanın işleyiş biçimine hakîm olmalıdır?


Halkla ilişkiler uzmanları

Medya patronları

Haber kanalları

Muhabirler, saha personeli

Reklam sektörünü yönetenler


13.Soru

I. Belirlenmiş bir zamanda ve yerde, belirli koşullar altında gerçekleşen dikkate değer bir olay.

II.İnsanların günlük yaşantılarında sürdürdükleri normal faaliyetlerin dışındaki rutin olmayan olaylar.

III. Süresi, biçimlenişi, yönetimi ve insanların karışımından oluşan özgün olaylar.

Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Etkinlik

Fuar

Festival

Karnaval

Miting


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal medya bülteninin temelde sahip olması gerekenlerden biri değildir?


Kurumsal günlük

Alıntılar

Destekleyici olgular

Bookmarklar

İlgili linkler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, en etkili ve itibarlı iletişim kanalı olarak toplum tarafından tercih edilmektedir?


Yeni Medya

Geleneksel Medya

Çağdaş Medya

Sosyal Medya

Basılı Medya


16.Soru

Bir ilişki öncesinde, tüm ortam ve koşulları belirleyen unsur, aşağıdakilerden hangisidir?


Taraf sayısı

Ortamın uygunluğu

Kişinin rolü

Tarafların uygunluğu

Profesyonel yaklaşım


17.Soru

Bir gerçekliğin temsilinin yeni medyada sayısal fonksiyonla ifade edilmesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Dijitalleştirme

Çözünürlük

Örnekleme

Nicelikselleştirme

Sayısallaştırma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum veya kişi hakkında medyada çıkan tüm haber, ilan ve reklamların kayıt altına alınması anlamına gelmektedir?


Medya sahipliği

Haber depolama

Bilgi kaydı

Kurumsal imaj yönetimi

Medya takibi


19.Soru

Etkinlik yönetimi sürecinde yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma

Tasarım

Planlama

Biçimselleştirme

Uygulama


20.Soru

Etkinlik yönetimi sürecinde planları uygulamaya sokmak hangi aşamada gerçekleşmektedir?


Değerlendirme

Araştırma

Planlama

Yöneticilik

Organizasyon