Medya İlişkileri Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğrudan bir halkla ilişkiler etkinliğini kapsayan geziye ne ad verilir?


Kişiye yönelik basın gezisi

Ürünü tanıtmaya yönelik basın gezisi

İşlev odaklı basın gezisi

Halkla ilişkiler gezisi

Kamusal basın gezisi


2.Soru

Sonuçcu Etik olarak adlandırılan etik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Deontolojik Etik

Normatif Etik

Teleolojik Etik

Betimleyici Etik

Aksiyolojik Etik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların kendilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme olduğu zaman veya kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandığında basına ilettikleri ve basında yer almasını istedikleri haberlerdir?


Basın lansmanı

Basın bülteni

Basın toplantısı

Basın gezisi

Basın bildirisi


4.Soru

Stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak kavramsallaştırılan halkla ilişkilerde, “halk”, birincil anlamlandırma düzleminde “belirli bir yer ve zamanda yaşayan ortak özelliklere sahip insan topluluğu” olarak değil, örgütün varlığını sürdürmesinde etkili, örgütün yapıp etmelerinden etkilenen ve yapıp etmeleriyle örgütü etkileyen, ilişki içinde olan, olunan kişi, grup ya da kurumlardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda bahsedilen kamu kategorilerinin kapsamına girmektedir?


Memurlar

Tüketiciler

Çiftçiler

Akademisyenler

Öğrenciler


5.Soru

Etkili kriz yönetimi için ne yapmak gerekir?


Müşterilerle teması yoğunlaştırmak

Çalışanlarla teması yoğunlaştırmak

Kriz olasılığı taşıyan konularda önceden konu yönetimi yapmak

Devletle temasa yoğunlaşmak

Sektör ile teması yoğunlaştırmak


6.Soru

Halkla ilişkiler görevlisi basın ile ilgili hangi bilgilere sahip olması gerekir?


Sahiplik yapısı

Dağıtım yöntemleri

Kâr gelirleri

Ekonomik yapısı

Üretim maliyetleri


7.Soru

“Hangi toplumda hangi davranış biçimlerinin ahlaki olduğu ya da olmadığını inceleyerek bir anlamda o toplumların etik fotoğrafını çeker.” Belirtilen etik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlaki Etik

Bilimsel Etik

Normatif Etik

Betimleyici Etik

Metaetik


8.Soru

I. Birçok insana ulaşması

II. Bilgi vermesi

III. Siyasal fikirler oluşturması

IV. Ticareti hareketlendirmesi

V. Siyasileri denetlemesi

Yukarda verilenlerden hangileri, medyanın insan hayatında önemli bir yeri olmasının nedenlerindendir?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


9.Soru

Kriz hasar tespitinde aşağıda verilen sorunlardan hangisi öğrenilmeye çalışılmamaktadır?


Sevginin zedelenip zedelenmediği

İlginin azalıp azalmadığı

Beklentilerin düşüp düşmediği

Güven durumunda sarsılma olup olmadığı

İtibar algısında hasar olup olmadığı


10.Soru

“Bir haberde gizli kamera kullanımı evrensel ilkelere aykırı ise, gizli kamera ile elde edilen haber ahlaki değildir” önermesi hangi etik türüne örnek olabilir?


Metaetik

Kant’ın görevci etik anlayışı

Mill’in yararcı etik anlayışı

Uygulamalı etik

Teleolojik etik


11.Soru

Bir görüntü, müzik ya da yazı olsun, yeni medyada bu ürünü oluşturan farklı parçalar kendi farklılıklarını yitirmeden daha büyük bir yapı içinde birleştirilip temsil edilmesine ne ad verilir?


Kolaj

Birleştirme

Görselleştirme

Modülerlik

Dijitalleştirme


12.Soru

Haber, düşünce ve kanıların, basın, radyo- televizyon, sinema ve internet gibi kitle haberleşme araçları ile serbestçe alınması ve yayılması medya hukukunda nasıl tanımlanır?


Bilme hakkı

Haberleşme özgürlüğü

Kamu yararı

Gerçeklik

Güncellik


13.Soru

Bir kriz esnasında medya ile ilişkileri yönetmede benimsenmesi gereken temel ilkelerden hangisi aşağıdaki şıklarda yanlış olarak verilmiştir?


İşin başında itibaren medya ile ilişki stratejisi konusunda karar verilmelidir.

Medya ile mümkün olduğu kadar tam bir işbirliğine gidilmelidir.

Medyayı yönetirken mümkün olduğunca eşit davranılmalıdır.

İnisiyatifi mümkün olduğu kadar hızlı ele geçirilmelidir.

Krizde uygulanmasında az da olsa endişe taşınmalıdır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kriz nedeni değildir?


Ürün kalitesinin bozulması

Çevre sorunlarına neden olunması

Siyasal bağlantıların yüksek olması

Hukusal davaların sonuçları

Yönetimsel yanlış kararlar alınması


15.Soru

Eylemin sonucuna ahlaki değerleri belirlemektedir bu etik sınıflamasında hangisi ile ilişkilidir?


Teolojik etik

Aksiyolojik etik

Deontolojik etik

Ahlaki etik

Betimleyici etik


16.Soru

İnternet ortamında oluşturulan basın odasının, basın kitinden farkı nedir?


Basın odası daha fazla medya mensubuna ulaşabilir

Basın kitinin içeriği daha geniştir 

Basın odasına sadece basın konferansına gelen medya mensupları ulaşabilir

Basın kiti önceden hazırlanır, basın odası konferans anında hazırlanır 

Basın odası basın kitininden daha kapsamlı, daha etkili bir halkla ilişkiler uygulamasıdır


17.Soru

Bir olay haberleştirilirken dikkat edilmesi gereken unsurlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Açık-kapsamlı-doğru

Açık-teknik-kesin

Açık-sade-doğru

Teknik-doğru-kurallara uygun

Teknik-doğru-kesin ifadeli


18.Soru

Medya ilişkilerini yönetirken dikkat edilmesi gereken bazı temel ilkeler vardır. Buna göre

-Bir kurumun halkla ilişkiler ilişkilerini yöneten kişilere, medya
mensupları ihtiyaç duydukları her an çekinmeden ulaşabilmeli ve haber için gereken
bilgileri alabilmelidirler.

Yukarıda bahsedilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Dürüstlük

Ulaşılabilirlik

Şeffaflık

Adalet

Zamanlamaya dikkat


19.Soru

Basın gezisinin diğer halkla ilişkiler faaliyetlerinden farkı nedir?


Daha az maliyetlidir

Medyayla daha kısıtlı bilgi paylaşımı söz konusudur

Medya mensuplarıyla "samimi ilişki geliştirme" sağlayan halkla ilişkiler faaliyetidir

Halkla ilişkilerin medyaya yönelik tek etkinliğidir

Tüm medya mensuplarına ulaşamadığı için faydasız bir etkinliktir


20.Soru

Bir kurumdan basına yalnızca haberlerin aktarıldığı bir halkla ilişkiler faaliyeti yerine gözlemleme, deneyimleme, gezme, görme ve yaşama odaklı, amaç ve çalışma doğrultusunda basın mensuplarının araştırma ve raporlama ziyaretlerinin yapıldığı halkla ilişkiler faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


Basın konferansı

Basın toplantısı

Basın bülteni

Basın ilanı

Basın gezisi