Para ve Banka Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


reeskont

likidite

rezerv

menkul kıymetler

açık işlemler


2.Soru

Koridor sisteminde merkez bankasının likidite yönetimi ile piyasa faizlerini yakınlaştırmaya çalıştığı faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?


Politika faizi

Borçlanma faizi

Borç verme faizi

İkincil piyasa faizi

Gecelik faiz


3.Soru

TCMB'nin açık piyasa işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Depo satımı teminat karşılığında yapılmaktadır. 

Doğrudan satın alınacak tahvillerde vade 91 gün ile sınırlıdır. 

TCMB açık piyasa işlemlerini ya İMKB Repo Ters Repo Pazarı’nda ya da kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. 

TCMB'nin açık piyasa işlemleri kapsamında repo, ters repo, doğrudan alım ve doğrudan satım yapabiliyor.

Repo ve ters repo işlemlerindeki en uzun vade 91 gündür. 


4.Soru

Bir yıl vadeli bir iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 lira olsun. Bu tahvili 80 liraya satın aldınız. Bu durumda tahvilin vadeye kadar verimi ne olur?


%25
%20
%30
%40
%15

5.Soru

  1. Zorunlu karşılık oranı düştükçe diğer belirleyici unsurlar aynı kalmak üzere, ekonomiye arz edilen kredi ve benzeri finansal ürünler artacaktır. 
  2. Zorunlu karşılık oranı çok esnek bir para politikası aracıdır. 
  3. Zorunlu karşılık oranı uygulaması finansal istikrara katkı sağlamak amacı güder. 

Zorunlu karşılık oranına ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


6.Soru

Bir ekonomide diğer unsurlar sabit iken, yurtiçinde üretilen mallara yönelik olan talep, hangi reel faiz oranında en yüksek olacaktır?


%7
%4
%6
%8
%5

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması kavramının içinde yer alan ifadelerden biri değildir?


Para politikası uygulamaları

Üretim

Fiyat düzeyleri

Gecikme

Tüketim harcamaları


8.Soru

............... para tutmayı etkileyen diğer bütün faktörler sabitken, talep edilen reel para miktarı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi gösterir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


faiz oranı

reel gelir

fiyat düzeyi

reel para talebi

para talebi eğrisi


9.Soru

Merkez bankasının belli bir para politikasını uygulamaya soktuktan sonra bu politika kapsamında değişmesi beklenen hedef değişkenin etkilendiği zamana kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisidir?


Eşit gecikme

Türev gecikme

Dış gecikme

İç gecikme

Aktarma hatası


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılmamasını ifade eder?


Mali baskınlık
Para yanılgısı
Parasal baskınlık
Deflasyon
Bilanço yanılgısı

11.Soru

TCMB kaç ayda bir Enflasyon Raporu yayınlamaktadır?


2

3

4

5

6


12.Soru

Politika faizindeki bir değişikliğin net ihracata yansıyarak üretimi etkilediği aktarım mekanizması kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Kur kanalı

Varlık fiyatları kanalı

Faiz kanalı


13.Soru

TCMB hangi yıldan itibaren koridor sistemini kullanmaya başlamıştır?


2010

2005

2003

2004

2002


14.Soru

Bir bankanın karşı tarafa sattığı sabit getirili bir menkul kıymeti önceden belirlenen bir fiyattan ileri bir tarihte geri satın almak üzere yaptığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Reeskont

Repo

Ters repo

Swap

Forward


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sisteminin toplulaştırılmış özet bilançosunu gösteren bir tablonun “varlıklar” bölümünde yer alan bir kalemdir?


Mevduat

Menkul Kıymetler

Kullanılan Krediler

Özkaynaklar

Repodan Sağlanan Fonlar


16.Soru

Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesine ne ad verilir?


Likidite

Reeskont Kredisi

Para arzı

Para çarpanı

Dolaşımdaki Para


17.Soru

Türkiye’de “zorunlu karşılık oranı”nı belirleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisindedir?


Maliye Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Merkez Bankası

Bankalar Birliği

Sermaye Piyasası Kurumu


18.Soru

  1. Mali varlık fiyatlarında balon oluşmasının önlenmesinin de merkez bankalarının görevleri arasında olduğu savunulmaktadır. 
  2. Türkiye'de merkez bankası hem para politikasını yürütmekte hem de finansal sistemi düzenlemekte ve denetlemektedir.
  3. Türkiye'de finansal istikrara ilişkin tüm sorumluluk merkez bankasındadır. 

Para politikasının amaçlarına ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız I


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmalarından biri değildir?


Faiz kanalı

Kur kanalı

Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Harcama kanalı


20.Soru

~~Finansal sistemin kalıcı olarak likiditesini azaltmak isteyen bir merkez bankası hangisini yapmalıdır?


~~Döviz almalıdır.
~~Repo işlemi yapmalıdır.
~~Ters repo işlemi yapmalıdır.
~~Doğrudan tahvil satmalıdır.
~~Doğrudan tahvil satın almalıdır.